Projekt HELPDESK

W skrócie

Fundusz

EFS+

Partnerstwo

16 organizacji partnerskich

Cel główny

Zwiększenie wykorzystania EFS+ i EFRR

Kontekst

W wyniku rosnącej potrzeby opieki i wsparcia charakteryzującej obecne czasy, zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi społeczne stale rośnie. Pomimo ich kluczowej roli, powszechnie uznaje się, że obecnie usługi społeczne stoją przed ważnymi wyzwaniami, takimi jak chroniczne niedofinansowanie, braki kadrowe i wyzwania związane z przejściem do form usług opartych na społeczności lokalnej i skoncentrowanych na osobie. Fundusze UE, zwłaszcza EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) i EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), mogą stworzyć kluczowe możliwości pokonania tych przeszkód. Jednak zbyt często usługi społeczne mają trudności z korzystaniem z tych funduszy z 3 głównych powodów:

  1. brak wiedzy i świadomości na temat funduszy unijnych
  2. złożoność procedur dostępu do funduszy unijnych i ich wykorzystania
  3. brak zdolności do maksymalizacji wpływu tych funduszy w sektorze usług społecznych.

Ponadto instytucje zarządzające często napotykają trudności w wykorzystaniu funduszy UE do finansowania wysokiej jakości projektów z zakresu integracji społecznej. Projekt HELPDESK ma na celu zajęcie się i rozwiązanie tych problemów oraz zaoferowanie konkretnych rozwiązań zarówno dostawcom usług społecznych, jak i władzom.

Cele

Projekt HELPDESK będzie działał na rzecz trzech głównych celów.

1.

Promowanie budowania potencjału i podnoszenia świadomości na temat EFS+, EFRR i React EU (oraz innych odpowiednich funduszy UE) na temat tego, jak takie fundusze mogą lepiej wspierać skuteczne interwencje w zakresie usług społecznych.

2.

Ułatwienie i uproszczenie wykorzystania i dostępu do funduszy unijnych na usługi społeczne.

3.

Ułatwianie wymiany i współpracy pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi, służbami społecznymi i Komisją Europejską (KE) w celu zapewnienia, że priorytety finansowania są oparte na ocenie potrzeb społecznych i ukierunkowane na skuteczne, oparte na dowodach interwencje w zakresie usług społecznych.

Grupy docelowe

Społeczny
Usługi

Instytucje zarządzające

Pośrednik
Ciała

Komisja Europejska

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Koordynator projektu

EASPD
Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Koordynator projektu

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK