Програма "Хоризонт Европа": Взаимовръзката между социалната, културната и политическата идентичност, както и чувството за принадлежност и демокрациите

Краен срок: 7 февруари 2024 - 17:00:00 брюкселско време

Проектите трябва да допринасят за следните очаквани резултати: да предоставят цялостен анализ на взаимовръзките между социалната, културната и политическата идентичност, чувството за принадлежност и идентификация с дадена група и демокрацията; въз основа на направените констатации да формулират препоръки за политики за справяне, предотвратяване и коригиране на негативните тенденции (дискриминация, маргинализация и отчуждение); да разработят критични прозрения за начините, по които процесите на социално, културно и политическо участие могат да допринесат за по-нататъшното укрепване на чувството за принадлежност.

 

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK