HELPDESK Logo

HELPDESK-projektet

I ett nötskal

Fond

ESF+

Partnerskap

16 partnerorganisationer

Huvudmål

Öka användningen av ESF+ och ERUF.

Sammanhang

Som ett resultat av det växande behovet av vård och stöd som kännetecknar vår tid ökar efterfrågan på sociala tjänster av hög kvalitet ständigt. Trots deras viktiga roll är det allmänt erkänt att socialtjänsten i dag står inför stora utmaningar, t.ex. kronisk underfinansiering, personalbrist och utmaningar i samband med övergången till samhällsbaserade och personcentrerade former av tjänster. EU-fonderna, särskilt ESF+ (Europeiska socialfonden plus) och Eruf (Europeiska regionala utvecklingsfonden), kan skapa viktiga möjligheter att övervinna dessa hinder. Alltför ofta kämpar dock sociala tjänster för att dra nytta av dessa fonder av tre huvudskäl:

  1. Bristande kunskap och medvetenhet om EU-fonderna.
  2. Komplexiteten i förfarandena för att få tillgång till och använda EU-medel.
  3. Bristande kapacitet för att maximera effekten av dessa medel inom den sociala tjänstesektorn.

Dessutom har förvaltningsmyndigheterna ofta svårt att använda EU-medel för att finansiera högkvalitativa projekt för social integration. HELPDESK-projektet syftar till att ta itu med och lösa dessa problem och erbjuda konkreta lösningar till både leverantörer av sociala tjänster och myndigheter.

Målsättningar

HELPDESK-projektet kommer att arbeta mot tre huvudmål.

1.

Främja kapacitetsuppbyggnad och öka medvetenheten om ESF+, ERUF och React EU (och andra relevanta EU-fonder) om hur dessa fonder bättre kan stödja effektiva insatser inom sociala tjänster.

2.

Underlätta och förenkla användningen av och tillgången till EU-medel för sociala tjänster.

3.

Underlätta utbyte och samarbete mellan förvaltningsmyndigheter, sociala tjänster och Europeiska kommissionen för att se till att finansieringsprioriteringarna baseras på en bedömning av sociala behov och är inriktade på effektiva evidensbaserade sociala insatser.

Målgrupper

Sociala
Tjänster

Förvaltande myndigheter

Mellanliggande
Kroppar

Europeiska kommissionen

Stöd för HELPDESK

Samfinansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Stöd för HELPDESK

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.
Upphovsrätt ©2022 HELPDESK
Hoppa till innehåll