HELPDESK Logo

Projekt HELPDESK

V kocke

Fond

ESF+

Partnerstvo

16 partnerských organizácií

Hlavný cieľ

Zvýšiť využívanie ESF+ a EFRR

Kontext

V dôsledku rastúcej potreby starostlivosti a podpory, ktorá charakterizuje súčasnú dobu, sa dopyt po kvalitných sociálnych službách neustále zvyšuje. Napriek ich kľúčovej úlohe sa všeobecne uznáva, že v súčasnosti sociálne služby čelia dôležitým výzvam, ako je chronický nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok personálu a problémy pri prechode na komunitné a na človeka zamerané formy služieb. Fondy EÚ, najmä ESF+ (Európsky sociálny fond plus) a EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja), môžu vytvoriť kľúčové príležitosti na prekonanie týchto prekážok. Sociálne služby však majú príliš často problémy s využívaním týchto fondov z troch hlavných dôvodov:

  1. nedostatok znalostí a povedomia o fondoch EÚ
  2. zložitosť postupov pre prístup k fondom EÚ a ich využívanie
  3. nedostatočná kapacita pri maximalizácii vplyvu týchto fondov v sektore sociálnych služieb.

Okrem toho riadiace orgány často čelia ťažkostiam pri využívaní fondov EÚ na financovanie kvalitných projektov sociálneho začlenenia. Cieľom projektu HELPDESK je riešiť a vyriešiť tieto problémy a ponúknuť konkrétne riešenia poskytovateľom sociálnych služieb aj orgánom.

Ciele

Projekt HELPDESK sa zameria na tri hlavné ciele.

1.

Podpora budovania kapacít a zvyšovania povedomia o ESF+, EFRR a React EU (a ďalších príslušných fondoch EÚ) o tom, ako môžu tieto fondy lepšie podporovať účinné intervencie v oblasti sociálnych služieb.

2.

Uľahčenie a zjednodušenie využívania fondov EÚ na sociálne služby a prístupu k nim.

3.

uľahčenie výmeny a spolupráce medzi riadiacimi orgánmi, sociálnymi službami a Európskou komisiou (EK) s cieľom zabezpečiť, aby priority financovania vychádzali z posúdenia sociálnych potrieb a boli zamerané na účinné intervencie v oblasti sociálnych služieb založené na dôkazoch.

Cieľové skupiny

Sociálna sieť
Služby

Riadiace orgány

Stredne pokročilý
Telá

Európska komisia

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Podpora HELPDESK

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.
Copyright ©2022 HELPDESK
Prejsť na obsah