Projekt HELPDESK

V kratkem

Sklad

ESS+

Partnerstvo

16 partnerskih organizacij

Glavni cilj

Povečanje uporabe ESS+ in ESRR

Kontekst

Zaradi naraščajočih potreb po oskrbi in podpori, značilnih za današnji čas, se povpraševanje po kakovostnih socialnih storitvah nenehno povečuje. Kljub njihovi ključni vlogi je splošno znano, da se socialne storitve danes soočajo s pomembnimi izzivi, kot so kronično premajhno financiranje, pomanjkanje osebja in izzivi pri prehodu na skupnostne in v osebo usmerjene oblike storitev. Skladi EU, zlasti ESS+ (Evropski socialni sklad plus) in ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj), lahko ustvarijo ključne priložnosti za premagovanje teh ovir. Vendar imajo socialne storitve prepogosto težave pri koriščenju teh skladov zaradi treh glavnih razlogov:

  1. pomanjkanje znanja in ozaveščenosti o skladih EU.
  2. zapletenost postopkov za dostop do sredstev EU in njihovo uporabo.
  3. pomanjkanje zmogljivosti za povečanje učinka teh sredstev v sektorju socialnih storitev.

Poleg tega se organi upravljanja pogosto soočajo s težavami pri uporabi sredstev EU za financiranje visokokakovostnih projektov socialnega vključevanja. Cilj projekta HELPDESK je obravnavati in reševati ta vprašanja ter ponuditi konkretne rešitve izvajalcem socialnih storitev in organom.

Cilji

Projekt HELPDESK si bo prizadeval doseči tri glavne cilje.

1.

Spodbujanje krepitve zmogljivosti in ozaveščanja o ESS+, ESRR in React EU (ter drugih ustreznih skladih EU) o tem, kako lahko ti skladi bolje podpirajo učinkovite ukrepe na področju socialnih storitev.

2.

olajšanje in poenostavitev uporabe sredstev EU za socialne storitve in dostopa do njih.

3.

spodbujanje izmenjave in sodelovanja med organi upravljanja, socialnimi službami in Evropsko komisijo (EK), da se zagotovi, da prednostne naloge financiranja temeljijo na oceni socialnih potreb in so usmerjene v učinkovite, z dokazi podprte posege na področju socialnih storitev.

Ciljne skupine

Družabni
Storitve

Organi upravljanja

Vmesni
Telesa

Evropska komisija

Podpora HELPDESK

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil pomoč, ne moreta biti odgovorna zanje.

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Koordinator projekta

EASPD
Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Koordinator projekta

EASPD
Avtorske pravice ©2022 HELPDESK