Obecné znalosti EU

Obsah

 1. Úvod o fondech EU
 2. Fondy politiky soudržnosti
 3. Specifické fondy
 4. Časový harmonogram: od víceletého finančního rámce po úhradu nákladů
 5. Priority pro období 2021-2027
 6. Zásada partnerství
 7. Zaměření na EFRR
 8. Zaměření na ESF+
 9. Užitečné odkazy

Úvod o fondech EU

Programy financování Evropské unie jsou financovány z Víceletý finanční rámec na období 2021-2027 a Plán obnovy pro Evropu (EU nové generace). Programy financování EU lze také rozdělit podle typu řízení financování, a to buď na financování se sdíleným řízením (tzv. "fondy"), nebo na financování přímo řízené Evropskou komisí.
Fondy jsou spravovány společně Evropskou komisí a národními nebo regionálními orgány, které jsou označovány jako řídicí orgány nebo zprostředkující subjekty. Fondy se sdíleným řízením představují přibližně 80 % rozpočtu EU a zahrnují fondy politiky soudržnosti (viz dále). Projekt Helpdesk se zaměřuje především na posledně jmenované, neboť ty jsou pro poskytovatele sociálních služeb obzvláště obtížně dostupné.

Přímé řídící fondy spravuje Evropská komise nebo agentury EU. Toto financování zahrnuje granty, finanční záruky, převody finančních prostředků, monitorovací činnosti, výběr dodavatelů atd. Veškeré možnosti financování a výběrových řízení naleznete na této stránce platforma.

Fondy politiky soudržnosti

Více než polovina finančních prostředků EU je poskytována prostřednictvím pěti fondů politiky soudržnosti (dříve nazývaných Evropské strukturální a investiční fondy - ESIF), které společně spravuje Evropská komise a členské státy EU.
Fondy politiky soudržnosti jsou fondy se sdíleným řízením, u nichž členské státy odpovídají za zavedení řídicích a kontrolních systémů a za dodržování požadavků nařízení EU. Evropská komise plní úlohu dohledu a ověřuje účinnost národních implementačních systémů.

Specifické fondy

Politika soudržnosti EU na období 2021-2027 si stanovila těchto 5 politických cílů podporujících růst, udržitelnost a inkluzivitu.
 1. Konkurenceschopnější a chytřejší Evropa
 2. Ekologičtější, nízkouhlíkový přechod k čistému bezuhlíkovému hospodářství
 3. Propojenější Evropa díky posílení mobility
 4. Sociálnější a inkluzivnější Evropa
 5. Evropa blíže občanům podporou udržitelného a integrovaného rozvoje všech typů území.
Politika soudržnosti je poskytována prostřednictvím zvláštních fondů. Tyto fondy podporují následující priority EU:
 • Na stránkách Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)investovat do sociálního a hospodářského rozvoje všech regionů a měst EU a snižovat rozdíly v rozvoji regionů EU. (především priority 1 a 2)
 • Na stránkách Evropský sociální fond plus (ESF+), na podporu zaměstnanosti a vytváření spravedlivé a sociálně inkluzivní společnosti v zemích EU. (zaměřit se na prioritu 4)
 • Na stránkách Fond soudržnosti (CF), investovat do životního prostředí a dopravy v méně prosperujících zemích EU. (především priority 2 a 3)
 • Na stránkách Fond spravedlivého přechodu (JTF) je novým nástrojem politiky soudržnosti na období 2021-2027, který má podpořit regiony nejvíce postižené přechodem ke klimatické neutralitě. (zvláštní specifické cíle - článek 8 nařízení o JTF)
 • Na stránkách Programy Interreg mají k dispozici tyto 2 další politické cíle: "Lepší řízení spolupráce" a "Bezpečnější a spolehlivější Evropa".

Časový harmonogram: od víceletého finančního rámce po úhradu nákladů

 1. Přijetí víceletého finančního rámce na období 2021-2027[1], dohoda o rozpočtu je prvním krokem k rozhodnutí, co bude k dispozici pro politiku soudržnosti - 22.12.2020 - Proces vyjednávání o dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021-2027 & NextGenerationEU | Evropská komise (europa.eu)
 2. Právní předpisy v oblasti politiky soudržnosti - stanovení rámce a společných pravidel pro využívání fondů EU pro sdílené řízení v současném programovém období - 24.06.2021 - Právní předpisy politiky soudržnosti 2021-2027 - Regionální politika - Evropská komise (europa.eu)
 3. Dohody mezi Evropskou komisí a jednotlivými zeměmi EU - probíhá - Dohody o partnerství týkající se fondů EU na období 2021-2027 | Evropská komise (europa.eu)
 4. Schvalování jednotlivých operačních programů - probíhá Programy - Regionální politika - Evropská komise (europa.eu)
 5. Řídicí orgány vyhlašují výzvy k předkládání návrhů - podívejte se na webové stránky jednotlivých řídicích orgánů - Řídicí orgány - Regionální politika - Evropská komise (europa.eu)
 6. Žadatelé o projekty začínají předkládat své návrhy
 7. Hodnocení projektů a výběr úspěšných žádostí
 8. Podpis grantové dohody (mezi ŘO a příjemcem) a zahájení projektu.
 9. Realizace projektu a psaní zpráv
 10. Předkládání žádostí o proplacení a úhradu finančních prostředků.

[1] na základě společného rozhodnutí Evropské rady a Evropského parlamentu na základě návrhu Komise.

Priority pro období 2021-2027

Politika soudržnosti je hlavní investiční politikou EU, jejímž cílem je reagovat na různé potřeby rozvoje v celé EU posílením hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii. Politika soudržnosti na období 2021-2027 je založena na dvou z nich šest priorit Evropské komise, přičemž Evropská zelená dohoda a Evropský pilíř sociálních práv. Politika soudržnosti EU si na období 2021-2027 stanovila 5 politických cílů: podpora hospodářského růstu, vytváření pracovních míst, konkurenceschopnost podniků, udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí. Vzhledem k zaměření na inkluzivitu jsou prostředky politiky soudržnosti relevantní pro sociální služby.

Zásada partnerství

Na stránkách Evropský kodex chování pro partnerství přijaté pro období 2014-2020 se nadále uplatňují. To by mělo umožnit širokou účast různých zúčastněných stran na vypracování a monitorování programů. V rámci ESF+, všechny členské státy jsou povinny podporovat budování kapacit sociálních partnerů a organizací občanské společnosti tím, že na tuto problematiku vyčlení odpovídající částku ze svých zdrojů ESF+.. Členské státy s příslušnými doporučeními pro jednotlivé země musí přidělit alespoň 0,25%.

Zaměření na EFRR

ERDF má pomoci vyrovnat hlavní regionální nerovnováhy v EU (viz. Mapa způsobilosti politiky soudržnosti EU na období 2021-2027). Cílem EFRR je přispět k odstranění hlavních regionálních nerovnováh v Evropské unii prostřednictvím podpory rozvoje a strukturálního přizpůsobení regionů, jejichž rozvoj zaostává, a přeměny upadajících průmyslových regionů.

EFRR má dva hlavní cíle:
 • Investice pro růst a zaměstnanost - s cílem posílit trh práce a regionální ekonomiky.
 • Evropská územní spolupráce - cílem je posílit přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v rámci EU.
Všechny regiony a členské státy budou na základě své prosperity soustředit podporu na konkurenceschopnější a inteligentnější Evropu (cíl politiky 1), jakož i na ekologičtější, nízkouhlíkový přechod k čistě bezuhlíkovému hospodářství a odolnou Evropu (cíl politiky 2), a to prostřednictvím mechanismu známého jako "tematická koncentrace".
 • Všechny regiony a členské státy soustředí alespoň 30% svých přídělů na cíl politiky 2.
 • Vyspělejší regiony nebo členské státy vyčlení na cíl politiky 1 a cíl politiky 2 alespoň 85% svého přídělu;
 • Přechod regionů nebo členských států alespoň 40% na cíl politiky 1;
 • Méně rozvinuté regiony nebo členské státy alespoň 25% k cíli politiky 1.

Zaměření na ESF+

ESF+ je hlavním finančním nástrojem, kterým Evropa investuje do lidí, posiluje sociální soudržnost podporou vytváření pracovních míst a rozvoje dovedností a podporuje spravedlivou a sociálně inkluzivní společnost. ESF+ přispívá k dosažení cíle politiky 4: sociálnější a inkluzivnější Evropa. ESF+ významně přispívá k politice EU v oblasti zaměstnanosti, sociální oblasti, vzdělávání a dovedností, včetně strukturálních reforem v těchto oblastech.
V programovém období 2021-2027 bude ESF+ investovat do tří hlavních oblastí:
 • Zaměstnanost: zvýšení přizpůsobivosti pracovníků tím, že se jim pomůže získat nové dovednosti, a podniků tím, že se podpoří nové způsoby práce.
 • Vzdělání a odborná příprava: Zlepšení přístupu k zaměstnání, podpora mladých studentů při jejich přechodu do světa práce nebo školení méně kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání s cílem zlepšit jejich vyhlídky na zaměstnání.
 • Sociální začleňování: pomoc lidem ze znevýhodněných skupin při hledání práce (např. zdravotně postiženým). To přispívá k posílení "sociálního začleňování", neboť zaměstnání hraje zásadní roli v sociální integraci a v každodenním životě.
ESF+ je výsledek sloučení těchto fondů:

Finanční prostředky

Typ řízení

Stručný popis

Předchozí Evropský sociální fond (ESF)
Pomáhá podporovat pracovní místa, pomáhá lidem získat lepší práci a zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU.
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI)
Sdílená správa
Podporuje mladé lidi v regionech, kde je nezaměstnanost vyšší než 25%.
Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
Podporuje opatření zemí EU zaměřená na poskytování potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám.
Program zaměstnanosti a sociálních inovací (EaSI)
Řízené přímo Komisí
Podporuje vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručuje přiměřenou a důstojnou sociální ochranu, bojuje proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšuje pracovní podmínky.

Tato nová architektura má příjemcům poskytnout zjednodušený rámec a zvýšit dopad programů a projektů v sociální oblasti. Nové nařízení navíc obsahuje zvláštní článek o propojení mezi ESF+ a sociálními programy. Listina základních práv[1]. Pokud jde o rozpočet, podíl ESF+ z celkového rozpočtu politiky soudržnosti se zvýšil z 23% strukturálních fondů na 27%.

[1] Zvláště důležité pro země, které mají problémy s právním státem, oddělením moci a lidskými právy.

ESF+ rovněž podpoří členské státy při dosahování pokroku v plnění cílů EU v oblasti zaměstnanosti, dovedností a snižování chudoby do roku 2030, které stanovila Evropská rada pro zaměstnanost. Akční plán evropského pilíře sociálních práv. Každý členský stát stanoví své priority (a příslušné přidělení finančních prostředků) na základě doporučení pro jednotlivé země evropského semestru.
Tematické zaměření:
 • Členské státy musí rovněž vyčlenit alespoň 25% na podporu sociálního začleňování;
 • Členské státy musí rovněž vyčlenit nejméně 3% na boj proti materiální deprivaci;
 • alespoň 12,5% svých zdrojů ESF+ na podporu zaměstnanosti mladých lidí a osob, které se neúčastní vzdělávání, zaměstnání ani odborné přípravy (NEET) (pouze těch, kterých se doporučení týkají).
 • Nejméně 5% svých zdrojů ESF+ na řešení chudoby dětí (pouze ty, kterých se doporučení týkají).
 • Nejméně 0,25% jejich zdrojů ESF+ by mělo být určeno na posílení kapacity sociálních partnerů a občanské společnosti a na prosazování sociálního dialogu (pouze těch, kterých se doporučení týkají).

Evropská komise konzultuje Výbor ESF+ který se zaměřuje na otázky související s prováděním programů ESF+. Výboru předsedá Komise a skládá se ze tří zástupců za každý členský stát (jeden zástupce vlády, včetně vedoucího mise ESF+, jeden zástupce organizací pracovníků a jeden zástupce organizací zaměstnavatelů) a jeden zástupce z každé organizace zastupující organizace pracovníků a zaměstnavatelů na úrovni Unie.

Užitečné odkazy

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK