HELPDESK Logo

EU opće znanje

Tablica sadržaja

 1. Uvod u EU fondove
 2. Fondovi kohezijske politike
 3. Specifična sredstva
 4. Vremenski okvir: od Višegodišnjeg financijskog okvira do nadoknade troškova
 5. Prioriteti za 2021.-2027
 6. Načelo partnerstva
 7. Fokus na ERDF
 8. Usredotočite se na ESF+
 9. Korisni linkovi

Uvod u EU fondove

Programi financiranja Europske unije financiraju se od strane Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027 i Plan oporavka Europe (EU sljedeće generacije). Programi financiranja EU-a također se mogu klasificirati prema vrsti upravljanja financiranjem, pri čemu se radi o financiranju podijeljenim upravljanjem (koje se nazivaju "fondovi") ili financiranjima kojima izravno upravlja Europska komisija.
Sredstvima zajednički upravljaju Europska komisija i nacionalne ili regionalne vlasti; potonji se nazivaju Upravljačka tijela ili Posrednička tijela. Sredstva za zajedničko upravljanje predstavljaju oko 80 % proračuna EU-a i uključuju sredstva kohezijske politike (vidi dalje u nastavku). Projekt Helpdesk usredotočen je uglavnom na potonje jer su pružateljima socijalnih usluga njima posebno teško pristupiti.

Sredstvima izravnog upravljanja upravlja Europska komisija ili preko agencija EU-a. Ova sredstva uključuju bespovratna sredstva, financijska jamstva, prijenos sredstava, aktivnosti praćenja, odabir izvođača itd. Sve mogućnosti financiranja i natječaja mogu se pronaći na ovom platforma.

Fondovi kohezijske politike

Više od polovice sredstava EU-a kanalizira se kroz pet fondova kohezijske politike (koji su se prije zvali Europski strukturni i investicijski fondovi – ESIF) kojima zajednički upravljaju Europska komisija i države članice EU-a.
Fondovi kohezijske politike fondovi su podijeljenog upravljanja za koje su države članice odgovorne za uspostavu sustava upravljanja i kontrole te usklađivanje sa zahtjevima propisa EU. Europska komisija ima nadzornu ulogu, provjeravajući učinkovitost nacionalnih provedbenih sustava.

Specifična sredstva

Kohezijska politika EU-a 2021. – 2027. postavila je sljedećih 5 političkih ciljeva koji podržavaju rast, održivost i uključivost.
 1. Konkurentnija i pametnija Europa
 2. Zeleniji, niskougljični prijelaz prema neto nultom gospodarstvu ugljika
 3. Povezanija Europa povećanjem mobilnosti
 4. Društvenija i inkluzivnija Europa
 5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta teritorija
Kohezijska politika isporučuje se kroz posebne fondove. Ova sredstva podupiru sljedeće prioritete EU-a:
 • Nas Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), ulagati u društveni i gospodarski razvoj svih regija i gradova EU-a i smanjiti razlike u razvoju unutar regija EU-a (uglavnom prioriteti 1 i 2)
 • Nas Europski socijalni fond plus (ESF+), podržati radna mjesta i stvoriti pravedno i socijalno uključivo društvo u zemljama EU (fokusiraj se na prioritet 4)
 • Nas Kohezijski fond (CF), ulagati u okoliš i promet u manje prosperitetnim zemljama EU (uglavnom prioriteti 2 i 3)
 • Nas Fond za pravednu tranziciju (JTF) je novi instrument Kohezijske politike 2021.-2027. namijenjen podršci regijama koje su najviše pogođene tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti (namjenski specifični ciljevi – članak 8 Uredbe JTF-a)
 • Nas Interreg programi imaju na raspolaganju sljedeća 2 dodatna cilja politike: „Upravljanje boljom suradnjom” i „Sigurnija i sigurnija Europa”

Vremenski okvir: od Višegodišnjeg financijskog okvira do nadoknade troškova

 1. Usvajanjem višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027[1], dogovor o proračunu prvi je korak prema odlučivanju što će biti na raspolaganju kohezijskoj politici – 22.12.2020. – Proces pregovora o dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje 2021.-2027. & NextGenerationEU | Europska komisija (europa.eu)
 2. Zakonodavstvo kohezijske politike – postavljanje okvira i zajedničkih pravila za upravljanje korištenjem fondova zajedničkog upravljanja EU-a u tekućem programskom razdoblju – 24. lipnja 2021. – Zakonodavstvo kohezijske politike 2021.-2027. – Regionalna politika – Europska komisija (europa.eu)
 3. Sporazumi između Europske komisije i pojedinih zemalja EU – u tijeku – Sporazumi o partnerstvu o EU fondovima 2021.-2027. | Europska komisija (europa.eu)
 4. Odobravanje pojedinih operativnih programa – u tijeku Programi – Regionalna politika – Europska komisija (europa.eu)
 5. Upravljačka tijela objavljuju svoj poziv za dostavu prijedloga – provjerite web stranice različitih Upravljačkih tijela – Upravljačka tijela – Regionalna politika – Europska komisija (europa.eu)
 6. Podnositelji projekata započinju predaju svojih prijedloga
 7. Evaluacija projekata i odabir uspješnih prijava
 8. Potpis ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (između Upravljačkog tijela i korisnika) i početak projekta
 9. Provedba projekta i pisanje izvješća
 10. Podnošenje zahtjeva za povrat i povrat sredstava

[1] zajednički odlučuju Europsko vijeće i Europski parlament na temelju prijedloga Komisije

Prioriteti za 2021.-2027

Kohezijska politika glavna je investicijska politika EU-a, čiji je cilj odgovoriti na različite razvojne potrebe diljem EU-a jačanjem gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji. Kohezijska politika 2021.-2027. ukorijenjena je u dva šest prioriteta Europske komisije, s Europski zeleni dogovor i Europski stup socijalnih prava. U razdoblju 2021. – 2027. kohezijska politika EU-a postavila je 5 političkih ciljeva: promicanje gospodarskog rasta, otvaranje radnih mjesta, poslovna konkurentnost, održivi razvoj i zaštita okoliša. Zbog usmjerenosti na uključivost, fondovi kohezijske politike relevantni su za socijalne usluge.

Načelo partnerstva

Nas Europski kodeks ponašanja o partnerstvu usvojen za razdoblje 2014.-2020. nastavlja se primjenjivati. To bi trebalo omogućiti široko sudjelovanje različitih dionika u izradi i praćenju programa. U okviru ESF+, sve države članice dužne su poduprijeti izgradnju kapaciteta socijalnih partnera i organizacija civilnog društva dodjeljivanjem odgovarajuće količine svojih ESF+ resursa ovom pitanju. Države članice s relevantnim preporukama za pojedine zemlje moraju dodijeliti najmanje 0,25%.

Fokus na ERDF

ERDF je namijenjen pomoći u ispravljanju glavnih regionalnih neravnoteža u EU (vidi Karta EU-a prihvatljivosti za kohezijsku politiku 2021.-2027). ERDF je namijenjen pomoći u ispravljanju glavnih regionalnih neravnoteža u Europskoj uniji, kroz podršku razvoju i strukturnoj prilagodbi regija čiji razvoj zaostaje i prenamjeni industrijskih regija u opadanju.

ERDF ima dva glavna cilja:
 • Ulaganje za rast i radna mjesta – s ciljem jačanja tržišta rada i regionalnih gospodarstava.
 • Europska teritorijalna suradnja – s ciljem jačanja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje unutar EU.
Na temelju svog prosperiteta, sve regije i države članice usmjerit će potporu na konkurentniju i pametniju Europu (cilj politike 1), kao i na zeleniju, niskougljičnu tranziciju prema neto nultom gospodarstvu i otpornoj Europi (cilj politike 2) , kroz mehanizam poznat kao 'tematska koncentracija'.
 • Sve regije i države članice usmjerit će najmanje 30% svoje alokacije na cilj politike 2
 • Razvijenije regije ili države članice posvetit će najmanje 85% svoje alokacije cilju politike 1 i cilju politike 2;
 • Tranzicijske regije ili države članice najmanje 40% do cilja politike 1;
 • Manje razvijene regije ili države članice najmanje 25% prema cilju politike 1.

Usredotočite se na ESF+

ESF+ glavni je financijski instrument kojim Europa ulaže u ljude, jačajući društvenu koheziju promicanjem stvaranja radnih mjesta i razvoja vještina te podržavajući pošteno i socijalno uključivo društvo. ESF+ doprinosi političkom cilju 4: društvenija i uključivija Europa. ESF+ daje važan doprinos politikama zapošljavanja, socijalne politike, obrazovanja i vještina u EU-u, uključujući strukturne reforme u tim područjima.
Za programsko razdoblje 2021. – 2027., ESF+ će ulagati u tri glavna područja:
 • Zapošljavanje: povećati prilagodljivost radnika pomažući im u stjecanju novih vještina i poduzeća promicanjem novih načina rada
 • Obrazovanje i osposobljavanje: poboljšanje pristupa zapošljavanju, potpora mladim studentima u njihovom prijelazu u svijet rada ili osposobljavanje manje kvalificiranih tražitelja posla kako bi poboljšali svoje izglede za posao
 • Socijalna uključenost: pomoć osobama iz nepovoljnog položaja da pronađu posao (kao što smo mi osobe s invaliditetom...). To pridonosi jačanju „socijalne uključenosti“, budući da zapošljavanje igra ključnu ulogu u društvenoj integraciji iu svakodnevnom životu.
ESF+ je rezultat kombiniranja sljedećih sredstava:

Fondovi

Vrsta upravljanja

Kratak opis

Prethodni Europski socijalni fond (ESF)
Pomaže pri zapošljavanju, pomaže ljudima da dobiju bolje poslove i osigurava pravednije prilike za zapošljavanje za sve građane EU-a
Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)
Dijeljeno upravljanje
Podržava mlade ljude u regijama gdje je nezaposlenost viša od 25%
Fond za europsku pomoć najpotrebitijima (FEAD)
Podržava akcije zemalja EU-a za pružanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći najpotrebitijima
Program zapošljavanja i društvenih inovacija (EaSI)
Izravno upravlja Komisija
Promiče visoku razinu kvalitete i održivog zapošljavanja, jamči odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, bori se protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšava uvjete rada

Ova nova arhitektura namijenjena je pružanju pojednostavljenog okvira za korisnike, povećavajući učinak programa i projekata u socijalnom sektoru. Osim toga, nova Uredba uključuje poseban članak o vezi između ESF+ i Povelja o temeljnim pravima[1]. Što se tiče proračuna, udio ESF+ iz ukupnog proračuna kohezijske politike povećao se s 23% Strukturnih fondova na 27%.

[1] Posebno relevantno za zemlje koje se bore s vladavinom prava, podjelom vlasti i ljudskim pravima

ESF+ će također podržati države članice u postizanju napretka u ispunjavanju ciljeva EU-a za 2030. u pogledu radnih mjesta, vještina i smanjenja siromaštva koje je postavila Akcijski plan Europskog stupa socijalnih prava. Svaka država članica postavlja svoje prioritete (i odnosnu raspodjelu sredstava) na temelju preporuke za pojedine zemlje europskog semestra.
Tematska koncentracija:
 • Države članice također moraju izdvojiti najmanje 25% za poticanje socijalne uključenosti;
 • Države članice također moraju izdvojiti najmanje 3% za borbu protiv materijalne uskraćenosti;
 • Najmanje 12,5% svojih ESF+ resursa za potporu zapošljavanju mladih i onih koji nisu u obrazovanju, zapošljavanju ili obuci ili NEET (samo oni na koje se preporuke odnose)
 • Najmanje 5% svojih ESF+ resursa za rješavanje dječjeg siromaštva (samo oni na koje se preporuke odnose).
 • Najmanje 0,25% njihovih ESF+ resursa trebalo bi utjecati na jačanje kapaciteta socijalnih partnera i civilnog društva te na provođenje socijalnog dijaloga (samo oni na koje se preporuke odnose).

Europska komisija savjetuje se s Odbor ESF+ koji se usredotočuje na pitanja relevantna za provedbu programa ESF+. Odborom predsjeda Komisija, a čine ga 3 predstavnika svake države članice (jedan predstavnik vlade, uključujući voditelja misije ESF+, jedan predstavnik radničkih organizacija i jedan predstavnik poslodavačkih organizacija) i jedan predstavnik iz svake od organizacije koje predstavljaju organizacije radnika i organizacije poslodavaca na razini Unije.

Korisni linkovi

Podrška HELPDESK

Sufinanciran od Europske unije. Izraženi stavovi i mišljenja su međutim samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su međutim samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

Podrška HELPDESK

Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su međutim samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.
Autorska prava ©2022 HELPDESK
Skip to content