Ευρωπαϊκά Κονδύλια

Ευρωπαϊκά Κονδύλια

ΕΚΤ και ΕΤΠΑ
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτές προσκλήσεις

Κλήσεις κατανεμημένες ανά τύπο ταμείου και θέμα
Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ χωρών

Ταμεία της ΕΕ στη χώρα σας
Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύξεις υποβολής έργων

Πρωτοβουλία Social Innovation Plus (SI+): Εθνικά Κέντρα Επάρκειας για την Κοινωνική Καινοτομία

Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου

Η παρούσα πρόσκληση προσφέρει την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί η ικανότητα των Εθνικών Κέντρων Ικανότητας για την Κοινωνική Καινοτομία (ΕΚΚ). Με τον τρόπο αυτό αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την κοινωνική καινοτομία, όπως η περιορισμένη κλίμακα, η χρηματοδότηση, ο συντονισμός, η επαγγελματική υποστήριξη, οι ευκαιρίες συνεργασίας και η προβολή.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (COSME): Ευρωπαϊκές αποστολές κοινωνικής οικονομίας για κοινοτική ανθεκτικότητα

Προθεσμία: 7 Δεκεμβρίου 2023

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη διευκόλυνση των οικονομικών και περιβαλλοντικών αλλαγών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Υποστηρίζει τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων πρακτικών που θα τονώσουν την αγροτική ανάπτυξη, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα συμβάλουν στη διπλή μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Επικεντρώνεται σε τομείς όπως η οικολογική καινοτομία, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η βιώσιμη γεωργία, η εκπαίδευση και κατάρτιση για τους ανέργους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

ESF+ EaSI Σκέλος: Πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης

Προθεσμία: 14 Δεκεμβρίου 2023

Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να υποστηρίξει δημιουργικά έργα ή/και μέτρα πολιτικής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της έλλειψης στέγης και του στεγαστικού αποκλεισμού. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα μπορεί να αφορούν στρατηγικές πρόληψης, πρόσβαση στη στέγαση, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων που βασίζονται στη στέγαση και των υπηρεσιών που παρέχουν τη δυνατότητα, καθώς και την ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΕ4 για την υγεία - Πρόληψη των μη επικίνδυνων νοσημάτων στον τομέα της ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων υποστήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι Ρομά και οι εκτοπισμένοι από την Ουκρανία

Προθεσμία: 17 Οκτωβρίου 2023

Στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η πρόληψη και διαχείριση των προβλημάτων ψυχικής υγείας μέσω σχεδίων που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΕ4 για την υγεία - Πρόληψη των μη επικίνδυνων νοσημάτων στον τομέα της άνοιας και άλλων νευρολογικών διαταραχών

Προθεσμία: 17 Οκτωβρίου 2023

Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν την πρόληψη και τη φροντίδα της άνοιας και άλλων νευρολογικών διαταραχών. Θα περιλαμβάνουν την υλοποίηση έργων με τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη των αρχών των κρατών μελών στην εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών δημόσιας υγείας, την ανάπτυξη και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη δημόσια υγεία, την προετοιμασία και την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και έργων που υποστηρίζουν την πορεία των ασθενών...

Διαβάστε περισσότερα

ESF+ Βέλγιο - Πρόγραμμα FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles

Προθεσμία: 25 Αυγούστου 2023

Το πρόγραμμα FSE+ Wallonie-Bruxelles απευθύνει πρόσκληση για συμπληρωματικά σχέδια για δράσεις που καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: εκπαίδευση, κατάρτιση, προσανατολισμός, ένταξη στην απασχόληση των ευάλωτων πολιτών, αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία και απώλεια αυτονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα CERV: Συμμετοχή και εμπλοκή των πολιτών

Προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2023

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις είναι: Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ και αύξηση της συμμετοχής τους στην κοινωνία και στην ΕΕ- παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τις πολιτικές της ΕΕ και να κατανοήσουν καλύτερα τα επιτεύγματα και τα οφέλη της ΕΕ- ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη": Προς μια ολιστική υποστήριξη των διατάξεων για την υγεία και τη φροντίδα των παιδιών και των εφήβων σε μια ολοένα και περισσότερο ψηφιακή κοινωνία

Προθεσμία: 19 Σεπτεμβρίου 2023

Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να συμβάλλουν: Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι γονείς/φροντιστές τους εκπαιδεύονται και ενδυναμώνονται σε στρατηγικές πρόληψης που περιλαμβάνουν εξατομικευμένες προσεγγίσεις και λύσεις- Τα παιδιά και οι έφηβοι, ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη": Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης για άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις

Προθεσμία: 19 Σεπτεμβρίου 2023

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ομάδες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση από κοινωνική, οικονομική ή υγειονομική άποψη ή κινδυνεύουν από διακρίσεις, όπως άτομα με αναπηρία ή ασθενείς με σύνθετες παθήσεις, μετανάστες, ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη": Η αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών ταυτοτήτων, καθώς και της αίσθησης του ανήκειν, και των δημοκρατιών

Προθεσμία: 7 Φεβρουαρίου 2024

Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα: Να παρέχουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών ταυτοτήτων, της αίσθησης του ανήκειν και της ταύτισης με μια ομάδα και της δημοκρατίας- ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη": Τέχνες και πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Προθεσμία: 7 Φεβρουαρίου 2024

Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα: Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την υποστήριξη της χρήσης των τεχνών στην εκπαίδευση και των παρεμβάσεων για την προώθηση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη": Κοινωνικές υπηρεσίες: οικονομικές και κοινωνικές αποδόσεις και προστιθέμενη αξία

Προθεσμία: 7 Φεβρουαρίου 2024

Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν σε: Βελτίωση της κατανόησης των διαύλων μέσω των οποίων οι κοινωνικές υπηρεσίες μπορούν να προωθήσουν και να επιταχύνουν την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη": Συστάσεις πολιτικής από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της μοναξιάς στην Ευρώπη

Προθεσμία: 7 Φεβρουαρίου 2024

Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα: Συμβολή σε αλλαγές συμπεριφοράς για μια πιο ανθεκτική και δίκαιη κοινωνία- Πληροφορίες σχετικά με βασικές πτυχές των επιπτώσεων της μοναξιάς στην Ευρώπη- ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη": Υποστήριξη της εφαρμογής σχεδίων ισότητας των φύλων χωρίς αποκλεισμούς

Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2024

Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα: Βελτίωση της φήμης, της ελκυστικότητας, της συμμετοχικότητας και της αριστείας Ε&Α των λιγότερο προηγμένων οργανισμών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής σχεδίων ισότητας των φύλων χωρίς αποκλεισμούς- ...

Διαβάστε περισσότερα

Ταμεία της ΕΕ στη χώρα σας

Υποστήριξη HELPDESK

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά και μόνο του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Συντονιστής έργου

EASPD
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Συντονιστής έργου

EASPD
Πνευματικά δικαιώματα ©2022 HELPDESK