HELPDESK project

In een notendop

Fonds

ESF+

Partnerschap

16 partnerorganisaties

Hoofddoel

Meer gebruik maken van ESF+ en EFRO

Context

Als gevolg van de groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning die de huidige tijd kenmerkt, neemt de vraag naar sociale diensten van goede kwaliteit voortdurend toe. Ondanks hun cruciale rol wordt algemeen erkend dat de sociale diensten tegenwoordig met belangrijke uitdagingen worden geconfronteerd, zoals chronische onderfinanciering, personeelstekorten en uitdagingen bij de overgang naar gemeenschapsgerichte en persoonsgerichte vormen van dienstverlening. De EU-fondsen, met name het ESF+ (Europees Sociaal Fonds Plus) en het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), kunnen belangrijke mogelijkheden creëren om deze obstakels te overwinnen. Maar al te vaak hebben sociale diensten om drie belangrijke redenen moeite om van deze fondsen te profiteren:

  1. gebrek aan kennis en bewustzijn rond EU-fondsen
  2. complexiteit van de procedures voor toegang tot en gebruik van EU-middelen
  3. gebrek aan capaciteit om het effect van deze fondsen in de sector sociale dienstverlening te maximaliseren.

Bovendien ondervinden beheersautoriteiten vaak moeilijkheden bij het gebruik van EU-middelen voor de financiering van hoogwaardige sociale-integratieprojecten. Het HELPDESK-project heeft tot doel deze problemen aan te pakken en op te lossen en concrete oplossingen te bieden aan zowel sociale dienstverleners als autoriteiten.

Doelstellingen

Met het HELPDESK-project worden drie hoofddoelstellingen nagestreefd.

1.

Bevordering van capaciteitsopbouw en bewustmaking inzake ESF+, EFRO & React EU (en andere relevante EU-fondsen) over de wijze waarop die fondsen doeltreffende maatregelen van sociale diensten beter kunnen ondersteunen.

2.

Vergemakkelijking en vereenvoudiging van het gebruik van en de toegang tot EU-middelen voor sociale diensten.

3.

Bevordering van uitwisseling en samenwerking tussen beheersautoriteiten, sociale diensten en de Europese Commissie (EC) om ervoor te zorgen dat de financieringsprioriteiten gebaseerd zijn op een beoordeling van de sociale behoeften en gericht zijn op doeltreffende, op feiten gebaseerde maatregelen van sociale diensten.

Doelgroepen

Sociaal
Diensten

Beheersautoriteiten

Intermediair
Lichamen

Europese Commissie

HELPDESK Ondersteuning

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK