Общи познания за ЕС

Таблица на съдържанието

 1. Въведение за фондовете на ЕС
 2. Фондове на политиката на сближаване
 3. Специфични фондове
 4. Срокове: от многогодишната финансова рамка до възстановяването на разходите
 5. Приоритети за 2021-2027 г.
 6. Принцип на партньорство
 7. Фокус върху ЕФРР
 8. Фокус върху ЕСФ+
 9. Полезни връзки

Въведение за фондовете на ЕС

Програми за финансиране на Европейския съюз се финансират от Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г. и плана за възстановяване на Европа (ЕС от следващо поколение). Програмите за финансиране на ЕС могат да бъдат класифицирани и според вида на управление на финансирането, като те биват или финансирания със споделено управление (наричани "фондове"), или финансирания, управлявани пряко от Европейската комисия.
Фондовете се управляват съвместно от Европейската комисия и националните или регионалните власти, които се наричат управляващи органи или междинни звена. Фондовете за споделено управление представляват около 80 % от бюджета на ЕС и включват фондовете за политиката на сближаване (вж. по-долу). Проектът "Helpdesk" се фокусира главно върху последните, тъй като те са особено трудни за достъп на доставчиците на социални услуги.

Финансирането по линия на прякото управление се управлява от Европейската комисия или чрез агенции на ЕС. Това финансиране включва безвъзмездни средства, финансови гаранции, прехвърляне на средства, мониторинг на дейности, избор на изпълнители и др. Всички възможности за финансиране и търгове можете да намерите на този адрес платформа.

Фондове на политиката на сближаване

Повече от половината от средствата на ЕС се разпределят чрез петте фонда за кохезионна политика (които преди се наричаха Европейски структурни и инвестиционни фондове - ЕСИФ), управлявани съвместно от Европейската комисия и държавите-членки на ЕС.
Фондовете на кохезионната политика са фондове със споделено управление, за които държавите-членки отговарят за създаването на системи за управление и контрол и за спазването на изискванията на регламентите на ЕС. Европейската комисия играе надзорна роля, като проверява ефективността на националните системи за изпълнение.

Специфични фондове

Политиката на ЕС за сближаване за периода 2021-2027 г. си поставя следните 5 цели на политиката в подкрепа на растежа, устойчивостта и приобщаването.
 1. По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа
 2. По-зелен, нисковъглероден преход към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии
 3. По-свързана Европа чрез подобряване на мобилността
 4. По-социална и приобщаваща Европа
 5. Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии
Политика на сближаване се предоставя чрез специални фондове. Тези фондове подкрепят следните приоритети на ЕС:
 • Сайтът Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), да се инвестира в социалното и икономическото развитие на всички региони и градове на ЕС и да се намалят различията в развитието на регионите на ЕС (основно приоритети 1 и 2)
 • Сайтът Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+), в подкрепа на работните места и за създаване на справедливо и социално приобщаващо общество в страните от ЕС. (с акцент върху приоритет 4)
 • Сайтът Кохезионен фонд (CF), за да се инвестира в околната среда и транспорта в по-слабо развитите страни от ЕС. (основно приоритети 2 и 3)
 • Сайтът Фонд за справедлив преход (JTF) е нов инструмент на кохезионната политика за периода 2021-2027 г., предназначен за подпомагане на регионите, които са най-засегнати от прехода към неутралност по отношение на климата. (специални специфични цели - член 8 от Регламента за МГТ)
 • Сайтът Програми Interreg разполагат със следните 2 допълнителни политически цели: "По-добро управление на сътрудничеството" и "По-безопасна и по-сигурна Европа".

Срокове: от многогодишната финансова рамка до възстановяването на разходите

 1. Приемане на многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.[1], споразумението по бюджета е първата стъпка към вземането на решение какво ще бъде на разположение за политиката на сближаване - 22.12.2020 г. - Процес на преговори за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. и NextGenerationEU | Европейска комисия (europa.eu)
 2. Законодателство в областта на политиката на сближаване - определяне на рамката и общите правила за управление на използването на средствата на ЕС за споделено управление през настоящия програмен период - 24.06.2021 г. - Законодателство в областта на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. - Регионална политика - Европейска комисия (europa.eu)
 3. Споразумения между Европейската комисия и отделни държави от ЕС - в процес на изпълнение - Споразумения за партньорство по фондовете на ЕС за периода 2021-2027 г. | Европейска комисия (europa.eu)
 4. Одобряване на отделните оперативни програми - в ход Програми - Регионална политика - Европейска комисия (europa.eu)
 5. Управляващите органи обявяват покани за представяне на предложения - проверете уебсайта на различните управляващи органи - Управляващи органи - Регионална политика - Европейска комисия (europa.eu)
 6. Кандидатите за проекти започват да подават своите предложения
 7. Оценка на проектите и избор на успешни кандидатури
 8. Подписване на споразумението за безвъзмездна помощ (между УО и бенефициента) и стартиране на проекта
 9. Изпълнение на проекта и изготвяне на доклад
 10. Подаване на искания за възстановяване на средства и възстановяване на средства

[1] съвместно решение на Европейския съвет и Европейския парламент въз основа на предложение на Комисията

Приоритети за 2021-2027 г.

Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС, която има за цел да отговори на разнообразните нужди за развитие в ЕС чрез укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз. Политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. се основава на две от шест приоритета на Европейската комисия, с Европейска зелена сделка и Европейския стълб на социалните права. За периода 2021-2027 г. политиката на сближаване на ЕС си е поставила 5 политически цели: насърчаване на икономическия растеж, създаване на работни места, конкурентоспособност на предприятията, устойчиво развитие и опазване на околната среда. Поради фокуса върху приобщаването, средствата по политиката на сближаване са подходящи за социални услуги.

Принцип на партньорство

Сайтът Европейски кодекс за поведение в областта на партньорството приета за периода 2014-2020 г., продължава да се прилага. Това следва да даде възможност за широко участие на различни заинтересовани страни в разработването и мониторинга на програмите. В рамките на ЕСФ+, от всички държави членки се изисква да подкрепят изграждането на капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество, като заделят подходяща сума от ресурсите си по ЕСФ+ за този въпрос. Държавите-членки със съответните специфични за страната препоръки трябва да отделят най-малко 0,25%.

Фокус върху ЕФРР

ЕФРР има за цел да помогне за преодоляване на основните регионални дисбаланси в ЕС (вж. Карта на ЕС за допустимостта на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г.). Целта на ЕФРР е да помогне за преодоляване на основните регионални дисбаланси в Европейския съюз чрез подкрепа за развитието и структурното приспособяване на регионите, чието развитие изостава, и за преобразуване на западащите промишлени региони.

ЕФРР има две основни цели:
 • Инвестиции за растеж и работни места - с цел укрепване на пазара на труда и регионалните икономики.
 • Европейско териториално сътрудничество - с цел укрепване на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в рамките на ЕС.
Въз основа на своя просперитет всички региони и държави членки ще съсредоточат подкрепата си върху по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа (цел на политиката 1), както и върху по-екологичен, нисковъглероден преход към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии и устойчива Европа (цел на политиката 2) чрез механизма, известен като "тематична концентрация".
 • Всички региони и държави-членки ще насочат поне 30% от отпуснатите им средства към цел 2 на политиката
 • По-развитите региони или държави-членки ще отделят поне 85% от разпределените им средства за цел на политиката 1 и цел на политиката 2;
 • Преминаване на региони или държави-членки поне 40% към цел на политиката 1;
 • По-слабо развити региони или държави-членки най-малко 25% за цел на политиката 1.

