HELPDESK Logo

Allmän kunskap om EU

Innehållsförteckning

 1. Introduktion om EU-medel
 2. Sammanhållningspolitiska fonder
 3. Särskilda medel
 4. Tidsplan: från den fleråriga budgetramen till återbetalning av kostnader.
 5. Prioriteringar för 2021-2027
 6. Principen om partnerskap
 7. Fokus på ERUF
 8. Fokus på ESF+
 9. Användbara länkar

Introduktion om EU-medel

Europeiska unionens finansieringsprogram finansieras av Den fleråriga budgetramen för 2021-2027 och återhämtningsplanen för Europa (Nästa generation av EU). EU:s finansieringsprogram kan också klassificeras enligt typen av finansieringsförvaltning, antingen genom delad förvaltning (så kallade fonder) eller genom finansiering som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen.
Fonderna förvaltas gemensamt av Europeiska kommissionen och nationella eller regionala myndigheter, som kallas förvaltningsmyndigheter eller förmedlande organ. Fonderna med delad förvaltning utgör cirka 80 % av EU:s budget och omfattar fonderna för sammanhållningspolitiken (se vidare nedan). Helpdesk-projektet fokuserar främst på de sistnämnda eftersom dessa är särskilt svåra att få tillgång till för leverantörer av sociala tjänster.

Direkt förvaltningsfinansiering förvaltas av Europeiska kommissionen eller genom EU-organ. Dessa medel omfattar bidrag, finansiella garantier, överföring av medel, övervakning av verksamhet, val av entreprenörer osv. Alla finansierings- och anbudsmöjligheter finns på denna webbplats. plattform.

Sammanhållningspolitiska fonder

Mer än hälften av EU:s medel kanaliseras genom de fem fonderna för sammanhållningspolitiken (som tidigare kallades Europeiska struktur- och investeringsfonderna - ESIF), som förvaltas gemensamt av Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater.
Sammanhållningsfonderna är fonder med delad förvaltning för vilka medlemsstaterna ansvarar för att inrätta förvaltnings- och kontrollsystem och uppfylla kraven i EU:s förordningar. Europeiska kommissionen har en övervakande roll och kontrollerar att de nationella systemen för genomförande är effektiva.

Särskilda medel

I EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027 har följande fem politiska mål fastställts för att stödja tillväxt, hållbarhet och integration.
 1. Ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa
 2. En grönare, koldioxidsnål ekonomi som går över till en ekonomi utan koldioxidutsläpp.
 3. Ett mer sammankopplat Europa genom ökad rörlighet
 4. Ett mer socialt och inkluderande Europa
 5. Ett Europa närmare medborgarna genom att främja en hållbar och integrerad utveckling av alla typer av territorier.
Sammanhållningspolitik tillhandahålls genom särskilda fonder. Dessa fonder stöder EU:s prioriteringar enligt följande:
 • The Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)investera i den sociala och ekonomiska utvecklingen i alla EU:s regioner och städer och minska skillnaderna i utveckling inom EU:s regioner. (huvudsakligen prioriteringarna 1 och 2)
 • The Europeiska socialfonden Plus (ESF+), för att stödja sysselsättningen och skapa ett rättvist och socialt inkluderande samhälle i EU-länderna. (fokusera på prioritet 4)
 • The Sammanhållningsfonden (CF), att investera i miljö och transport i de mindre välmående EU-länderna. (främst prioriteringarna 2 och 3)
 • The Fonden för en rättvis övergång (JTF) är ett nytt instrument i sammanhållningspolitiken 2021-2027 för att stödja de regioner som påverkas mest av övergången till klimatneutralitet. (särskilda specifika mål - artikel 8 i förordningen om den gemensamma insatsstyrkan).
 • The Interreg-programmen har följande två ytterligare politiska mål till sitt förfogande: "Bättre styrning av samarbetet" och "Ett tryggare och säkrare Europa".

Tidsplan: från den fleråriga budgetramen till återbetalning av kostnader.

 1. Antagande av den fleråriga budgetramen 2021-2027.[1], överenskommelsen om budgeten är det första steget mot att besluta om vad som kommer att finnas tillgängligt för sammanhållningspolitiken - 22.12.2020 - Förhandlingsprocessen för EU:s långtidsbudget för 2021-2027 & NextGenerationEU | Europeiska kommissionen (europa.eu)
 2. Lagstiftning om sammanhållningspolitiken - fastställande av en ram och gemensamma regler för användningen av EU:s medel för delad förvaltning under den nuvarande programperioden - 24.06.2021 - 24.06.2021 - Lagstiftning om sammanhållningspolitiken 2021-2027 - Regionalpolitik - Europeiska kommissionen (europa.eu)
 3. Avtal mellan Europeiska kommissionen och enskilda EU-länder - pågående - Partnerskapsavtal om EU-medel 2021-2027 | Europeiska kommissionen (europa.eu)
 4. Godkännande av enskilda operativa program - pågående Program - Regionalpolitik - Europeiska kommissionen (europa.eu)
 5. Förvaltningsmyndigheterna lanserar sina ansökningsomgångar - se de olika förvaltningsmyndigheternas webbplats - Förvaltande myndigheter - Regionalpolitik - Europeiska kommissionen (europa.eu)
 6. De projektansökande börjar lämna in sina förslag.
 7. Utvärdering av projekten och urval av godkända ansökningar.
 8. Undertecknandet av bidragsavtalet (mellan den behöriga myndigheten och stödmottagaren) och starten av projektet.
 9. Genomförande av projektet och utarbetande av rapporter
 10. Inlämning av ansökningar om ersättning och återbetalning av medel.

[1] beslutas gemensamt av Europeiska rådet och Europaparlamentet på grundval av ett förslag från kommissionen.

Prioriteringar för 2021-2027

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringspolitik och syftar till att tillgodose olika utvecklingsbehov i hela EU genom att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i Europeiska unionen. Sammanhållningspolitiken 2021-2027 har sina rötter i två av de följande två huvuddragen. Europeiska kommissionens sex prioriteringar., med den Europeiska Green Deal och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. För 2021-2027 har EU:s sammanhållningspolitik fastställt fem politiska mål: att främja ekonomisk tillväxt, skapande av arbetstillfällen, företagens konkurrenskraft, hållbar utveckling och miljöskydd. På grund av fokuseringen på integration är sammanhållningspolitikens medel relevanta för sociala tjänster.

Principen om partnerskap

The Europeisk uppförandekod för partnerskap som antagits för perioden 2014-2020 fortsätter att gälla. Detta bör möjliggöra ett brett deltagande av olika intressenter i utarbetandet och övervakningen av programmen. Inom ramen för ESF+, Alla medlemsstater måste stödja kapacitetsuppbyggnad hos arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer genom att anslå en lämplig andel av sina ESF+-resurser till denna fråga.. Medlemsstater med relevanta landsspecifika rekommendationer måste anslå minst 0,25%.

Fokus på ERUF

ERUF är avsett att bidra till att utjämna de viktigaste regionala obalanserna i EU (se EU:s karta över sammanhållningspolitikens stödberättigande 2021-2027). Syftet med ERUF är att bidra till att rätta till de viktigaste regionala obalanserna i Europeiska unionen genom stöd till utveckling och strukturanpassning av regioner med eftersläpande utveckling och omställning av industriregioner på tillbakagång.

ERUF har två huvudmål:
 • Investeringar för tillväxt och sysselsättning - för att stärka arbetsmarknaden och de regionala ekonomierna.
 • Europeiskt territoriellt samarbete - syftar till att stärka det gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbetet inom EU.
Med utgångspunkt i sitt välstånd kommer alla regioner och medlemsstater att koncentrera stödet till ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa (politiskt mål 1) samt till ett grönare, koldioxidsnålt och motståndskraftigt Europa (politiskt mål 2), genom en mekanism som kallas "tematisk koncentration".
 • Alla regioner och medlemsstater kommer att koncentrera minst 30% av sin tilldelning till politiskt mål 2.
 • Mer utvecklade regioner eller medlemsstater kommer att avsätta minst 85% av sin tilldelning till de politiska målen 1 och 2;
 • Övergångsregioner eller medlemsstater minst 40% till politiskt mål 1;
 • Mindre utvecklade regioner eller medlemsstater minst 25% till politiskt mål 1.

Fokus på ESF+

ESF+ är det viktigaste finansiella instrumentet med vilket Europa investerar i människor och stärker den sociala sammanhållningen genom att främja skapande av arbetstillfällen och kompetensutveckling och stödja ett rättvist och socialt inkluderande samhälle. ESF+ bidrar till det politiska målet 4: ett mer socialt och inkluderande Europa. ESF+ ger ett viktigt bidrag till EU:s sysselsättnings-, social-, utbildnings- och kompetenspolitik, inklusive strukturreformer på dessa områden.
Under programperioden 2021-2027 kommer ESF+ att investera i tre huvudområden:
 • Sysselsättning: öka arbetstagarnas anpassningsförmåga genom att hjälpa dem att skaffa sig nya färdigheter och företagens anpassningsförmåga genom att främja nya arbetssätt.
 • Utbildning: Förbättrad tillgång till sysselsättning, stöd till unga studenter i deras övergång till arbetslivet eller utbildning av mindre kvalificerade arbetssökande för att förbättra deras möjligheter till arbete.
 • Social integration: hjälpa människor från missgynnade grupper att hitta arbete (t.ex. människor med funktionshinder). Detta bidrar till att stärka den sociala integrationen, eftersom sysselsättning spelar en avgörande roll för den sociala integrationen och för vardagslivet.
ESF+ är den resultatet av att följande fonder har kombinerats:

Medel

Typ av förvaltning

Kortfattad beskrivning

Den tidigare Europeiska socialfonden (ESF)
Stödjer arbetstillfällen, hjälper människor att få bättre jobb och säkerställer rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare.
Initiativet för sysselsättning för ungdomar (YEI)
Delad förvaltning
Stöd till ungdomar i regioner där arbetslösheten är högre än 25%
Fonden för europeiskt bistånd till de sämst ställda (FEAD)
Europaparlamentet stöder EU-ländernas åtgärder för att tillhandahålla livsmedel och/eller grundläggande materiellt bistånd till de sämst ställda.
Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)
Förvaltas direkt av kommissionen
Främja en hög nivå av kvalitativ och hållbar sysselsättning, garantera ett adekvat och anständigt socialt skydd, bekämpa social utslagning och fattigdom samt förbättra arbetsvillkoren.

Den nya strukturen är tänkt att ge stödmottagarna en förenklad ram och öka effekten av program och projekt inom den sociala sektorn. Dessutom innehåller den nya förordningen en särskild artikel om kopplingen mellan ESF+ och Stadga om de grundläggande rättigheterna[1]. När det gäller budgeten ökade ESF+:s andel av den totala budgeten för sammanhållningspolitiken från 23% av strukturfonderna till 27%.

[1] Särskilt relevant för länder som kämpar med rättsstatsprincipen, maktdelning och mänskliga rättigheter.

ESF+ kommer också att hjälpa medlemsstaterna att göra framsteg när det gäller EU:s 2030-mål för sysselsättning, kompetens och fattigdomsbekämpning som fastställts i Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Varje medlemsstat fastställer sina prioriteringar (och respektive fördelning av medel) utifrån följande landsspecifika rekommendationer av den europeiska planeringsterminen.
Tematisk koncentration:
 • Medlemsstaterna måste också avsätta minst 25% av dessa medel för att främja social integration;
 • Medlemsstaterna måste också avsätta minst 3% för att bekämpa materiell fattigdom;
 • Minst 12,5% av sina ESF+-resurser för att stödja ungdomars sysselsättning och NEET (endast de som berörs av rekommendationerna).
 • Minst 5% av sina ESF+-resurser för att bekämpa barnfattigdom (endast de som berörs av rekommendationerna).
 • Minst 0,25% av deras ESF+-resurser bör gå till att stärka kapaciteten hos arbetsmarknadens parter och det civila samhället och till att förstärka den sociala dialogen (endast de som berörs av rekommendationerna).

Europeiska kommissionen samråder med ESF+-kommittén som fokuserar på frågor som är relevanta för genomförandet av ESF+-programmen. Kommittén har kommissionen som ordförande och består av tre företrädare per medlemsstat (en regeringsföreträdare, inklusive ESF+-uppdragschefen, en företrädare för arbetstagarorganisationerna och en företrädare för arbetsgivarorganisationerna) och en företrädare för var och en av de organisationer som företräder arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna på unionsnivå.

Användbara länkar

Stöd för HELPDESK

Samfinansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Stöd för HELPDESK

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.
Upphovsrätt ©2022 HELPDESK
Hoppa till innehåll