Консорциумът

Консорциумът по проекта Helpdesk се състои от 16 партньори, включително 11 европейски и 5 национални организации, с координатор EASPD.

Консорциумът по проекта Helpdesk се състои от 16 партньори, включително 11 европейски и 5 национални организации, с координатор EASPD.

16-те партньора представляват всички видове социални услуги (като социални услуги с нестопанска цел и обществени социални услуги) за различни целеви групи (като деца, хора с увреждания, възрастни хора и бездомни лица).

Като се има предвид, че организациите, които са част от консорциума, представляват голямо разнообразие от социални услуги и имат членове във всички държави-членки на ЕС и извън тях, проектът ще се радва на изключително силен капацитет за разпространение в целия Европейски съюз. Това ще гарантира, че социалните служби и управляващите органи във всички държави-членки на ЕС ще могат да се възползват от новосъздадения HELPDESK.

Европейска платформа за рехабилитация

Европейска социална мрежа

Европейска мрежа за застаряване

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK