HELPDESK

Author name: Фабиана

Програма за здравеопазване на ЕС4 - Превенция на незаразните болести в областта на психичното здраве, включително действия в подкрепа на уязвими групи от населението, като мигранти, бежанци, роми и разселени лица от Украйна

Краен срок: 17 октомври 2023 г.

Целта е насърчаване на психичното здраве и превенция и управление на психични проблеми чрез проекти, насочени към уязвими групи.

Програма за здравеопазване на ЕС4 - Превенция на незаразните болести в областта на деменцията и други неврологични разстройства

Краен срок: 17 октомври 2023 г.

Дейностите ще обхванат превенцията и грижите за деменция и други неврологични заболявания. Те ще включват изпълнение на проекти с участието на организации на гражданското общество в подкрепа на органите на държавите-членки при прилагането на всеобхватни политики в областта на общественото здраве, разработване и трансфер на най-добри практики, разработване на насоки в областта на общественото здраве, подготовка и въвеждане на иновативни подходи и проекти в подкрепа на пътя на пациента...

ESF+ Белгия - Програма FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles

Краен срок: 25 август 2023 г.

Le Programme FSE+ Wallonie-Bruxelles lance un appel à projets complémentaire pour les actions couvrant les thématiques suivantes: éducation, formation, orientation insertion à l'emploi des publics fragilisés désinstituionalisation des personnes en situation d'handicap et en perte d'autonomie.

Партньорства за сътрудничество по програма "Еразъм+": Центрове за професионално съвършенство

Краен срок: 8 юни 2023 г.

Тази покана подкрепя постепенното създаване и развитие на международни мрежи за сътрудничество на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование.

Програма CERV: Ангажираност и участие на гражданите

Краен срок: 5 септември 2023 г.

Очакваните въздействия са: Повишаване на осведомеността на гражданите за правата и ценностите на ЕС и повишаване на тяхната ангажираност в обществото и в ЕС; Даване на възможност на хората да задълбочат познанията си за институциите и политиките на ЕС и да разберат по-добре постиженията и ползите от ЕС; ...

Програма "Хоризонт Европа": Към цялостна подкрепа за здравеопазването и грижите за децата и юношите в едно все по-дигитално общество

Краен срок: 19 септември 2023 г.

Предложенията по тази тема трябва да допринасят за: Децата, юношите и техните родители/настойници да бъдат образовани и овластени в стратегиите за превенция, включващи персонализирани подходи и решения; Децата и юношите, ...

Програма "Хоризонт Европа": Достъп до здравни услуги и грижи за хора в уязвимо положение

Краен срок: 19 септември 2023 г.

Дейностите по тази покана следва да се съсредоточат върху групи, които са в уязвимо положение от социална, финансова или здравна гледна точка или са изложени на риск от дискриминация, като например хора с увреждания или пациенти със сложни заболявания, мигранти, ...

Програма "Хоризонт Европа": Взаимовръзката между социалната, културната и политическата идентичност, както и чувството за принадлежност и демокрациите

Краен срок: 7 февруари 2024 г.

Проектите трябва да допринасят за следните очаквани резултати: да предоставят цялостен анализ на взаимовръзките между социалните, културните и политическите идентичности, чувството за принадлежност и идентификация с дадена група и демокрацията; ...

Програма "Хоризонт Европа": Изкуства и културна осведоменост и изразяване в образованието и обучението

Краен срок: 7 февруари 2024 г.

Проектите трябва да допринасят за всички от следните очаквани резултати: Разработване и прилагане на методи в подкрепа на използването на изкуствата в образованието и интервенциите за насърчаване на културната осведоменост ...

Програма "Хоризонт Европа": Социални услуги: икономическа и социална възвръщаемост и добавена стойност

Краен срок: 7 февруари 2024 г.

Проектите трябва да допринасят за: Подобрено разбиране на каналите, чрез които социалните услуги могат да насърчат и ускорят ...