HELPDESK Logo

Všeobecné znalosti EÚ

Obsah

 1. Úvod o fondoch EÚ
 2. Fondy politiky súdržnosti
 3. Špecifické fondy
 4. Časový harmonogram: od viacročného finančného rámca po úhradu nákladov
 5. Priority na roky 2021-2027
 6. Zásada partnerstva
 7. Zameranie na EFRR
 8. Zameranie na ESF+
 9. Užitočné odkazy

Úvod o fondoch EÚ

Programy financovania Európskej únie sú financované Viacročný finančný rámec na roky 2021 - 2027 a Plán obnovy pre Európu (EÚ novej generácie). Programy financovania EÚ možno klasifikovať aj podľa typu riadenia financovania, a to buď na financovanie v rámci zdieľaného riadenia (tzv. "fondy"), alebo na financovanie priamo riadené Európskou komisiou.
Fondy spoločne spravujú Európska komisia a národné alebo regionálne orgány, ktoré sa označujú ako riadiace orgány alebo sprostredkovateľské orgány. Fondy spoločného riadenia predstavujú približne 80 % rozpočtu EÚ a zahŕňajú fondy kohéznej politiky (pozri ďalej). Projekt Helpdesk sa zameriava najmä na posledne menované fondy, pretože tie sú pre poskytovateľov sociálnych služieb mimoriadne ťažko dostupné.

Finančné prostriedky na priame riadenie spravuje Európska komisia alebo agentúry EÚ. Tieto finančné prostriedky zahŕňajú granty, finančné záruky, prevody finančných prostriedkov, monitorovanie činností, výber dodávateľov atď. Všetky možnosti financovania a výberové konania nájdete na tejto stránke platforma.

Fondy politiky súdržnosti

Viac ako polovica finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje prostredníctvom piatich fondov kohéznej politiky (ktoré sa predtým nazývali európske štrukturálne a investičné fondy - EŠIF), ktoré spoločne spravuje Európska komisia a členské štáty EÚ.
Fondy kohéznej politiky sú fondy so zdieľaným hospodárením, v prípade ktorých sú členské štáty zodpovedné za vytvorenie systémov riadenia a kontroly a za dodržiavanie požiadaviek nariadení EÚ. Európska komisia plní úlohu dohľadu a overuje účinnosť vnútroštátnych implementačných systémov.

Špecifické fondy

V politike súdržnosti EÚ na roky 2021-2027 je stanovených týchto 5 politických cieľov, ktoré podporujú rast, udržateľnosť a inkluzívnosť.
 1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa
 2. Ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na čisté bezuhlíkové hospodárstvo
 3. Prepojenejšia Európa prostredníctvom posilnenia mobility
 4. Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa
 5. Európa bližšie k občanom prostredníctvom podpory udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území
Politika súdržnosti sa poskytuje prostredníctvom osobitných fondov. Tieto fondy podporujú tieto priority EÚ:
 • Stránka Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)investovať do sociálneho a hospodárskeho rozvoja všetkých regiónov a miest EÚ a znížiť rozdiely v rozvoji regiónov EÚ (najmä priority 1 a 2)
 • Stránka Európsky sociálny fond plus (ESF+), na podporu zamestnanosti a vytváranie spravodlivej a sociálne inkluzívnej spoločnosti v krajinách EÚ. (zameranie na prioritu 4)
 • Stránka Kohézny fond (CF)investovať do životného prostredia a dopravy v menej prosperujúcich krajinách EÚ. (najmä priority 2 a 3)
 • Stránka Fond pre spravodlivý prechod (JTF) je novým nástrojom politiky súdržnosti na roky 2021 - 2027, ktorý je určený na podporu regiónov najviac postihnutých prechodom na klimatickú neutralitu. (osobitné ciele - článok 8 nariadenia o JTF)
 • Stránka Programy Interreg majú k dispozícii tieto 2 ďalšie politické ciele: "Lepšie riadenie spolupráce" a "Bezpečnejšia Európa".

Časový harmonogram: od viacročného finančného rámca po úhradu nákladov

 1. Prijatie viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027[1], dohoda o rozpočte je prvým krokom pri rozhodovaní o tom, čo bude k dispozícii pre politiku súdržnosti - 22.12.2020 - Rokovací proces o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021-2027 a NextGenerationEU | Európska komisia (europa.eu)
 2. Právne predpisy v oblasti politiky súdržnosti - stanovenie rámca a spoločných pravidiel upravujúcich využívanie finančných prostriedkov EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia v súčasnom programovom období - 24.6.2021 - Legislatíva v oblasti politiky súdržnosti na roky 2021-2027 - Regionálna politika - Európska komisia (europa.eu)
 3. Dohody medzi Európskou komisiou a jednotlivými krajinami EÚ - prebieha - Dohody o partnerstve z fondov EÚ na roky 2021-2027 | Európska komisia (europa.eu)
 4. Schvaľovanie jednotlivých operačných programov - prebieha Programy - Regionálna politika - Európska komisia (europa.eu)
 5. Riadiace orgány zverejňujú výzvy na predkladanie návrhov - pozrite si webové stránky jednotlivých riadiacich orgánov - Riadiace orgány - Regionálna politika - Európska komisia (europa.eu)
 6. Žiadatelia o projekty začínajú predkladať svoje návrhy
 7. Hodnotenie projektov a výber úspešných žiadostí
 8. podpis dohody o grante (medzi OA a príjemcom) a začiatok projektu
 9. Realizácia projektu a písanie správ
 10. Predkladanie žiadostí o úhradu a vrátenie finančných prostriedkov

[1] o ktorých spoločne rozhodli Európska rada a Európsky parlament na základe návrhu Komisie

Priority na roky 2021-2027

Politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ, ktorej cieľom je reagovať na rôzne rozvojové potreby v celej EÚ posilnením hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii. Politika súdržnosti na roky 2021 - 2027 je založená na dvoch šesť priorít Európskej komisie, pričom Európska zelená dohoda a Európsky pilier sociálnych práv. Politika súdržnosti EÚ si na roky 2021 - 2027 stanovila 5 politických cieľov: podpora hospodárskeho rastu, vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia. Vzhľadom na zameranie na inkluzívnosť sú fondy politiky súdržnosti relevantné pre sociálne služby.

Zásada partnerstva

Stránka Európsky kódex správania v oblasti partnerstva prijaté na obdobie 2014 - 2020 sa naďalej uplatňujú. To by malo umožniť širokú účasť rôznych zainteresovaných strán na vypracúvaní a monitorovaní programov. V rámci ESF+, všetky členské štáty sú povinné podporovať budovanie kapacít sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti tým, že na túto oblasť vyčlenia primeranú časť svojich zdrojov ESF+. Členské štáty s príslušnými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny musia vyčleniť aspoň 0,25%.

Zameranie na EFRR

EFRR má pomôcť vyrovnať hlavné regionálne nerovnováhy v EÚ (pozri Mapa oprávnenosti politiky súdržnosti EÚ na roky 2021-2027). EFRR má pomôcť odstrániť hlavné regionálne nerovnováhy v Európskej únii prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych úprav zaostávajúcich regiónov a konverzie upadajúcich priemyselných regiónov.

EFRR má dva hlavné ciele:
 • Investície do rastu a zamestnanosti - s cieľom posilniť trh práce a regionálne hospodárstva.
 • Európska územná spolupráca - zameraná na posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce v rámci EÚ.
Na základe svojej prosperity budú všetky regióny a členské štáty sústreďovať podporu na konkurencieschopnejšiu a inteligentnejšiu Európu (cieľ politiky 1), ako aj na ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na čisté bezuhlíkové hospodárstvo a odolnú Európu (cieľ politiky 2) prostredníctvom mechanizmu známeho ako "tematická koncentrácia".
 • Všetky regióny a členské štáty sústredia aspoň 30% svojich pridelených prostriedkov na cieľ politiky 2
 • Rozvinutejšie regióny alebo členské štáty vyčlenia aspoň 85% svojich pridelených prostriedkov na cieľ politiky 1 a cieľ politiky 2;
 • Prechod regiónov alebo členských štátov aspoň 40% na cieľ politiky 1;
 • Menej rozvinuté regióny alebo členské štáty aspoň 25% pre cieľ politiky 1.

Zameranie na ESF+

ESF+ je hlavným finančným nástrojom, ktorým Európa investuje do ľudí, posilňuje sociálnu súdržnosť podporou tvorby pracovných miest a rozvoja zručností a podporuje spravodlivú a sociálne inkluzívnu spoločnosť. ESF+ prispieva k dosiahnutiu cieľa politiky 4: sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa. ESF+ významne prispieva k politikám EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, vzdelávania a zručností vrátane štrukturálnych reforiem v týchto oblastiach.
V programovom období 2021-2027 bude ESF+ investovať do troch hlavných oblastí:
 • Zamestnanosť: zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov tým, že sa im pomôže získať nové zručnosti, a podnikov tým, že sa podporia nové spôsoby práce.
 • Vzdelanie a odborná príprava: Zlepšenie prístupu k zamestnaniu, podpora mladých študentov pri prechode do sveta práce alebo školenie menej kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich vyhliadky na zamestnanie
 • Sociálne začlenenie: pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín pri hľadaní práce (napríklad ľuďom so zdravotným postihnutím...). Prispieva to k posilneniu "sociálneho začlenenia", keďže zamestnanie zohráva kľúčovú úlohu v sociálnej integrácii a v každodennom živote.
ESF+ je výsledok kombinácie týchto fondov:

Finančné prostriedky

Typ riadenia

Stručný opis

Predchádzajúci Európsky sociálny fond (ESF)
Pomáha podporovať pracovné miesta, pomáhať ľuďom získať lepšiu prácu a zabezpečiť spravodlivejšie pracovné príležitosti pre všetkých občanov EÚ.
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI)
Zdieľané riadenie
Podporuje mladých ľudí v regiónoch, kde je nezamestnanosť vyššia ako 25%
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
Podporuje opatrenia krajín EÚ na poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám
Program zamestnanosti a sociálnych inovácií (EaSI)
Riadené priamo Komisiou
Podporuje vysokú úroveň kvalitnej a udržateľnej zamestnanosti, zaručuje primeranú a dôstojnú sociálnu ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a zlepšuje pracovné podmienky.

Táto nová architektúra má poskytnúť zjednodušený rámec pre príjemcov a zvýšiť vplyv programov a projektov v sociálnej oblasti. Okrem toho nové nariadenie obsahuje osobitný článok o prepojení medzi ESF+ a Charta základných práv[1]. Pokiaľ ide o rozpočet, podiel ESF+ z celkového rozpočtu politiky súdržnosti sa zvýšil z 23% štrukturálnych fondov na 27%.

[1] Obzvlášť dôležité pre krajiny, ktoré majú problémy s právnym štátom, oddelením moci a ľudskými právami.

ESF+ bude tiež podporovať členské štáty pri dosahovaní pokroku v plnení cieľov EÚ do roku 2030 v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby, ktoré stanovila Akčný plán Európskeho piliera sociálnych práv. Každý členský štát stanovuje svoje priority (a príslušné prideľovanie finančných prostriedkov) na základe odporúčania pre jednotlivé krajiny európskeho semestra.
Tematické zameranie:
 • Členské štáty musia tiež vyčleniť aspoň 25% na podporu sociálneho začlenenia;
 • Členské štáty musia tiež vyčleniť najmenej 3% na boj proti materiálnej deprivácii;
 • najmenej 12,5% svojich zdrojov ESF+ na podporu zamestnanosti mladých ľudí a osôb, ktoré nie sú v procese vzdelávania, zamestnania alebo odbornej prípravy (NEET) (len tých, ktorých sa odporúčania týkajú)
 • najmenej 5% svojich zdrojov ESF+ na riešenie chudoby detí (len tie, ktorých sa odporúčania týkajú).
 • Najmenej 0,25% ich zdrojov ESF+ by malo byť použitých na posilnenie kapacít sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti a na presadzovanie sociálneho dialógu (len tých, ktorých sa odporúčania týkajú).

Európska komisia sa radí s Výbor ESF+ ktorá sa zameriava na otázky súvisiace s implementáciou programov ESF+. Výboru predsedá Komisia a tvoria ho traja zástupcovia za každý členský štát (jeden zástupca vlády vrátane vedúceho misie ESF+, jeden zástupca organizácií pracovníkov a jeden zástupca organizácií zamestnávateľov) a jeden zástupca z každej organizácie zastupujúcej organizácie pracovníkov a zamestnávateľov na úrovni Únie.

Užitočné odkazy

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Podpora HELPDESK

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.
Copyright ©2022 HELPDESK
Prejsť na obsah