HELPDESK Logo

Fundusze UE

Fundusze UE

EFS i EFRR
Więcej

Zaproszenia otwarte

Rozmowy w podziale na rodzaj funduszu i temat
Więcej

Profile krajów

Fundusze UE w Twoim kraju
Więcej

Zaproszenia otwarte

Inicjatywa Innowacje Społeczne Plus (SI+): Krajowe centra kompetencji w zakresie innowacji społecznych

Termin: 30 listopada

Niniejsze zaproszenie oferuje możliwość budowania i konsolidacji potencjału krajowych centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych (NCC). W ten sposób ma na celu sprostanie niektórym wyzwaniom charakteryzującym innowacje społeczne, takim jak ograniczona skala, finansowanie, koordynacja, profesjonalne wsparcie, możliwości współpracy i widoczność.

Read More

Program Jednolitego Rynku (COSME): Misje europejskiej gospodarki społecznej na rzecz odporności społeczności

Termin: 7 grudnia 2023 r.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu ułatwienie zmian gospodarczych i środowiskowych w sektorze ekonomii społecznej, zwłaszcza w regionach wiejskich. Wspiera podmioty ekonomii społecznej w opracowywaniu innowacyjnych i zrównoważonych praktyk, które pobudzą wzrost obszarów wiejskich, zwiększą konkurencyjność i przyczynią się do podwójnej transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki. Koncentruje się na takich obszarach jak innowacje ekologiczne, transformacja ekologiczna i cyfrowa, zrównoważone rolnictwo, edukacja i szkolenia dla bezrobotnych oraz poprawa jakości życia.

Read More

Komponent EFS+ EaSI: Innowacje społeczne w walce z bezdomnością

Termin: 14 grudnia 2023 r.

Inicjatywa ta ma na celu wspieranie kreatywnych projektów i/lub środków politycznych mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym. Niektóre z tych środków mogą dotyczyć strategii prewencyjnych, dostępu do mieszkań, w tym podejść opartych na mieszkalnictwie i usługach wspomagających, a także budowania potencjału lokalnych interesariuszy zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie bezdomności.

Read More

Program UE4 Zdrowie - Zapobieganie chorobom niezakaźnym w obszarze demencji i innych zaburzeń neurologicznych

Termin: 17 października 2023 r.

Działania obejmą zapobieganie demencji i innym zaburzeniom neurologicznym oraz opiekę nad nimi. Obejmą one wdrażanie projektów z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu wspierania władz państw członkowskich we wdrażaniu kompleksowych polityk w zakresie zdrowia publicznego, opracowywanie i przekazywanie najlepszych praktyk, opracowywanie wytycznych dotyczących zdrowia publicznego, przygotowywanie i wdrażanie innowacyjnych podejść i projektów wspierających ścieżkę pacjenta....

Read More

EFS+ Belgia - Program FSE+ 21-27 Walonia-Bruksela

Termin: 25 sierpnia 2023 r.

Program FSE+ Walonia-Bruksela ogłasza zaproszenie do składania projektów uzupełniających dla działań obejmujących następujące tematy: edukacja, formacja, orientacja na zatrudnienie osób słabszych, dezinstytucjonalizacja osób niepełnosprawnych i pozbawionych autonomii.

Read More

Program CERV: Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli

Termin: 5 września 2023 r.

Oczekiwane skutki to: Zwiększenie świadomości obywateli na temat praw i wartości UE oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie społeczne i w UE; Umożliwienie ludziom pogłębienia wiedzy na temat instytucji i polityk UE oraz lepszego zrozumienia osiągnięć i korzyści UE; ...

Read More

Fundusze UE w Twoim kraju

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Wsparcie HELPDESK

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.
Copyright ©2022 HELPDESK
Przejdź do treści