Фокус върху ЕСФ+

ЕСФ+ е основният финансов инструмент, с който Европа инвестира в хората, като засилва социалното сближаване чрез насърчаване на създаването на работни места и развитието на умения и в подкрепа на справедливо и социално приобщаващо общество. ЕСФ+ допринася за постигането на политическа цел 4: по-социална и приобщаваща Европа. ЕСФ+ дава важен принос към политиките на ЕС в областта на заетостта, социалната сфера, образованието и уменията, включително структурните реформи в тези области.
За програмния период 2021-2027 г. ЕСФ+ ще инвестира в три основни области:
 • Заетост: да се повиши адаптивността на работниците, като им се помогне да придобият нови умения, и на предприятията, като се насърчат нови начини на работа.
 • Образование и обучение: Подобряване на достъпа до заетост, подпомагане на младите студенти в прехода им към света на труда или обучение на по-малко квалифицирани лица, търсещи работа, с цел подобряване на перспективите им за работа.
 • Социално приобщаване: подпомагане на хора от групи в неравностойно положение да си намерят работа (например хора с увреждания...). Това допринася за засилване на "социалното приобщаване", тъй като заетостта играе решаваща роля в социалната интеграция и в ежедневието.
ESF+ е в резултат на обединяването на следните фондове:

Фондове

Вид управление

Кратко описание

Предишният Европейски социален фонд (ЕСФ)
Подпомагане на работните места, подпомагане на хората да получат по-добра работа и осигуряване на по-справедливи възможности за работа за всички граждани на ЕС.
Инициатива за младежка заетост (ИМЗ)
Споделено управление
Подкрепа за младите хора в региони, където безработицата е по-висока от 25%
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD)
Подкрепя действията на страните от ЕС за предоставяне на храна и/или основна материална помощ на най-нуждаещите се лица
Програма за заетост и социални иновации (EaSI)
Управлява се пряко от Комисията
Насърчаване на високо ниво на качествена и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална защита, борба със социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.

Тази нова архитектура има за цел да осигури опростена рамка за бенефициентите и да увеличи въздействието на програмите и проектите в социалния сектор. Освен това новият регламент включва специална статия за връзката между ЕСФ+ и Харта на основните права[1]. Що се отнася до бюджета, делът на ЕСФ+ от общия бюджет на политиката на сближаване се увеличи от 23% от структурните фондове на 27%.

[1] Особено важно за страните, които се борят с върховенството на закона, разделението на властите и правата на човека.

ЕСФ+ също така ще подкрепи държавите членки в постигането на напредък по целите на ЕС за 2030 г. в областта на заетостта, уменията и намаляването на бедността, определени от План за действие по Европейския стълб на социалните права. Всяка държава-членка определя своите приоритети (и съответното разпределение на средствата) въз основа на специфични за страната препоръки на европейския семестър.
Тематична концентрация:
 • Държавите-членки трябва също така да заделят поне 25% от тях за насърчаване на социалното приобщаване;
 • Държавите членки трябва също така да отделят поне 3% за борба с материалните лишения;
 • Най-малко 12,5% от ресурсите на ЕСФ+ за подкрепа на младежката заетост и на лицата, които не учат, не работят и не се обучават (NEET) (само тези, които са засегнати от препоръките).
 • поне 5% от ресурсите на ЕСФ+ за справяне с детската бедност (само тези, които са засегнати от препоръките).
 • Най-малко 0,25% от техните ресурси по ЕСФ+ следва да бъдат насочени към укрепване на капацитета на социалните партньори и гражданското общество и към прилагане на социалния диалог (само за тези, които са засегнати от препоръките).

Европейската комисия се консултира с Комитет ESF+ която се фокусира върху въпроси, свързани с изпълнението на програмите на ЕСФ+. Комитетът се председателства от Комисията и се състои от трима представители от всяка държава членка (един представител на правителството, включително ръководителя на мисията на ЕСФ+, един представител на организациите на работниците и един представител на организациите на работодателите) и по един представител от всяка от организациите, представляващи организациите на работниците и работодателите на равнището на Съюза.

Полезни връзки

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK