HELPDESK Logo

HELPDESK-hanke

Pähkinänkuoressa

Rahasto

ESF+

Kumppanuus

16 kumppaniorganisaatiota

Päätavoite

Lisätään ESR+:n ja EAKR:n käyttöä.

Konteksti

Nykyiselle ajalle ominaisen hoidon ja tuen tarpeen kasvun seurauksena laadukkaiden sosiaalipalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Vaikka sosiaalipalveluilla on ratkaiseva rooli, on yleisesti tunnustettu, että nykyään sosiaalipalveluilla on edessään merkittäviä haasteita, kuten krooninen alirahoitus, henkilöstöpula ja haasteet, jotka liittyvät siirtymiseen yhteisöllisiin ja yksilökeskeisiin palvelumuotoihin. EU:n rahastot, erityisesti ESR+ (Euroopan sosiaalirahasto Plus) ja EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto), voivat luoda keskeisiä mahdollisuuksia näiden esteiden voittamiseksi. Sosiaalipalveluilla on kuitenkin liian usein vaikeuksia hyötyä näistä rahastoista kolmesta syystä:

  1. EU:n varoja koskevan tiedon ja tietoisuuden puute
  2. EU:n varojen saamiseen ja käyttöön liittyvien menettelyjen monimutkaisuus.
  3. puutteelliset valmiudet maksimoida näiden varojen vaikutus sosiaalipalvelujen alalla.

Tämän lisäksi hallintoviranomaisilla on usein vaikeuksia käyttää EU:n varoja laadukkaiden sosiaalisen osallisuuden hankkeiden rahoittamiseen. HELPDESK-hankkeen tavoitteena on käsitellä ja ratkaista näitä ongelmia ja tarjota konkreettisia ratkaisuja sekä sosiaalipalvelujen tarjoajille että viranomaisille.

Tavoitteet

HELPDESK-hankkeella on kolme päätavoitetta.

1.

Edistetään valmiuksien kehittämistä ja tietoisuuden lisäämistä ESR+:sta, EAKR:sta ja React EU:sta (ja muista asiaankuuluvista EU:n rahastoista) siitä, miten kyseisillä rahastoilla voidaan paremmin tukea tehokkaita sosiaalipalvelutoimia.

2.

Helpotetaan ja yksinkertaistetaan EU:n varojen käyttöä ja saatavuutta sosiaalipalveluihin.

3.

Edistetään hallintoviranomaisten, sosiaalipalvelujen ja Euroopan komission (EK) välistä vaihtoa ja yhteistyötä sen varmistamiseksi, että rahoituksen painopisteet perustuvat sosiaalisten tarpeiden arviointiin ja kohdistuvat tehokkaisiin näyttöön perustuviin sosiaalipalvelujen toimiin.

Kohderyhmät

Sosiaalinen
Palvelut

Hallintoviranomaiset

Väliaikainen
Rungot

Euroopan komissio

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.
Tekijänoikeus ©2022 HELPDESK
Siirry sisältöön