Fondy EÚ

Fondy EÚ

ESF a EFRR
Prečítajte si viac

Otvorené výzvy

Výzvy rozdelené podľa typu fondu a témy
Prečítajte si viac

Profily krajín

Fondy EÚ vo vašej krajine
Prečítajte si viac

Otvorené výzvy

Program jednotného trhu (COSME): Európske misie sociálneho hospodárstva pre odolnosť Spoločenstva

Termín: 7. decembra 2023

Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je uľahčiť hospodárske a environmentálne zmeny v sektore sociálneho hospodárstva, najmä vo vidieckych regiónoch. Podporuje subjekty sociálneho hospodárstva pri rozvoji inovatívnych a udržateľných postupov, ktoré podporia rast vidieka, zvýšia konkurencieschopnosť a prispejú k dvojitému prechodu na udržateľnejšie a inkluzívnejšie hospodárstvo. Zameriava sa na oblasti, ako sú ekologické inovácie, ekologický a digitálny prechod, udržateľné poľnohospodárstvo, vzdelávanie a odborná príprava nezamestnaných a zlepšenie kvality života.

Čítajte viac

ESF+ EaSI Strand: Sociálne inovačné postupy v boji proti bezdomovectvu

Termín: 14. decembra 2023

Cieľom tejto iniciatívy je podporiť kreatívne projekty a/alebo politické opatrenia zamerané na riešenie problémov bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Niektoré z týchto opatrení sa môžu týkať stratégií prevencie, prístupu k bývaniu vrátane prístupov zameraných na bývanie a podporných služieb, ako aj budovania kapacít miestnych zainteresovaných strán zapojených do prevencie a boja proti bezdomovectvu.

Čítajte viac

Program EÚ4 v oblasti zdravia - Prevencia neinfekčných ochorení v oblasti demencie a iných neurologických porúch

Termín: 17. októbra 2023

Aktivity sa budú týkať prevencie a starostlivosti o demenciu a iné neurologické poruchy. Budú zahŕňať realizáciu projektov so zapojením organizácií občianskej spoločnosti na podporu orgánov členských štátov pri vykonávaní komplexných politík v oblasti verejného zdravia, rozvoj a prenos osvedčených postupov, vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia, prípravu a zavádzanie inovatívnych prístupov a projektov na podporu ciest pacientov...

Čítajte viac

ESF+ Belgicko - Program FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles

Termín: 25. augusta 2023

Program FSE+ Valónsko-Bruxely predkladá žiadosť o doplňujúce projekty pre činnosti, ktoré sa týkajú týchto tém: vzdelávanie, formácia, orientácia, začlenenie do zamestnania zraniteľných občanov, inštitucionalizácia osôb v situácii postihnutia a straty samostatnosti.

Čítajte viac

Program CERV: Zapojenie a účasť občanov

Termín: 5. septembra 2023

Očakávané vplyvy sú: Zvýšenie povedomia občanov o právach a hodnotách EÚ a zvýšenie ich angažovanosti v spoločnosti a v EÚ; Umožnenie ľuďom prehĺbiť svoje znalosti o inštitúciách a politikách EÚ a lepšie pochopiť úspechy a prínosy EÚ; ...

Čítajte viac

Fondy EÚ vo vašej krajine

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Koordinátor projektu

EASPD
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Koordinátor projektu

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK