Програма "Хоризонт Европа": Социални услуги: икономическа и социална възвръщаемост и добавена стойност

Краен срок: 7 февруари 2024 - 17:00:00 брюкселско време

Проектите трябва да допринасят за: Подобряване на разбирането на каналите, чрез които социалните услуги могат да насърчат и ускорят справедливия зелен и цифров преход; Идентифициране и използване на най-добрата методология за улавяне и измерване на добавената стойност от предоставянето на социални услуги в различни географски райони.

 

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK