HELPDESK Logo

Cunoștințe generale despre UE

Tabelul de conținut

 1. Introducere privind fondurile UE
 2. Fondurile politicii de coeziune
 3. Fonduri specifice
 4. Calendar: de la cadrul financiar multianual până la rambursarea costurilor
 5. Priorități pentru 2021-2027
 6. Principiul parteneriatului
 7. Accent pe FEDR
 8. Accent pe FSE+
 9. Useful links

Introducere privind fondurile UE

Programele de finanțare ale Uniunii Europene sunt finanțate de către Cadrul financiar multianual 2021-2027 și Planul de redresare pentru Europa (Următoarea generație UE). De asemenea, programele de finanțare ale UE pot fi clasificate în funcție de tipul de gestionare a finanțării, fiind fie finanțări cu gestiune partajată (denumite "fonduri"), fie finanțări gestionate direct de Comisia Europeană.
Fondurile sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de autoritățile naționale sau regionale, acestea din urmă fiind denumite autorități de management sau organisme intermediare. Fondurile cu gestiune partajată reprezintă aproximativ 80 % din bugetul UE și includ fondurile politicii de coeziune (a se vedea mai jos). Proiectul Helpdesk se concentrează în principal pe acestea din urmă, deoarece acestea sunt deosebit de dificil de accesat pentru furnizorii de servicii sociale.

Fondurile de gestionare directă sunt gestionate de Comisia Europeană sau prin intermediul agențiilor UE. Aceste finanțări includ subvenții, garanții financiare, transfer de fonduri, activități de monitorizare, selectarea contractorilor etc. Toate oportunitățile de finanțare și de licitație pot fi găsite pe acest site platforma.

Fondurile politicii de coeziune

Mai mult de jumătate din fondurile UE sunt canalizate prin intermediul celor cinci fonduri ale politicii de coeziune (care se numeau anterior Fonduri structurale și de investiții europene - FESI), gestionate în comun de Comisia Europeană și de statele membre ale UE.
Fondurile politicii de coeziune sunt fonduri cu gestiune partajată, pentru care statele membre sunt responsabile de instituirea unor sisteme de gestionare și control și de respectarea cerințelor prevăzute de regulamentele UE. Comisia Europeană joacă un rol de supraveghere, verificând eficacitatea sistemelor naționale de punere în aplicare.

Fonduri specifice

Politica de coeziune a UE pentru perioada 2021-2027 a stabilit următoarele 5 obiective de politică care sprijină creșterea, durabilitatea și incluziunea.
 1. O Europă mai competitivă și mai inteligentă
 2. O tranziție mai ecologică, cu emisii reduse de dioxid de carbon, către o economie cu emisii nete de carbon zero
 3. O Europă mai conectată prin îmbunătățirea mobilității
 4. O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii
 5. Europa mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii
Politica de coeziune se realizează prin intermediul unor fonduri specifice. Aceste fonduri sprijină prioritățile UE, după cum urmează:
 • The Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), să investească în dezvoltarea socială și economică a tuturor regiunilor și orașelor din UE și să reducă disparitățile de dezvoltare din cadrul regiunilor UE (în principal prioritățile 1 și 2)
 • The Fondul Social European Plus (FSE+), pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și pentru a crea o societate echitabilă și favorabilă incluziunii sociale în țările UE (accent pe prioritatea 4)
 • The Fondul de Coeziune (CF), să investească în mediu și transporturi în țările UE mai puțin prospere (în principal prioritățile 2 și 3)
 • The Fondul de tranziție echitabilă (Just Transition Fund - JTF) este un nou instrument al politicii de coeziune 2021-2027 menit să sprijine regiunile cele mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică (obiective specifice dedicate - art. 8 din regulamentul JTF)
 • The Programe Interreg au la dispoziție următoarele 2 obiective de politică suplimentare: "O mai bună guvernanță a cooperării" și "O Europă mai sigură și mai securizată".

Calendar: de la cadrul financiar multianual până la rambursarea costurilor

 1. Adoptarea cadrului financiar multianual 2021-2027[1], acordul privind bugetul este primul pas pentru a decide ce va fi disponibil pentru politica de coeziune - 22.12.2020 - Procesul de negociere a bugetului UE pe termen lung 2021-2027 și NextGenerationEU | European Commission (europa.eu)
 2. Legislația privind politica de coeziune - stabilirea cadrului și a normelor comune de reglementare a utilizării fondurilor UE cu gestiune partajată în actuala perioadă de programare - 24.06.2021 - 24.06.2021 - Legislația privind politica de coeziune 2021-2027 - Politica regională - Comisia Europeană (europa.eu)
 3. Acorduri între Comisia Europeană și fiecare țară din UE - în curs de desfășurare - Acorduri de parteneriat privind fondurile UE 2021-2027 | European Commission (europa.eu)
 4. Aprobarea programelor operaționale individuale - în curs de desfășurare Programe - Politica regională - Comisia Europeană (europa.eu)
 5. Autoritățile de management lansează cereri de propuneri - consultați site-ul web al diferitelor autorități de management -. Autoritățile de management - Politica regională - Comisia Europeană (europa.eu)
 6. Solicitanții de proiecte încep să își prezinte propunerile
 7. Evaluarea proiectelor și selecția cererilor de finanțare selectate
 8. Semnarea acordului de finanțare (între AM și beneficiar) și demararea proiectului
 9. Implementarea proiectului și redactarea raportului
 10. Depunerea cererilor de rambursare și rambursarea fondurilor

[1] decisă în comun de Consiliul European și de Parlamentul European pe baza unei propuneri a Comisiei

Priorități pentru 2021-2027

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE, care urmărește să răspundă diverselor nevoi de dezvoltare din întreaga UE prin consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană. Politica de coeziune 2021-2027 își are rădăcinile în două dintre cele două șase priorități ale Comisiei Europene, cu Green Deal european și Pilonul european al drepturilor sociale. În perioada 2021-2027, politica de coeziune a UE a stabilit 5 obiective politice: promovarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, dezvoltarea durabilă și protecția mediului. Datorită accentului pus pe incluziune, fondurile politicii de coeziune sunt relevante pentru serviciile sociale.

Principiul parteneriatului

The Codul european de conduită privind parteneriatul adoptate pentru perioada 2014-2020 continuă să se aplice. Acest lucru ar trebui să permită o participare largă a diferitelor părți interesate la elaborarea și monitorizarea programelor. În cadrul FSE+, toate statele membre sunt obligate să sprijine consolidarea capacităților partenerilor sociali și ale organizațiilor societății civile, alocând o sumă corespunzătoare din resursele FSE+ pentru acest aspect.. Statele membre care au recomandări relevante specifice fiecărei țări trebuie să aloce cel puțin 0,25%.

Accent pe FEDR

FEDR este menit să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din UE (a se vedea Harta UE a eligibilității politicii de coeziune 2021-2027). FEDR este menit să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniunea Europeană, prin sprijinirea dezvoltării și ajustării structurale a regiunilor cu întârzieri de dezvoltare și a reconversiei regiunilor industriale în declin.

FEDR are două obiective principale:
 • Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă - cu scopul de a consolida piața muncii și economiile regionale.
 • Cooperare teritorială europeană - vizează consolidarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale în cadrul UE.
Pe baza prosperității lor, toate regiunile și statele membre vor concentra sprijinul asupra unei Europe mai competitive și mai inteligente (obiectivul de politică 1), precum și asupra unei tranziții mai ecologice, cu emisii reduse de dioxid de carbon către o economie cu emisii nete de carbon zero și o Europă rezistentă (obiectivul de politică 2), prin intermediul mecanismului cunoscut sub numele de "concentrare tematică".
 • Toate regiunile și statele membre vor concentra cel puțin 30% din alocarea lor pentru obiectivul de politică 2.
 • Regiunile sau statele membre mai dezvoltate vor dedica cel puțin 85% din alocarea lor obiectivului de politică 1 și obiectivului de politică 2;
 • Regiuni sau SM în tranziție cel puțin 40% către obiectivul de politică 1;
 • Regiuni sau SM mai puțin dezvoltate cel puțin 25% la obiectivul de politică 1.

Accent pe FSE+

FSE+ este principalul instrument financiar prin care Europa investește în oameni, consolidând coeziunea socială prin promovarea creării de locuri de muncă și dezvoltarea competențelor și pentru a sprijini o societate echitabilă și favorabilă incluziunii sociale. FSE+ contribuie la obiectivul politic 4: o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii. FSE+ aduce o contribuție importantă la politicile UE în domeniul ocupării forței de muncă, social, al educației și al competențelor, inclusiv la reformele structurale din aceste domenii.
Pentru perioada de programare 2021-2027, FSE+ va investi în trei domenii principale:
 • Ocuparea forței de muncă: pentru a stimula adaptabilitatea lucrătorilor, ajutându-i să dobândească noi competențe, și a întreprinderilor, prin promovarea unor noi metode de lucru.
 • Educație și formare profesională: Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă, sprijinirea tinerilor studenți în tranziția lor către lumea muncii sau formarea persoanelor mai puțin calificate în căutarea unui loc de muncă pentru a le îmbunătăți perspectivele de angajare.
 • Incluziune socială: ajutarea persoanelor din grupuri dezavantajate să își găsească un loc de muncă (cum ar fi persoanele cu handicap...). Acest lucru contribuie la consolidarea "incluziunii sociale", deoarece ocuparea forței de muncă joacă un rol crucial în integrarea socială și în viața de zi cu zi.
ESF+ este rezultat din combinarea următoarelor fonduri:

Fonduri

Tipul de management

Scurtă descriere

Fostul Fond Social European (FSE)
Contribuie la sprijinirea locurilor de muncă, ajutând oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigurând oportunități de muncă mai echitabile pentru toți cetățenii UE.
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI)
Managementul partajat
Sprijină tinerii din regiunile în care șomajul este mai mare decât 25%
Fondul de ajutor european pentru persoanele cele mai defavorizate (FEAD)
Sprijină acțiunile țărilor UE de furnizare de alimente și/sau de asistență materială de bază pentru persoanele cele mai defavorizate
Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)
Gestionate direct de Comisie
Promovează un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă de calitate și durabilă, garantând o protecție socială adecvată și decentă, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Această nouă arhitectură este menită să ofere un cadru simplificat pentru beneficiari, sporind impactul programelor și proiectelor din sectorul social. În plus, noul regulament include un articol dedicat legăturii dintre FSE+ și Carta drepturilor fundamentale[1]. În ceea ce privește bugetul, ponderea FSE+ din bugetul global al politicii de coeziune a crescut de la 23% din fondurile structurale la 27%.

[1] Deosebit de relevant pentru țările care se luptă cu statul de drept, separarea puterii și drepturile omului

FSE+ va sprijini, de asemenea, statele membre să înregistreze progrese în ceea ce privește obiectivele UE pentru 2030 privind locurile de muncă, competențele și reducerea sărăciei, stabilite prin Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. Fiecare stat membru își stabilește prioritățile (și alocarea fondurilor respective) în funcție de recomandări specifice fiecărei țări a semestrului european.
Concentrare tematică:
 • Statele membre trebuie să aloce, de asemenea, cel puțin 25% pentru promovarea incluziunii sociale;
 • De asemenea, statele membre trebuie să aloce cel puțin 3% pentru a combate lipsurile materiale;
 • Cel puțin 12,5% din resursele lor FSE+ pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și a persoanelor care nu urmează o formă de învățământ, nu au un loc de muncă sau o formare profesională sau NEET (numai cele vizate de recomandări).
 • cel puțin 5% din resursele lor FSE+ pentru a aborda problema sărăciei în rândul copiilor (numai cele vizate de recomandări).
 • Cel puțin 0,25% din resursele lor FSE+ ar trebui să fie alocate pentru consolidarea capacității partenerilor sociali și a societății civile și pentru aplicarea dialogului social (numai pentru cele vizate de recomandări).

Comisia Europeană consultă Comitetul FSE+ care se concentrează asupra aspectelor relevante pentru punerea în aplicare a programelor FSE+. Comitetul este prezidat de Comisie și este alcătuit din 3 reprezentanți pentru fiecare stat membru (un reprezentant al guvernului, inclusiv șeful misiunii FSE+, un reprezentant al organizațiilor de lucrători și un reprezentant al organizațiilor de angajatori) și un reprezentant al fiecărei organizații care reprezintă organizațiile de lucrători și organizațiile de angajatori la nivelul Uniunii.

Useful links

Suport HELPDESK

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă ajutorul nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Suport HELPDESK

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.
Drepturi de autor ©2022 HELPDESK
Sari la conținut