EU-fondsen

EU-fondsen

ESF en EFRO
Meer lezen

Open Oproepen

Oproepen verdeeld naar type fonds en onderwerp
Meer lezen

Landprofielen

EU-fondsen in uw land
Meer lezen

Open oproepen

Programma voor de interne markt (COSME): Europese sociale-economiemissies voor de veerkracht van de gemeenschap

Deadline: 7 december 2023

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft tot doel economische en ecologische veranderingen in de sector van de sociale economie te vergemakkelijken, met name in plattelandsgebieden. De oproep ondersteunt actoren van de sociale economie bij de ontwikkeling van innovatieve en duurzame praktijken die de groei van het platteland stimuleren, het concurrentievermogen vergroten en bijdragen aan de tweeledige overgang naar een duurzamere en inclusievere economie. Het richt zich op gebieden als ecologische innovatie, groene en digitale transitie, duurzame landbouw, onderwijs en opleiding voor werklozen en verbetering van de levenskwaliteit.

Meer lezen

ESF+ onderdeel EaSI: Sociale innovatiepraktijken ter bestrijding van dakloosheid

Deadline: 14 december 2023

Dit initiatief wil creatieve projecten en/of beleidsmaatregelen ondersteunen die gericht zijn op het aanpakken van de problemen van dakloosheid en uitsluiting van huisvesting. Sommige van deze maatregelen kunnen betrekking hebben op preventiestrategieën, toegang tot huisvesting, waaronder huisvestingsgerichte benaderingen en ondersteunende diensten, en capaciteitsopbouw van lokale belanghebbenden die betrokken zijn bij de preventie en bestrijding van dakloosheid.

Meer lezen

EU4 Gezondheidsprogramma - Preventie van NCD's op het gebied van dementie en andere neurologische aandoeningen

Deadline: 17 oktober 2023

De activiteiten hebben betrekking op de preventie van en de zorg voor dementie en andere neurologische aandoeningen. Zij omvatten de uitvoering van projecten waarbij maatschappelijke organisaties betrokken zijn om de autoriteiten van de lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van een alomvattend volksgezondheidsbeleid, de ontwikkeling en overdracht van beste praktijken, de ontwikkeling van richtsnoeren voor de volksgezondheid, de voorbereiding en invoering van innovatieve benaderingen en projecten ter ondersteuning van het patiëntentraject...

Meer lezen

ESF+ België - Programma FSE+ 21-27 Wallonië-Bruxelles

Uiterste datum: 25 augustus 2023

Het programma FSE+ Wallonie-Bruxelles lanceert een oproep tot aanvullende projecten voor acties die betrekking hebben op de volgende thema's: onderwijs, opleiding, oriëntatie, inschakeling in het arbeidsproces van kwetsbare burgers, désinstituionalisering van personen met een handicap of beperkte autonomie.

Meer lezen

CERV-programma: Betrokkenheid en participatie van de burgers

Uiterste datum: 5 september 2023

De verwachte effecten zijn: burgers bewuster maken van hun rechten en EU-waarden en hun betrokkenheid bij de samenleving en bij de EU vergroten; mensen in staat stellen hun kennis van de EU-instellingen en het EU-beleid te verdiepen en de verwezenlijkingen en voordelen van de EU beter te begrijpen; ...

Meer lezen

EU-fondsen in uw land

HELPDESK Ondersteuning

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK