Програма "Хоризонт Европа": Политически препоръки за социално-икономическото въздействие на самотата в Европа

Краен срок: 7 февруари 2024 - 17:00:00 брюкселско време

Проектите трябва да допринасят за следните очаквани резултати: Принос към промени в поведението за по-устойчиво и справедливо общество; информация за ключови аспекти на въздействието на самотата в Европа; препоръки, основани на доказателства, за социални и икономически политики за предотвратяване, противодействие и управление на самотата в Европа; създаване на рамка за наблюдение на самотата в дългосрочен план; формиране на представителна мрежа от експерти, заинтересовани страни и политици, участващи в изследвания и политически действия, насочени към социално-икономическото въздействие на самотата.

 

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK