Програма "Хоризонт Европа": Подкрепа за изпълнението на приобщаващи планове за равенство между половете

Краен срок:12 март 2024 г. - 17:00:00 ч. брюкселско време

Очаква се проектите да допринесат за постигането на следните резултати: Повишаване на репутацията, привлекателността, приобщаването и високите постижения в областта на НИИ на по-малко напредналите организации в резултат на прилагането на приобщаващи планове за равенство между половете; Преобразуване на организациите в областта на НИИ за постигане на целите на политиката на ЕНП за равенство между половете и приобщаване.

 

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK