HELPDESK Logo

Wiedza ogólna o UE

Spis treści

 1. Wprowadzenie do funduszy UE
 2. Fundusze polityki spójności
 3. Fundusze specjalne
 4. Harmonogram: od wieloletnich ram finansowych do zwrotu kosztów
 5. Priorytety na lata 2021-2027
 6. Zasada partnerstwa
 7. Koncentracja na EFRR
 8. Koncentracja na EFS+
 9. Przydatne linki

Wprowadzenie do funduszy UE

Programy finansowania Unii Europejskiej są finansowane przez 2021-2027 Wieloletnie ramy finansowe oraz plan naprawy gospodarczej dla Europy (UE nowej generacji). Programy finansowania UE można również sklasyfikować w zależności od rodzaju zarządzania finansami - są to fundusze zarządzane wspólnie (zwane "funduszami") lub fundusze zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską.
Fundusze są zarządzane wspólnie przez Komisję Europejską i władze krajowe lub regionalne; te ostatnie określane są jako Instytucje Zarządzające lub Instytucje Pośredniczące. Fundusze zarządzania dzielonego stanowią około 80 % budżetu UE i obejmują fundusze polityki spójności (patrz dalej). Projekt Helpdesk skupia się głównie na tych ostatnich, ponieważ są one szczególnie trudno dostępne dla dostawców usług społecznych.

Fundusze w ramach zarządzania bezpośredniego są zarządzane przez Komisję Europejską lub za pośrednictwem agencji UE. Finansowanie to obejmuje dotacje, gwarancje finansowe, przekazywanie funduszy, działania monitorujące, wybór wykonawców itp. Wszystkie oferty finansowania i przetargów można znaleźć na stronie platforma.

Fundusze polityki spójności

Ponad połowa środków unijnych jest przekazywana za pośrednictwem pięciu funduszy polityki spójności (dawniej nazywanych europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi - ESIF), zarządzanych wspólnie przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE.
Fundusze polityki spójności są funduszami podlegającymi zarządzaniu dzielonemu, w przypadku których państwa członkowskie są odpowiedzialne za stworzenie systemów zarządzania i kontroli oraz spełnienie wymogów regulacji unijnych. Komisja Europejska pełni rolę nadzorczą, weryfikując skuteczność krajowych systemów wdrażania.

Fundusze specjalne

W polityce spójności UE na lata 2021-2027 wyznaczono 5 następujących celów politycznych wspierających wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i włączenie społeczne.
 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa
 2. Bardziej zielona, niskoemisyjna transformacja w kierunku gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla netto
 3. Bardziej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności
 4. Europa bardziej społeczna i sprzyjająca włączeniu społecznemu
 5. Europa bliżej obywateli poprzez wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów
Polityka spójności jest realizowany za pośrednictwem specjalnych funduszy. Fundusze te wspierają następujące priorytety UE:
 • Na stronie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)inwestowanie w rozwój społeczny i gospodarczy wszystkich regionów i miast UE oraz zmniejszenie różnic w rozwoju regionów UE (głównie priorytety 1 i 2)
 • Na stronie Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)wspieranie miejsc pracy i tworzenie sprawiedliwego i społecznie zintegrowanego społeczeństwa w krajach UE (skupić się na priorytecie 4)
 • Na stronie Fundusz Spójności (CF)inwestowanie w środowisko i transport w mniej zamożnych krajach UE (głównie priorytety 2 i 3)
 • Na stronie Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) to nowy instrument polityki spójności na lata 2021-2027 mający na celu wsparcie regionów najbardziej dotkniętych przejściem na neutralność klimatyczną (dedykowane cele szczegółowe - art. 8 rozporządzenia JTF)
 • Na stronie Programy Interreg mają do dyspozycji następujące 2 dodatkowe cele polityczne: "Lepsze zarządzanie współpracą" oraz "Bezpieczniejsza i pewniejsza Europa".

Harmonogram: od wieloletnich ram finansowych do zwrotu kosztów

 1. Przyjęcie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027[1]porozumienie w sprawie budżetu jest pierwszym krokiem do podjęcia decyzji, co będzie dostępne dla polityki spójności - 22.12.2020 - Proces negocjacyjny dotyczący długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 oraz NextGenerationEU | Komisja Europejska (europa.eu)
 2. Przepisy dotyczące polityki spójności - określenie ram i wspólnych zasad regulujących wykorzystanie funduszy zarządzania dzielonego UE w obecnym okresie programowania - 24.06.2021 -. Przepisy dotyczące polityki spójności na lata 2021-2027 - Polityka regionalna - Komisja Europejska (europa.eu)
 3. Porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a poszczególnymi krajami UE - w toku -. Umowy o partnerstwie w zakresie funduszy unijnych 2021-2027 | Komisja Europejska (europa.eu)
 4. Zatwierdzanie poszczególnych programów operacyjnych - na bieżąco Programy - Polityka regionalna - Komisja Europejska (europa.eu)
 5. Instytucje Zarządzające ogłaszają nabór wniosków - sprawdź na stronie internetowej poszczególnych Instytucji Zarządzających -. Instytucje zarządzające - Polityka regionalna - Komisja Europejska (europa.eu)
 6. Wnioskodawcy projektów rozpoczynają składanie wniosków
 7. Ocena projektów i wybór zwycięskich wniosków
 8. Podpisanie umowy o dofinansowanie (pomiędzy IZ a beneficjentem) i rozpoczęcie realizacji projektu
 9. Realizacja projektu i pisanie sprawozdań
 10. Składanie wniosków o refundację i zwrot środków finansowych

[1] podjęta wspólnie przez Radę Europejską i Parlament Europejski na podstawie wniosku Komisji

Priorytety na lata 2021-2027

Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną UE, mającą na celu reagowanie na zróżnicowane potrzeby rozwojowe w całej UE poprzez wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej. Polityka Spójności 2021-2027 jest zakorzeniona w dwóch sześć priorytetów Komisji Europejskiej, z Europejski Zielony Ład oraz europejski filar praw socjalnych. W latach 2021-2027 polityka spójności UE wyznaczyła 5 celów politycznych : wspieranie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska. Ze względu na nacisk na integrację społeczną, fundusze polityki spójności są istotne dla usług społecznych.

Zasada partnerstwa

Na stronie Europejski kodeks postępowania w sprawie partnerstwa przyjęty na lata 2014-2020 nadal obowiązuje. Powinno to umożliwić szeroki udział różnych interesariuszy w opracowywaniu i monitorowaniu programów. W ramach EFS+, wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do wspierania budowania potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez przeznaczenie na ten cel odpowiedniej kwoty ze swoich zasobów EFS+. Państwa członkowskie posiadające odpowiednie zalecenia dla danego kraju muszą przeznaczyć co najmniej 0,25%.

Koncentracja na EFRR

EFRR ma przyczynić się do wyrównania głównych dysproporcji regionalnych w UE (zob. Unijna mapa kwalifikowalności polityki spójności 2021-2027). EFRR ma przyczynić się do wyrównania głównych dysproporcji regionalnych w Unii Europejskiej poprzez wsparcie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów opóźnionych w rozwoju oraz przekształcenia upadających regionów przemysłowych.

EFRR ma dwa główne cele:
 • Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia - mające na celu wzmocnienie rynku pracy i gospodarek regionalnych.
 • Europejska Współpraca Terytorialna - mająca na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w ramach UE.
W oparciu o swój dobrobyt wszystkie regiony i państwa członkowskie skoncentrują wsparcie na bardziej konkurencyjnej i inteligentnej Europie (cel polityki 1), a także na bardziej ekologicznym, niskoemisyjnym przejściu na gospodarkę o zerowym bilansie węglowym i odpornej Europie (cel polityki 2), poprzez mechanizm znany jako "koncentracja tematyczna".
 • Wszystkie regiony i państwa członkowskie przeznaczą co najmniej 30% swojej alokacji na cel polityki 2
 • Bardziej rozwinięte regiony lub państwa członkowskie przeznaczą co najmniej 85% swojego przydziału na cel polityki 1 i cel polityki 2;
 • Przejście regionów lub państw członkowskich co najmniej 40% do celu polityki 1;
 • Mniej rozwinięte regiony lub państwa członkowskie co najmniej 25% do celu polityki 1.

Koncentracja na EFS+

EFS+ jest głównym instrumentem finansowym, za pomocą którego Europa inwestuje w ludzi, wzmacniając spójność społeczną poprzez promowanie tworzenia miejsc pracy i rozwoju umiejętności oraz wspieranie sprawiedliwego i społecznie zintegrowanego społeczeństwa. EFS+ przyczynia się do realizacji celu polityki nr 4: Europa bardziej społeczna i sprzyjająca włączeniu społecznemu. EFS+ wnosi istotny wkład w unijną politykę zatrudnienia, społeczną, edukacyjną i dotyczącą umiejętności, w tym w reformy strukturalne w tych obszarach.
W okresie programowania 2021-2027 EFS+ będzie inwestował w trzy główne obszary:
 • Zatrudnienie: zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników poprzez pomoc w nabywaniu nowych umiejętności oraz przedsiębiorstw poprzez promowanie nowych sposobów pracy.
 • Edukacja i szkolenia: Poprawa dostępu do zatrudnienia, wspieranie młodych studentów w ich przejściu do świata pracy lub szkolenie mniej wykwalifikowanych osób poszukujących pracy w celu poprawy ich perspektyw zawodowych
 • Integracja społeczna: pomoc w znalezieniu pracy osobom z grup defaworyzowanych (np. osobom niepełnosprawnym...). Przyczynia się to do wzmocnienia "integracji społecznej", ponieważ zatrudnienie odgrywa kluczową rolę w integracji społecznej i w życiu codziennym.
ESF+ jest wynik połączenia następujących funduszy:

Fundusze

Rodzaj zarządzania

Krótki opis

Poprzedni Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Pomaga wspierać miejsca pracy, pomagać ludziom w uzyskaniu lepszych miejsc pracy i zapewnić bardziej sprawiedliwe możliwości zatrudnienia dla wszystkich obywateli UE
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
Zarządzanie dzielone
Wspiera młodych ludzi w regionach, gdzie bezrobocie jest wyższe niż 25%
Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Wspiera działania państw UE mające na celu zapewnienie żywności lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym
Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)
Zarządzane bezpośrednio przez Komisję
Promuje wysoki poziom jakości i trwałości zatrudnienia, gwarantując odpowiednią i godną ochronę socjalną, zwalczając wykluczenie społeczne i ubóstwo oraz poprawiając warunki pracy

Ta nowa architektura ma zapewnić uproszczone ramy dla beneficjentów, zwiększając wpływ programów i projektów w sektorze społecznym. Dodatkowo, nowe rozporządzenie zawiera dedykowany artykuł dotyczący powiązania pomiędzy EFS+ a Karta Praw Podstawowych[1]. Jeśli chodzi o budżet, udział EFS+ z ogólnego budżetu polityki spójności wzrósł z 23% funduszy strukturalnych do 27%.

[1] Szczególnie istotne dla krajów zmagających się z problemem praworządności, podziału władzy i praw człowieka

EFS+ będzie również wspierał państwa członkowskie w osiąganiu postępów w realizacji celów UE na rok 2030 w zakresie miejsc pracy, umiejętności i ograniczania ubóstwa, określonych w Plan działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Społecznych. Każde państwo członkowskie ustala swoje priorytety (i odpowiedni przydział środków) na podstawie zalecenia dla poszczególnych krajów semestru europejskiego.
Koncentracja tematyczna:
 • Państwa członkowskie muszą również przeznaczyć co najmniej 25% na wspieranie integracji społecznej;
 • Państwa członkowskie muszą również przeznaczyć co najmniej 3% na walkę z deprywacją materialną;
 • Co najmniej 12,5% ich środków z EFS+ na wsparcie zatrudnienia młodzieży i osób "nieuczących się, nie zatrudnionych ani nie szkolących się" lub NEET (tylko tych, których dotyczą zalecenia)
 • Co najmniej 5% swoich środków z EFS+ na rozwiązanie problemu ubóstwa dzieci (tylko te, których dotyczą zalecenia).
 • Co najmniej 0,25% ich środków EFS+ powinno zostać przeznaczone na wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego oraz na egzekwowanie dialogu społecznego (tylko te, których dotyczą zalecenia).

Komisja Europejska konsultuje się z Komitet EFS+ który skupia się na kwestiach istotnych dla realizacji programów EFS+. Komitetowi przewodniczy Komisja, a w jego skład wchodzi po 3 przedstawicieli z każdego państwa członkowskiego (jeden przedstawiciel rządu, w tym szef misji EFS+, jeden przedstawiciel organizacji pracowników i jeden przedstawiciel organizacji pracodawców) oraz po jednym przedstawicielu z każdej organizacji reprezentującej organizacje pracowników i organizacje pracodawców na poziomie Unii.

Przydatne linki

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Wsparcie HELPDESK

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.
Copyright ©2022 HELPDESK
Przejdź do treści