Проект HELPDESK

Накратко

Фонд

ESF+

Партньорство

16 партньорски организации

Основна цел

Увеличаване на използването на ЕСФ+ и ЕФРР

Контекст

В резултат на нарастващата потребност от грижи и подкрепа, характерна за съвременността, търсенето на качествени социални услуги непрекъснато се увеличава. Въпреки решаващата им роля, широко разпространено е мнението, че в днешно време социалните услуги са изправени пред сериозни предизвикателства, като хроничен недостиг на средства, недостиг на персонал и предизвикателства при преминаването към базирани в общността и ориентирани към човека форми на услуги. Фондовете на ЕС, по-специално ЕСФ+ (Европейски социален фонд плюс) и ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие), могат да създадат ключови възможности за преодоляване на тези пречки. Твърде често обаче социалните услуги се затрудняват да се възползват от тези фондове по три основни причини:

  1. липса на знания и информираност за фондовете на ЕС.
  2. сложност на процедурите за достъп до и използване на средствата на ЕС.
  3. липса на капацитет за увеличаване на въздействието на тези средства в сектора на социалните услуги.

В допълнение към това управляващите органи често срещат трудности при използването на средствата на ЕС за финансиране на висококачествени проекти за социално приобщаване. Проектът HELPDESK има за цел да разгледа и реши тези проблеми и да предложи конкретни решения както на доставчиците на социални услуги, така и на органите.

Цели

Проектът HELPDESK ще работи за постигането на три основни цели.

1.

Насърчаване на изграждането на капацитет и повишаване на осведомеността относно ЕСФ+, ЕФРР и React EU (и други съответни фондове на ЕС) за това как тези фондове могат по-добре да подкрепят ефективни интервенции в областта на социалните услуги.

2.

Улесняване и опростяване на използването на средствата на ЕС за социални услуги и на достъпа до тях.

3.

Улесняване на обмена и сътрудничеството между управляващите органи, социалните служби и Европейската комисия (ЕК), за да се гарантира, че приоритетите за финансиране се основават на оценка на социалните нужди и са насочени към ефективни интервенции в областта на социалните услуги, основани на доказателства.

Целеви групи

Социална мрежа
Услуги

Управляващи органи

Междинен
Тела

Европейската комисия

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Координатор на проекта

EASPD
Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Координатор на проекта

EASPD
Авторско право ©2022 HELPDESK