Center za podporo

SLUŽBA ZA POMOČ UPORABNIKOM - SLUŽBA ZA POMOČ UPORABNIKOM NA PODROČJU SOCIALNIH STORITEV V ZVEZI S SREDSTVI EU

Slovenija

Partnerski sporazum ES - Slovenija 2021 – 2027

Cilji politike, specifični cilji JTF ali tehnična pomoč ESRR Dodeljevanje sredstev iz Kohezijskega sklada na nacionalni ravni JTF ESS+ Dodelitev sredstev ESPR na nacionalni ravni Skupaj
Dodelitev na nacionalni ravni Kategorija regije Dodelitev po kategorijah regij Dodelitev na nacionalni ravni Člen 3 Viri JTF Člen 4 Viri JTFDodelitev na nacionalni ravni Kategorija regije Dodelitev po kategorijah regij
Cilj politike 1 Več razvitih                              241,306,488 Več razvitih            727,173,813  
Manj razviti                       485,867,325 Manj razviti
Cilj politike 2 Več razvitih                                      111,714,305            295,533,041 Več razvitih               13,678,134             806,712,567  
Manj razviti            385,787,087 Manj razviti
Cilj politike 3 Več razvitih            405,142,679 Več razvitih            511,031,159  
Manj razviti            105,888,480 Manj razviti
Cilj politike 4 Več razvitih Več razvitih            153,307,283             769,326,617  
Manj razviti            129,891,813 Manj razviti            486,197,521
Cilj politike 5 Več razvitih               17,627,973 Več razvitih                  8,897,000               94,127,785  
Manj razviti               67,602,812 Manj razviti
Specifični cilj JTF            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Tehnična pomoč v skladu s členom 36(5) Uredbe o skupnih določbah Več razvitih               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Več razvitih                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Manj razviti               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Manj razviti                19,615,900
Skupaj Več razvitih            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Več razvitih            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Manj razviti        1,216,163,830 Manj razviti            505,813,421
Skupaj            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Ljubezen RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESS SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESS SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESS SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESS SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESS SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESS HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESS HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESS HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESS HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESS HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESS HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESS HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESS HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESS HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESS HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESS JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESS KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESS SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESS SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESS JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESS SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESS SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESS SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESS SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESS SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Cilj politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa, ki izvaja evropski steber socialnih pravic

Za doseganje ciljev akcijskega načrta evropskega stebra socialnih pravic in slovenskih nacionalnih ciljev do leta 2030 bodo sprejeti naslednji ukrepi:

 • Izvajanje ukrepov za zmanjšanje stopnje dolgotrajne brezposelnosti in za podaljšanje delovne dobe. Z uporabo sredstev ESS+ je poudarek na iskanju ukrepov za vzpostavitev vključujočega in odzivnega trga dela.
 • Ukrepi aktivne politike zaposlovanja bodo usmerjeni v ublažitev vpliva kriz in zmanjšanje strukturnih razlik. Osredotočeni bodo tudi na delovanje in povezovanje institucij trga dela ter posodobitev njihovih storitev. 
 • Odpravljanje vrzeli na trgu dela s poudarkom na izboljšanju kompetenc in spretnosti iskalcev zaposlitve in zaposlenih ter podpiranjem dostopa do zaposlitve. 
 • Sredstva ESS+ bodo uporabljena za podporo pridobivanju znanja in spretnosti, ki so ključnega pomena za uspeh posameznika v družbi ter so prilagojeni prihodnosti dela in globalnim spremembam. 
 • Spodbujanje izobraževanja odraslih in večje udeležbe v vseživljenjskem učenju s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, kot so starejši, vključno s starejšimi od 65 let, nizko kvalificirani in manj kvalificirani itd. 
 • Vlagali bomo v organizacijske spremembe in izboljšali dostop do vključujočega in visokokakovostnega izobraževanja. V skladu s potrebami bodo sredstva dodeljena v obeh kohezijskih regijah, z nekoliko večjo intenzivnostjo v regiji ESCR.
 • S pomočjo sredstev ESS+ bodo sprejeti ukrepi za izboljšanje socialne vključenosti in izboljšanje zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin, zlasti dolgotrajno brezposelnih.
 • Podpiranje programov socialnega vključevanja in socialne aktivacije, da bi olajšali delo tistim, ki so neaktivni ali so dlje časa brezposelni. 
 • Ukrepi za razvoj in zagotavljanje storitev socialnega varstva in storitev v skupnosti. To bo zahtevalo nadaljevanje procesa deinstitucionalizacije in konsolidacijo storitev dolgotrajne oskrbe. 
 • Povezovanje zagotavljanja, zaščite in promocije ter povezovanje programov zdravljenja in preprečevanja zasvojenosti. 
 • Izboljšanje zdravja prebivalstva in zmanjšanje neenakosti v zdravju, organizacijska in vsebinska nadgradnja primarnega zdravstvenega varstva z vključevanjem preventivnih dejavnosti ter lažji dostop do nujne medicinske pomoči. 
 • Vsi ukrepi, namenjeni naložbam v socialno in zdravstveno infrastrukturo v okviru katerega koli cilja politike, bodo načrtovani v skladu z ocenami potreb in bodo temeljili na kartiranju storitev in infrastrukture.

Cilj politike 5: Evropa bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalnih pobud.

Cilj Slovenije je še naprej spodbujati endogene potenciale za zmanjševanje razvojnih razlik. Sredstva ESRR bodo namenjena gradnji vključujoče družbe in nadaljnjemu celovitemu socialno-ekonomskemu razvoju mestnih in podeželskih območij, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zmanjševanju razlik med socialno-ekonomsko prikrajšanimi ljudmi in območji.

2. Porazdelitev/razdelitev sredstev v nacionalnih/regionalnih programih. Usklajevanje med nacionalnimi in regionalnimi programi.

IV zvezi z izvajanjem Partnerskega sporazuma v Sloveniji bo potekalo usklajevanje, razmejitev in dopolnjevanje med ESRR, ESS+, KS, JTF in ESPR ter usklajevanje med nacionalnimi programi:

 1. Program EKP 2021-2027 (vir: ESRR, ESS+, KS, JTF); 
 2. Program za odpravo materialne prikrajšanosti v Sloveniji 2021-2027 (vir: ESS+). 
 3. Program za pomorstvo ter ribištvo in akvakulturo (vir: ESPR)

To bo temeljilo na centraliziranem pristopu, ki ga bo zagotovil Urad vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). SVRK je organ upravljanja programa EKP 2021-2027, ki se bo financiral iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za doseganje cilja rasti in delovnih mest. SVRK je tudi organ upravljanja za tri programe evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), nacionalni organ za 11 programov ETS in nacionalni koordinator vseh 13 programov ETS, v katerih sodeluje Slovenija - štirih čezmejnih (SI-AT, SI-HU, SI-HR in IT-SI), petih transnacionalnih (Alpe, Srednja Evropa, Donava, IPA ADRION, Euro-MED) in štirih medregijskih (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Tematska koncentracija

Država članica izpolnjuje zahtevo glede tematske koncentracije

31,59 % socialna vključenost

Načrtovano v okviru posebnih ciljev (h)-(l) člena 4 Uredbe ESS+

Načrtovani programi ESS+.

 

1 Program EPK 2021-2027

4,42 % podpora najbolj ogroženim

 

Načrtovano v okviru posebnega cilja (m) in v ustrezno utemeljenih primerih (l) člena 4 Uredbe ESS+

Načrtovani programi ESS+.

 

1 Program EPK 2021-2027

 

2 Program za odpravo materialnega pomanjkanja v Sloveniji 2021-2027 (specifični cilj m).

... % podpore za zaposlovanje mladih

Programiranje v okviru posebnih ciljev (a), (f) in (l) člena 4 Uredbe ESS+.

 

Ne velja za Slovenijo.

Načrtovani programi ESS+.

 

1 Program EPK 2021-2027

 

...% za reševanje revščine otrok.

Programiranje v okviru posebnih ciljev (f), (h)-(l) člena 4 Uredbe ESS+.

 

Ne velja za Slovenijo.

Načrtovani programi ESS+.

 

1 Program EPK 2021-2027

1.8% krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev in nevladnih organizacij

 

Načrtovano v okviru vseh specifičnih ciljev, razen točke (m) člena 4 Uredbe ESS+.

Načrtovani programi ESS+.1 Program EKP 2021-2027

4. Predhodna finančna dodelitev iz vsakega sklada, ki ga zajema sporazum o partnerstvu, po ciljih politike, posebnih ciljih JTF in tehnični pomoči na nacionalni in po potrebi regionalni ravni.

Tabela 2

5. Obstoječe in prihodnje pobude za lažji dostop do sredstev EU

Za izvajanje kohezijske politike EU 2021-2027 bo področje kakovosti upravljanja podrobneje obravnavano v okviru posebnega načrta "Krepitev dobrega upravljanja in upravne zmogljivosti za kohezijsko politiko 2021-2027". Načrt, ki je vzporedni dokument s partnerskim sporazumom, izhaja iz praktičnega sklopa orodij Komisije "Načrti za krepitev upravnih zmogljivosti", ki temelji na izkušnjah, pridobljenih pri pilotnem ukrepu za čim večjo krepitev upravnih zmogljivosti. Sredstva za tehnično pomoč bodo v prihodnje po potrebi angažirana v obliki pavšala in bodo osredotočena predvsem na izobraževanje in usposabljanje subjektov, ki izvajajo naloge upravljanja in nadzora, subjektov in drugih akterjev, na katere so organi za izvajanje in nadzor prenesli naloge, ter drugih subjektov, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, z namenom uspešnega in učinkovitega izvajanja, spremljanja in upravljanja. Sredstva za tehnično pomoč bodo uporabljena tudi za zagotavljanje ustrezne upravne zmogljivosti v obeh kohezijskih regijah in med drugimi subjekti, da bodo ti lahko bolje črpali sredstva na regionalni in lokalni ravni, ter za zagotavljanje zunanjega strokovnega znanja (strokovnjaki za posamezna področja za boljšo pripravo in izvajanje projektov).

Načrtovane naložbe

Ukrepi na trgu dela: 

 • Programi za ohranitev na trgu dela tistih skupin, katerih zaposlitev ali samozaposlitev je ogrožena ali začasna, za zmanjšanje in preprečevanje negotovega dela ter za preprečevanje prehoda nazaj v brezposelnost za ciljne skupine z netipičnimi oblikami dela ali negotovim delom.
 • Ukrepi za krepitev institucij in storitev na trgu dela ali posodobitev njihovih storitev za učinkovitejše obravnavanje ciljnih skupin na trgu dela, 
 • Razvoj, vzpostavitev in delovanje nacionalnega orodja za kratko-, srednje- in dolgoročno napovedovanje kompetenc - PNK 
 • Ukrepi za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu, ozaveščanje o pomenu medgeneracijskega sodelovanja in odpravljanje medgeneracijskih stereotipov. 
 • Ukrepi za podaljšanje delovne dobe in spodbujanje prenosa znanja med generacijami.

Ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja: 

 • Karierni centri za mlade, vključno s poklicnim svetovanjem za učence, o krepitev ključnih kompetenc učencev, kot so digitalne kompetence, jezikovne kompetence, ustvarjalnost, medijska pismenost, kritično mišljenje, podjetništvo, ustvarjalnost, zdrava samopodoba, preprečevanje nasilja in zasvojenosti, kulturna zavest in izražanje ter spodbujanje nadarjenosti.
 • Krepitev sodelovanja med izobraževanjem in trgom dela v poklicnih in strokovnih šolah, visokošolskem izobraževanju Dijaki/študenti - institucije znanja - podjetja/nepodjetja (PKP) - programi mreženja.
 • Vzpostavitev podpornega okolja v terciarnem izobraževanju. 
 • Krepitev kompetenc strokovnjakov in vodij v izobraževanju in usposabljanju 
 • Ukrepi za spodbujanje vseživljenjskega učenja.
 • Zagotavljanje opreme IKT in infrastrukturnih pogojev
 • Štipendije 
 • Ukrepi na področju socialno-ekonomskega vključevanja prikrajšanih skupin, ki spodbujajo njihovo aktivno vključevanje v družbo in povečujejo njihovo zaposljivost ter preprečujejo revščino, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami.

6. Koristni viri

Podpora HELPDESK

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil pomoč, ne moreta biti odgovorna zanje.

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Podpora HELPDESK

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.