Έργο HELPDESK

Με λίγα λόγια

Ταμείο

ESF+

Συνεταιρισμός

16 οργανισμοί-εταίροι

Κύριος στόχος

Αύξηση της χρήσης του ΕΚΤ+ και του ΕΤΠΑ

Πλαίσιο

Ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανάγκης για φροντίδα και υποστήριξη που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, η ζήτηση για ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες αυξάνεται συνεχώς. Παρά τον κρίσιμο ρόλο τους, είναι ευρέως αποδεκτό ότι, σήμερα, οι κοινωνικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όπως η χρόνια υποχρηματοδότηση, οι ελλείψεις προσωπικού και οι προκλήσεις κατά τη μετάβαση υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των ατόμων και της κοινότητας. Τα Ευρωπαϊκά ταμεία ιδίως το ΕΚΤ+ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus) και το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων. Ωστόσο, πολύ συχνά οι κοινωνικές υπηρεσίες δυσκολεύονται να επωφεληθούν από αυτά τα κονδύλια για 3 βασικούς λόγους:

  1. έλλειψη γνώσεων και ενημέρωσης γύρω από τα ταμεία της ΕΕ
  2. πολυπλοκότητα των διαδικασιών πρόσβασης και χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ
  3. έλλειψη ικανοτήτων μεγιστοποίησης του αντίκτυπου των κονδυλίων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, οι διαχειριστικές αρχές αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών μέσων χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση υψηλής ποιότητας έργων που αφορούν τη κοινωνική ένταξη. Το HELPDESK έργο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει και να επιλύσει αυτά τα ζητήματα, προσφέροντας συγκεκριμένες λύσεις τόσο στους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών όσο και στις διαχειριστικές αρχές.

Στόχοι

Το HELPDESK θα εργαστεί για την επίτευξη τριών κύριων στόχων.

1.

Προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το React EU (και άλλα σχετικά ταμεία της ΕΕ) για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα αποτελεσματικές παρεμβάσεις κοινωνικών υπηρεσιών.

2.

Διευκόλυνση και απλούστευση της πρόσβασης και χρήσης κονδυλίων, της ΕΕ για κοινωνικές υπηρεσίες.

3.

Διευκόλυνση ανταλλαγής και της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστικών αρχών, των κοινωνικών υπηρεσιών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ), προκειμένου να διασφαλιστεί- ότι οι προτεραιότητες χρηματοδότησης βασίζονται στην αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και στοχεύουν σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις κοινωνικών υπηρεσιών που βασίζονται σε στοιχεία.

Ομάδες-στόχοι

Κοινωνικές
Υπηρεσίες

Διαχειριστικές Αρχές

Ενδιάμεσοι
Φορείς

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υποστήριξη HELPDESK

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά και μόνο του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Συντονιστής έργου

EASPD
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Συντονιστής έργου

EASPD
Πνευματικά δικαιώματα ©2022 HELPDESK