EU-fonder

EU-fonder

ESF och ERUF
Läs mer

Öppna ansökningsomgångar

Samtal uppdelade efter typ av fond och ämne
Läs mer

Landprofiler

EU-medel i ditt land
Läs mer

Öppna ansökningsomgångar

Programmet för den inre marknaden (COSME): Europeiska uppdrag inom social ekonomi för samhällets motståndskraft

Sista inlämningsdag: 7 december 2023

Denna inbjudan att lämna förslag syftar till att underlätta ekonomiska och miljömässiga förändringar inom den sociala ekonomin, särskilt i landsbygdsregioner. Den stöder aktörer inom den sociala ekonomin att utveckla innovativa och hållbara metoder som kommer att främja tillväxten på landsbygden, stärka konkurrenskraften och bidra till den dubbla övergången till en mer hållbar och inkluderande ekonomi. Det fokuserar på områden som ekologisk innovation, grön och digital omställning, hållbart jordbruk, utbildning för arbetslösa och förbättringar av livskvaliteten.

Läs mer

ESF+ EaSI Strand: Social innovation för att bekämpa hemlöshet

Sista inlämningsdag: 14 december 2023

Detta initiativ syftar till att stödja kreativa projekt och/eller politiska åtgärder som syftar till att ta itu med utmaningarna med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Vissa av dessa åtgärder kan handla om förebyggande strategier, tillgång till bostäder, inklusive bostadsledda strategier och möjliggörande tjänster, samt att bygga upp kapaciteten hos lokala intressenter som är involverade i att förebygga och bekämpa hemlöshet.

Läs mer

Hälsoprogrammet EU4 - Förebyggande av icke smittsamma sjukdomar inom området demens och andra neurologiska sjukdomar

Sista inlämningsdag: 17 oktober 2023

Verksamheten kommer att omfatta förebyggande och vård av demens och andra neurologiska sjukdomar. De kommer att omfatta genomförande av projekt som involverar organisationer i det civila samhället för att stödja medlemsstaternas myndigheter i genomförandet av omfattande folkhälsopolitik, utveckling och överföring av bästa praxis, utveckling av riktlinjer för folkhälsa, förberedelse och införande av innovativa metoder och projekt som stöder patientvägar...

Läs mer

ESF+ Belgien - Program FSE+ 21-27 Vallonien-Bruxelles

Sista inlämningsdag: 25 augusti 2023

Le Programme FSE+ Wallonie-Bruxelles lance un appel à projets complémentaire pour les actions couvrant les thématiques suivantes: éducation, formation, orientation insertion à l'emploi des publics fragilisés désinstituionalisation des personnes en situation d'handicap et en perte d'autonomie.

Läs mer

CERV-programmet: Medborgarnas engagemang och deltagande

Sista inlämningsdag: 5 september 2023

De förväntade effekterna är: Öka medborgarnas medvetenhet om rättigheter och EU-värderingar och öka deras engagemang i samhället och med EU, göra det möjligt för människor att fördjupa sina kunskaper om EU:s institutioner och politik och bättre förstå EU:s prestationer och fördelar, ...

Läs mer

EU-medel i ditt land

Stöd för HELPDESK

Samfinansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Projektsamordnare

EASPD
Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Projektsamordnare

EASPD
Upphovsrätt ©2022 HELPDESK