HELPDESK Logo

EU:n yleistiedot

Sisällysluettelo

 1. Johdanto EU:n varoista
 2. Koheesiopolitiikan rahastot
 3. Erityisrahastot
 4. Aikataulu: monivuotisesta rahoituskehyksestä kustannusten korvaamiseen.
 5. Painopisteet vuosiksi 2021-2027
 6. Kumppanuusperiaate
 7. Keskittyminen EAKR:ään
 8. Keskittyminen ESR+:aan
 9. Hyödyllisiä linkkejä

Johdanto EU:n varoista

Euroopan unionin rahoitusohjelmat rahoittaa Monivuotinen rahoituskehys 2021-2027 ja Euroopan elvytyssuunnitelma (Seuraavan sukupolven EU). EU:n rahoitusohjelmat voidaan luokitella myös rahoituksen hallinnointitavan mukaan, jolloin ne ovat joko yhteistyössä hallinnoituja (ns. rahastot) tai suoraan Euroopan komission hallinnoimia.
Rahastoja hallinnoivat yhdessä Euroopan komissio ja kansalliset tai alueelliset viranomaiset, joista jälkimmäisiä kutsutaan hallintoviranomaisiksi tai välittäviksi elimiksi. Yhteisen hallinnoinnin rahastojen osuus EU:n talousarviosta on noin 80 %, ja niihin kuuluvat myös koheesiopolitiikan rahastot (ks. jäljempänä). Helpdesk-hankkeessa keskitytään pääasiassa jälkimmäisiin, koska sosiaalipalvelujen tarjoajien on erityisen vaikea saada niitä.

Suoraa hallintorahoitusta hallinnoi Euroopan komissio tai EU:n virastot. Näihin rahoituksiin sisältyy avustuksia, rahoitustakuita, varojen siirtoa, toiminnan seurantaa, urakoitsijoiden valintaa jne. Kaikki rahoitus- ja tarjouspyyntömahdollisuudet löytyvät tältä sivustolta. foorumi.

Koheesiopolitiikan rahastot

Yli puolet EU:n varoista kanavoidaan viiden koheesiorahaston kautta (joita aiemmin kutsuttiin Euroopan rakenne- ja investointirahastoiksi), joita Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot hallinnoivat yhdessä.
Koheesiorahastot ovat yhteistyössä hallinnoitavia rahastoja, joiden osalta jäsenvaltiot vastaavat hallinto- ja valvontajärjestelmien perustamisesta ja EU:n asetusten vaatimusten noudattamisesta. Euroopan komissiolla on valvontatehtävä, jossa se tarkastaa kansallisten täytäntöönpanojärjestelmien tehokkuuden.

Erityisrahastot

EU:n koheesiopolitiikassa vuosiksi 2021-2027 on asetettu seuraavat viisi poliittista tavoitetta, joilla tuetaan kasvua, kestävyyttä ja osallisuutta.
 1. Kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa
 2. Vihreämpi, vähähiilinen siirtyminen kohti nollahiilitaloutta.
 3. Yhteenkuuluvampi Eurooppa liikkuvuutta parantamalla
 4. Sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa
 5. Eurooppa lähemmäs kansalaisia edistämällä kaikentyyppisten alueiden kestävää ja yhdennettyä kehitystä.
Koheesiopolitiikka toteutetaan erityisrahastojen kautta. Näillä rahastoilla tuetaan EU:n painopisteitä seuraavasti:
 • The Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), investoida kaikkien EU:n alueiden ja kaupunkien sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja vähentää EU:n alueiden välisiä kehityseroja. (pääasiassa painopisteet 1 ja 2)
 • The Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR+), työpaikkojen tukemiseksi ja oikeudenmukaisen ja sosiaalisesti osallistavan yhteiskunnan luomiseksi EU:n jäsenvaltioissa. (painopistealue 4)
 • The Koheesiorahasto (CF), investoimaan ympäristöön ja liikenteeseen vähemmän vauraissa EU-maissa. (pääasiassa painopisteet 2 ja 3)
 • The Just Transition Fund (JTF) on uusi koheesiopolitiikan väline vuosille 2021-2027, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joihin siirtyminen kohti ilmastoneutraaliutta vaikuttaa eniten. (erityiset erityistavoitteet - yhteisistä täytäntöönpanoryhmistä annetun asetuksen 8 artikla).
 • The Interreg-ohjelmat niillä on käytettävissään seuraavat kaksi poliittista lisätavoitetta: "Yhteistyön hallinnoinnin parantaminen" ja "Turvallisempi ja turvallisempi Eurooppa".

Aikataulu: monivuotisesta rahoituskehyksestä kustannusten korvaamiseen.

 1. Monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027 hyväksyminen[1], talousarviota koskeva sopimus on ensimmäinen askel kohti päätöstä siitä, mitä koheesiopolitiikkaan on käytettävissä - 22.12.2020 - Neuvotteluprosessi EU:n pitkän aikavälin talousarviosta 2021-2027 & NextGenerationEU | Euroopan komissio (europa.eu)
 2. Koheesiopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö - puitteiden ja yhteisten sääntöjen vahvistaminen EU:n yhteisesti hallinnoitujen varojen käyttöä varten kuluvalla ohjelmakaudella - 24.06.2021 - Page 2 of 6 Koheesiopolitiikan lainsäädäntö 2021-2027 - Aluepolitiikka - Euroopan komissio (europa.eu)
 3. Euroopan komission ja yksittäisten EU-maiden väliset sopimukset - käynnissä - EU:n varoja koskevat kumppanuussopimukset 2021-2027 | Euroopan komissio (europa.eu)
 4. Yksittäisten toimenpideohjelmien hyväksyminen - jatkuva Ohjelmat - Aluepolitiikka - Euroopan komissio (europa.eu)
 5. Hallintoviranomaiset julkaisevat ehdotuspyynnöt - tutustu eri hallintoviranomaisten verkkosivuihin -. Hallintoviranomaiset - Aluepolitiikka - Euroopan komissio (europa.eu)
 6. Hankkeen hakijat aloittavat ehdotustensa toimittamisen
 7. Hankkeiden arviointi ja menestyneiden hakemusten valinnat
 8. Avustussopimuksen allekirjoittaminen (järjestäjän ja tuensaajan välillä) ja hankkeen käynnistäminen.
 9. Hankkeen toteuttaminen ja raportin laatiminen
 10. Korvaushakemusten jättäminen ja varojen palauttaminen.

[1] Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät yhdessä komission ehdotuksen perusteella.

Painopisteet vuosiksi 2021-2027

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointipolitiikka, jolla pyritään vastaamaan erilaisiin kehitystarpeisiin kaikkialla EU:ssa vahvistamalla taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa. Koheesiopolitiikka 2021-2027 perustuu kahteen seuraavista tavoitteista Euroopan komission kuusi painopistettä, ja Eurooppalainen Green Deal ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Vuosiksi 2021-2027 EU:n koheesiopolitiikassa on asetettu viisi poliittista tavoitetta: talouskasvun edistäminen, työpaikkojen luominen, yritysten kilpailukyky, kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu. Koska koheesiopolitiikan painopisteenä on osallisuus, koheesiopolitiikan varat ovat merkityksellisiä sosiaalipalveluille.

Kumppanuusperiaate

The Kumppanuutta koskevat eurooppalaiset käytännesäännöt kaudella 2014-2020 hyväksyttyjä säännöksiä sovelletaan edelleen. Tämän pitäisi mahdollistaa eri sidosryhmien laaja osallistuminen ohjelmien laatimiseen ja seurantaan. ESR+-ohjelmassa, Kaikkien jäsenvaltioiden on tuettava työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden valmiuksien kehittämistä osoittamalla asianmukainen määrä ESR+-varojaan tähän tarkoitukseen.. Jäsenvaltioiden, joilla on asiaa koskevia maakohtaisia suosituksia, on myönnettävä vähintään 0,25%.

Keskittyminen EAKR:ään

EAKR:n tarkoituksena on auttaa korjaamaan EU:n tärkeimpiä alueellisia epätasapainotekijöitä (ks. EU:n koheesiopolitiikan tukikelpoisuuskartta 2021-2027). EAKR:n tarkoituksena on auttaa korjaamaan Euroopan unionin tärkeimpiä alueellisia epätasapainotiloja tukemalla kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehittämistä ja rakenteellista sopeuttamista sekä taantuvien teollisuusalueiden toimintasuunnan muuttamista.

EAKR:lla on kaksi päätavoitetta:
 • Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin - tavoitteena on vahvistaa työmarkkinoita ja alueellisia talouksia.
 • Euroopan alueellinen yhteistyö - tavoitteena on vahvistaa rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:ssa.
Vaurautensa perusteella kaikki alueet ja jäsenvaltiot keskittävät tukensa kilpailukykyisempään ja älykkäämpään Eurooppaan (poliittinen tavoite 1) sekä vihreämpään, vähähiiliseen siirtymiseen kohti nollahiilitaloutta ja kestävään Eurooppaan (poliittinen tavoite 2) temaattisen keskittämismekanismin avulla.
 • Kaikki alueet ja jäsenvaltiot keskittävät vähintään 30% määrärahoistaan poliittiseen tavoitteeseen 2.
 • Kehittyneemmät alueet tai jäsenvaltiot käyttävät vähintään 85% määrärahoistaan toimintalinjojen tavoitteisiin 1 ja 2;
 • Siirtymäalueet tai jäsenvaltiot vähintään 40% poliittiseen tavoitteeseen 1;
 • Vähiten kehittyneet alueet tai jäsenvaltiot vähintään 25% poliittiseen tavoitteeseen 1.

Keskittyminen ESR+:aan

ESR+ on tärkein rahoitusväline, jonka avulla Eurooppa investoi ihmisiin ja vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistämällä työpaikkojen luomista ja taitojen kehittämistä sekä tukemalla oikeudenmukaista ja sosiaalisesti osallistavaa yhteiskuntaa. ESR+ edistää poliittista tavoitetta 4: sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa. ESR+ tukee merkittävästi EU:n työllisyys-, sosiaali-, koulutus- ja osaamispolitiikkaa, myös näiden alojen rakenneuudistuksia.
Ohjelmakaudella 2021-2027 ESR+ investoi kolmelle pääalueelle:
 • Työllisyys: työntekijöiden sopeutumiskyvyn parantaminen auttamalla heitä hankkimaan uusia taitoja ja yritysten sopeutumiskyvyn parantaminen edistämällä uusia työtapoja.
 • Koulutus: Työmarkkinoille pääsyn parantaminen, nuorten opiskelijoiden tukeminen heidän siirtymisessään työelämään tai vähemmän pätevien työnhakijoiden kouluttaminen heidän työnäkymiensä parantamiseksi.
 • Sosiaalinen osallisuus: autetaan muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvia ihmisiä löytämään työtä (esimerkiksi vammaisia). Näin edistetään sosiaalista osallisuutta, sillä työllisyydellä on ratkaiseva merkitys sosiaalisessa integraatiossa ja jokapäiväisessä elämässä.
ESF+ on Seuraavien rahastojen yhdistämisen tuloksena:

Rahastot

Hallinnointitapa

Lyhyt kuvaus

Edellinen Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Auttaa tukemaan työpaikkoja, auttamaan ihmisiä saamaan parempia työpaikkoja ja varmistamaan oikeudenmukaisemmat työmahdollisuudet kaikille EU:n kansalaisille.
Nuorten työllisyysaloite (YEI)
Jaettu hallinto
Tukee nuoria alueilla, joilla työttömyys on korkeampi kuin 25%.
Euroopan vähävaraisimmille suunnattu tukirahasto (FEAD).
Tukee EU:n jäsenvaltioiden toimia, joilla vähävaraisimmille tarjotaan elintarvikkeita ja/tai aineellista perusapua.
Työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskeva ohjelma (EaSI)
Komissio hallinnoi suoraan
edistää laadukasta ja kestävää työllisyyttä, takaa riittävän ja ihmisarvoisen sosiaalisen suojelun, torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä parantaa työoloja.

Tämän uuden rakenteen tarkoituksena on tarjota edunsaajille yksinkertaistetut puitteet, jotka lisäävät sosiaalialan ohjelmien ja hankkeiden vaikutusta. Lisäksi uudessa asetuksessa on oma artikla, jossa käsitellään ESR+:n ja Euroopan sosiaalirahaston välistä yhteyttä. Perusoikeuskirja[1]. Talousarvion osalta voidaan todeta, että ESR+:n osuus koheesiopolitiikan kokonaisbudjetista kasvoi rakennerahastojen 23%:stä 27%:hen.

[1] Erityisen tärkeää oikeusvaltion, vallanjaon ja ihmisoikeuksien kanssa kamppaileville maille.

ESR+ tukee myös jäsenvaltioita edistymään EU:n työllisyyttä, taitoja ja köyhyyden vähentämistä koskevissa EU:n tavoitteissa, jotka on asetettu vuoteen 2030 mennessä. Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin toimintasuunnitelma. Kukin jäsenvaltio asettaa omat painopisteensä (ja varojen jakamisen) seuraavien seikkojen perusteella maakohtaiset suositukset EU-ohjausjakso.
Temaattinen keskittyminen:
 • Jäsenvaltioiden on myös osoitettava vähintään 25% sosiaalisen osallisuuden edistämiseen;
 • Jäsenvaltioiden on myös osoitettava vähintään 3% aineellisen puutteen torjuntaan;
 • Vähintään 12,5% ESR+-varoista nuorten työllisyyden ja koulutuksen ulkopuolella olevien tukemiseen (vain suositusten kohteena olevat).
 • Vähintään 5% ESR+-varoistaan lasten köyhyyden poistamiseen (vain suositusten kohteena olevat).
 • Vähintään 0,25% niiden ESR+-varoista olisi käytettävä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan valmiuksien vahvistamiseen ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun toteuttamiseen (vain suositusten kohteena olevat maat).

Euroopan komissio kuulee ESR+-komitea joka keskittyy ESR+-ohjelmien täytäntöönpanon kannalta olennaisiin kysymyksiin. Komitean puheenjohtajana toimii komissio, ja siihen kuuluu kolme edustajaa kustakin jäsenvaltiosta (yksi hallituksen edustaja, mukaan lukien ESR+-valtuuskunnan johtaja, yksi työntekijäjärjestöjen edustaja ja yksi työnantajajärjestöjen edustaja) sekä yksi edustaja kustakin työntekijä- ja työnantajajärjestöjä unionin tasolla edustavasta järjestöstä.

Hyödyllisiä linkkejä

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.
Tekijänoikeus ©2022 HELPDESK
Siirry sisältöön