HELPDESK projekts

Īsumā

Fonds

ESF+

Partnerība

16 partnerorganizācijas

Galvenais mērķis

Palielināt ESF+ un ERAF līdzekļu izmantošanu

Konteksts

Tā kā mūsdienās pieaug vajadzība pēc aprūpes un atbalsta, pieprasījums pēc kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem pastāvīgi pieaug. Neraugoties uz to izšķirošo lomu, ir plaši atzīts, ka mūsdienās sociālie pakalpojumi saskaras ar nopietnām problēmām, piemēram, hronisku finansējuma trūkumu, personāla trūkumu un problēmām, kas saistītas ar pāreju uz sabiedrībā balstītiem un uz personu orientētiem pakalpojumiem. ES fondi, jo īpaši ESF+ (Eiropas Sociālais fonds plus) un ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds), var radīt būtiskas iespējas šo šķēršļu pārvarēšanai. Tomēr pārāk bieži sociālajiem dienestiem ir grūtības gūt labumu no šiem fondiem trīs galveno iemeslu dēļ:

  1. zināšanu un informētības trūkums par ES fondiem.
  2. procedūru sarežģītība, lai piekļūtu ES līdzekļiem un tos izmantotu.
  3. spēju trūkums maksimāli palielināt šo līdzekļu ietekmi sociālo pakalpojumu nozarē.

Turklāt vadošās iestādes bieži saskaras ar grūtībām, izmantojot ES līdzekļus, lai finansētu kvalitatīvus sociālās iekļaušanas projektus. HELPDESK projekta mērķis ir risināt šīs problēmas un piedāvāt konkrētus risinājumus gan sociālo pakalpojumu sniedzējiem, gan iestādēm.

Mērķi

HELPDESK projekta ietvaros tiks īstenoti trīs galvenie mērķi.

1.

Veicināt spēju veidošanu un informētības palielināšanu par ESF+, ERAF un React EU (un citiem attiecīgajiem ES fondiem) par to, kā šie fondi var labāk atbalstīt efektīvus sociālo pakalpojumu intervences pasākumus.

2.

ES fondu izmantošanas un piekļuves atvieglošana un vienkāršošana sociālajiem pakalpojumiem.

3.

Veicināt apmaiņu un sadarbību starp vadošajām iestādēm, sociālajiem dienestiem un Eiropas Komisiju (EK), lai nodrošinātu, ka finansējuma prioritātes ir balstītas uz sociālo vajadzību novērtējumu un vērstas uz efektīviem, uz pierādījumiem balstītiem sociālo pakalpojumu intervences pasākumiem.

Mērķa grupas

Sociālā vietne
Pakalpojumi

Vadošās iestādes

Intermediate
Ķermeņi

Eiropas Komisija

HELPDESK atbalsts

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

Projekta koordinators

EASPD
Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

Projekta koordinators

EASPD
Autortiesības ©2022 HELPDESK