Ресурсен център

Листовка за разпространение

За да се улеснят партньорите от консорциума при разпространението на проекта, беше създадена цифрова брошура, подходяща за печат. Листовката съдържа основна информация за проекта HELPDESK, неговата основна цел и задачи, основните предвидени действия и участващите партньори.

Набор от инструменти

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Допълнителни ресурси

Допълнителни ресурси връзка 1
Допълнителни ресурси връзка 2
Допълнителни ресурси връзка 3

Ресурси на HELPDESK

В рамките на проекта Helpdesk консорциумът разработи и разпространи две проучвания - едно за доставчиците на социални услуги (ДУ) и едно за управляващите органи (УО) - за да получи по-добра представа за пречките и предизвикателствата, които пречат на използването на средствата на ЕС от социалните услуги. Резултатите от проучването можете да намерите в следните доклади.
Национални доклади
Доставчици на социални услуги
Национални доклади
Управляващи органи
Доклади за различни държави

Допълнителни материали

За да се улесни разпространението на проекта, беше създадена цифрова брошура, подходяща за печат. Листовката съдържа основна информация за проекта HELPDESK, неговата основна цел и задачи, основните предвидени действия и участващите партньори.

В този раздел можете да намерите някои подходящи документи, които могат да ви бъдат полезни за по-добро разбиране на опростяването и прилагането на опростени варианти на разходите (ОПР).

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Координатор на проекта

EASPD
Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Координатор на проекта

EASPD
Авторско право ©2022 HELPDESK