HELPDESK

Фондове на ЕС за социални услуги

HELPDESK
Подкрепа

Прочетете повече

Ресурс
Център

Прочетете повече

Основна цел

Увеличаване на използването на ЕСФ+ и ЕФРР

HELPDESK е двугодишен проект (май 2022 г. - април 2024 г.), финансиран от Европейската комисия, който има за цел да постави началото на градивните елементи за бюро за помощ в областта на социалните услуги. Крайната цел на този проект е да се увеличи използването на средствата от ЕСФ+ (Европейски социален фонд плюс) и ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие) от социалните услуги и да се улесни достъпът на доставчиците на социални услуги до тези средства.
С въвеждането на градивните елементи на бюрото за помощ в областта на социалните услуги проектите имат за цел да :

1.

Подпомагане на социалните услуги при достъпа до и използването на фондовете на ЕС (по-специално ЕСФ+ и ЕФРР).

2.

Да помагате на управляващите органи да използват фондовете на ЕС за финансиране на качествени интервенции в областта на социалните услуги.

На този уебсайт ще намерите информация за това как да получите достъп до средствата на ЕС, както и за резултатите, създадени по проекта, като например масов отворен онлайн курс. Тук можете да намерите повече информация за проекта. 

Последни новини

Събития

Последни обаждания

0
януари 2023 г.
Заетост, социално приобщаване и предприемачество
0
януари 2023 г.
Заетост, социално приобщаване и предприемачество

Инициатива "Социални иновации плюс" (SI+): Национални центрове за компетентност в областта на социалните иновации

Краен срок: 30 ноември

Настоящата покана дава възможност за изграждане и укрепване на капацитета на националните центрове за компетентност в областта на социалните иновации (НЦК). По този начин тя цели да се справи с някои от предизвикателствата, характерни за социалните иновации, като ограничен мащаб, финансиране, координация, професионална подкрепа, възможности за сътрудничество и видимост.

Прочетете повече

Програма за единния пазар (COSME): Европейски мисии на социалната икономика за устойчивост на общността

Краен срок: 7 декември 2023 г.

Настоящата покана за представяне на предложения има за цел да улесни икономическите и екологичните промени в сектора на социалната икономика, особено в селските райони. Тя подкрепя участниците в социалната икономика при разработването на иновативни и устойчиви практики, които ще стимулират растежа в селските райони, ще повишат конкурентоспособността и ще допринесат за двойния преход към по-устойчива и приобщаваща икономика. Той се фокусира върху области като екологични иновации, зелен и цифров преход, устойчиво селско стопанство, образование и обучение за безработни и подобряване на качеството на живот.

Прочетете повече

ESF+ EaSI Направление: Социални иновационни практики за борба с бездомността

Краен срок: 14 декември 2023 г.

Тази инициатива има за цел да подкрепи творчески проекти и/или политически мерки, насочени към справяне с предизвикателствата на бездомността и жилищното изключване. Някои от тези мерки могат да се отнасят до стратегии за превенция, достъп до жилища, включително подходи, основани на жилищно настаняване, и услуги, които дават възможност за това, както и до изграждане на капацитет на местните заинтересовани страни, участващи в превенцията и борбата с бездомността.

Прочетете повече

Програма за здравеопазване на ЕС4 - Превенция на незаразните болести в областта на психичното здраве, включително действия в подкрепа на уязвими групи от населението, като мигранти, бежанци, роми и разселени лица от Украйна

Краен срок: 17 октомври 2023 г.

Целта е насърчаване на психичното здраве и превенция и управление на психични проблеми чрез проекти, насочени към уязвими групи.

Прочетете повече

Нови повиквания

Публикува се на всеки 2-3 седмици

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK