HELPDESK Logo

HELPDESK

Fondy EÚ pre sociálne služby

O spoločnosti The
Projekt

Prečítajte si viac

HELPDESK
Podpora

Prečítajte si viac

Zdroje
Stredisko

Prečítajte si viac

Hlavný cieľ

Zvýšiť využívanie ESF+ a EFRR

HELPDESK je dvojročný projekt (máj 2022 - apríl 2024) financovaný Európskou komisiou, ktorého cieľom je vytvoriť stavebné prvky pre Helpdesk sociálnych služieb. Konečným cieľom tohto projektu je zvýšiť využívanie finančných prostriedkov ESF+ (Európsky sociálny fond plus) a EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja) v oblasti sociálnych služieb a uľahčiť poskytovateľom sociálnych služieb prístup k týmto prostriedkom.
Zavedením stavebných prvkov asistenčného pracoviska pre sociálne služby chcú projekty :

1.

Podpora sociálnych služieb pri prístupe k fondom EÚ a ich využívaní (najmä ESF+ a EFRR).

2.

Pomáhať riadiacim orgánom využívať fondy EÚ na financovanie kvalitných intervencií v oblasti sociálnych služieb.

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o tom, ako získať prístup k finančným prostriedkom EÚ, ako aj o výstupoch vytvorených v rámci projektu, napríklad o masívnom otvorenom online kurze. Tu nájdete viac informácií o projekte. 

Najnovšie správy

Podujatia

Najnovšie výzvy

0
január 2023
Zamestnanosť, sociálne začlenenie a podnikanie
0
január 2023
Zamestnanosť, sociálne začlenenie a podnikanie

Program jednotného trhu (COSME): Európske misie sociálneho hospodárstva pre odolnosť Spoločenstva

Termín: 7. decembra 2023

Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je uľahčiť hospodárske a environmentálne zmeny v sektore sociálneho hospodárstva, najmä vo vidieckych regiónoch. Podporuje subjekty sociálneho hospodárstva pri rozvoji inovatívnych a udržateľných postupov, ktoré podporia rast vidieka, zvýšia konkurencieschopnosť a prispejú k dvojitému prechodu na udržateľnejšie a inkluzívnejšie hospodárstvo. Zameriava sa na oblasti, ako sú ekologické inovácie, ekologický a digitálny prechod, udržateľné poľnohospodárstvo, vzdelávanie a odborná príprava nezamestnaných a zlepšenie kvality života.

Čítajte viac

ESF+ EaSI Strand: Sociálne inovačné postupy v boji proti bezdomovectvu

Termín: 14. decembra 2023

Cieľom tejto iniciatívy je podporiť kreatívne projekty a/alebo politické opatrenia zamerané na riešenie problémov bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Niektoré z týchto opatrení sa môžu týkať stratégií prevencie, prístupu k bývaniu vrátane prístupov zameraných na bývanie a podporných služieb, ako aj budovania kapacít miestnych zainteresovaných strán zapojených do prevencie a boja proti bezdomovectvu.

Čítajte viac

Nové výzvy

Uverejňované každé 2-3 týždne

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Podpora HELPDESK

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.
Copyright ©2022 HELPDESK
Prejsť na obsah