HELPDESK

Fundusze UE na usługi społeczne

O.
Projekt

Więcej

HELPDESK
Wsparcie

Więcej

Zasoby
Centrum

Więcej

Cel główny

Zwiększenie wykorzystania EFS+ i EFRR

HELPDESK to 2-letni projekt (maj 2022 - kwiecień 2024) finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest uruchomienie elementów składowych Helpdesku Usług Społecznych. Ostatecznym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania środków EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) i EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) przez służby społeczne oraz ułatwienie dostępu do tych środków dostawcom usług społecznych.
Poprzez uruchomienie elementów składowych Helpdesku Usług Społecznych, projekty zamierzają :

1.

Wsparcie służb społecznych w dostępie do funduszy unijnych i ich wykorzystaniu (w szczególności EFS+ i EFRR)

2.

Pomoc instytucjom zarządzającym w wykorzystaniu funduszy UE do finansowania wysokiej jakości interwencji w dziedzinie usług społecznych.

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat dostępu do funduszy unijnych, a także produkty stworzone w ramach projektu, takie jak Massive Open Online Course. Tutaj można znaleźć więcej informacji o projekcie. 

Najnowsze wiadomości

Wydarzenia

Ostatnie wezwania

0
styczeń 2023 r.
Zatrudnienie, integracja społeczna i przedsiębiorczość
0
styczeń 2023 r.
Zatrudnienie, integracja społeczna i przedsiębiorczość

Inicjatywa Innowacje Społeczne Plus (SI+): Krajowe centra kompetencji w zakresie innowacji społecznych

Termin: 30 listopada

Niniejsze zaproszenie oferuje możliwość budowania i konsolidacji potencjału krajowych centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych (NCC). W ten sposób ma na celu sprostanie niektórym wyzwaniom charakteryzującym innowacje społeczne, takim jak ograniczona skala, finansowanie, koordynacja, profesjonalne wsparcie, możliwości współpracy i widoczność.

Read More

Program Jednolitego Rynku (COSME): Misje europejskiej gospodarki społecznej na rzecz odporności społeczności

Termin: 7 grudnia 2023 r.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu ułatwienie zmian gospodarczych i środowiskowych w sektorze ekonomii społecznej, zwłaszcza w regionach wiejskich. Wspiera podmioty ekonomii społecznej w opracowywaniu innowacyjnych i zrównoważonych praktyk, które pobudzą wzrost obszarów wiejskich, zwiększą konkurencyjność i przyczynią się do podwójnej transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki. Koncentruje się na takich obszarach jak innowacje ekologiczne, transformacja ekologiczna i cyfrowa, zrównoważone rolnictwo, edukacja i szkolenia dla bezrobotnych oraz poprawa jakości życia.

Read More

Komponent EFS+ EaSI: Innowacje społeczne w walce z bezdomnością

Termin: 14 grudnia 2023 r.

Inicjatywa ta ma na celu wspieranie kreatywnych projektów i/lub środków politycznych mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym. Niektóre z tych środków mogą dotyczyć strategii prewencyjnych, dostępu do mieszkań, w tym podejść opartych na mieszkalnictwie i usługach wspomagających, a także budowania potencjału lokalnych interesariuszy zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie bezdomności.

Read More

Nowe połączenia

Publikacja co 2-3 tygodnie

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Koordynator projektu

EASPD
Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Koordynator projektu

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK