HELPDESK

Фондове на ЕС за социални услуги

HELPDESK
Подкрепа

Прочетете повече

Ресурс
Център

Прочетете повече

Основна цел

Увеличаване на използването на ЕСФ+ и ЕФРР

HELPDESK е двугодишен проект (май 2022 г. - април 2024 г.), финансиран от Европейската комисия, който има за цел да постави началото на градивните елементи за бюро за помощ в областта на социалните услуги. Крайната цел на този проект е да се увеличи използването на средствата от ЕСФ+ (Европейски социален фонд плюс) и ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие) от социалните услуги и да се улесни достъпът на доставчиците на социални услуги до тези средства.
С въвеждането на градивните елементи на бюрото за помощ в областта на социалните услуги проектите имат за цел да :

1.

Подпомагане на социалните услуги при достъпа до и използването на фондовете на ЕС (по-специално ЕСФ+ и ЕФРР).

2.

Да помагате на управляващите органи да използват фондовете на ЕС за финансиране на качествени интервенции в областта на социалните услуги.

На този уебсайт ще намерите информация за това как да получите достъп до средствата на ЕС, както и за резултатите, създадени по проекта, като например масов отворен онлайн курс. Тук можете да намерите повече информация за проекта. 

Последни новини

Събития

Последни обаждания

0
януари 2023 г.
Заетост, социално приобщаване и предприемачество
0
януари 2023 г.
Заетост, социално приобщаване и предприемачество

Инициатива "Социални иновации плюс" (SI+): Национални центрове за компетентност в областта на социалните иновации

Краен срок: 30 ноември

Настоящата покана дава възможност за изграждане и укрепване на капацитета на националните центрове за компетентност в областта на социалните иновации (НЦК). По този начин тя цели да се справи с някои от предизвикателствата, характерни за социалните иновации, като ограничен мащаб, финансиране, координация, професионална подкрепа, възможности за сътрудничество и видимост.

Прочетете повече

Програма за единния пазар (COSME): Европейски мисии на социалната икономика за устойчивост на общността

Краен срок: 7 декември 2023 г.

Настоящата покана за представяне на предложения има за цел да улесни икономическите и екологичните промени в сектора на социалната икономика, особено в селските райони. Тя подкрепя участниците в социалната икономика при разработването на иновативни и устойчиви практики, които ще стимулират растежа в селските райони, ще повишат конкурентоспособността и ще допринесат за двойния преход към по-устойчива и приобщаваща икономика. Той се фокусира върху области като екологични иновации, зелен и цифров преход, устойчиво селско стопанство, образование и обучение за безработни и подобряване на качеството на живот.

Прочетете повече

ESF+ EaSI Направление: Социални иновационни практики за борба с бездомността

Краен срок: 14 декември 2023 г.

Тази инициатива има за цел да подкрепи творчески проекти и/или политически мерки, насочени към справяне с предизвикателствата на бездомността и жилищното изключване. Някои от тези мерки могат да се отнасят до стратегии за превенция, достъп до жилища, включително подходи, основани на жилищно настаняване, и услуги, които дават възможност за това, както и до изграждане на капацитет на местните заинтересовани страни, участващи в превенцията и борбата с бездомността.

Прочетете повече

Програма за здравеопазване на ЕС4 - Превенция на незаразните болести в областта на психичното здраве, включително действия в подкрепа на уязвими групи от населението, като мигранти, бежанци, роми и разселени лица от Украйна

Краен срок: 17 октомври 2023 г.

Целта е насърчаване на психичното здраве и превенция и управление на психични проблеми чрез проекти, насочени към уязвими групи.

Прочетете повече

Нови повиквания

Публикува се на всеки 2-3 седмици

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Координатор на проекта

EASPD
Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Координатор на проекта

EASPD
Авторско право ©2022 HELPDESK