Програма "Хоризонт Европа": Към цялостна подкрепа за здравеопазването и грижите за децата и юношите в едно все по-дигитално общество

Краен срок: 19 септември 2023 г. - 17:00:00 брюкселско време

Предложенията по тази тема трябва да допринасят за: Децата, юношите и техните родители/настойници са образовани и овластени в стратегиите за превенция, включващи персонализирани подходи и решения; Децата и юношите, включително тези от уязвими среди, наблюдават рисковете за здравето си, възприемат здравословен начин на живот у дома, в училище и в общността и взаимодействат със своите лекари и настойници; Благодарение на по-доброто съвместно създаване, обучение, цифрова и здравна грамотност, децата, юношите, родителите и настойниците в цяла Европа имат достъп и използват широко достъпни решения, ориентирани към личността, за здравето, грижите и благосъстоянието на децата и юношите.


 

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK