Supportcenter

HELPDESK - HELPDESK FOR SOCIALE TJENESTER OM EU-MIDLER

Slovenien

Partnerskabsaftale EF - Slovenien 2021 - 2027

Politiske mål, JTF-specifikke mål eller teknisk assistance EFRU Tildeling fra Samhørighedsfonden på nationalt plan JTF ESF+ EMFAF-tildeling på nationalt plan I alt
Tildeling på nationalt plan Kategori af region Fordeling efter regionskategori Tildeling på nationalt plan Artikel 3 FRO-ressourcer Artikel 4 FRO-ressourcerTildeling på nationalt plan Kategori af region Fordeling efter regionskategori
Politisk mål 1 Mere udviklet                              241,306,488 Mere udviklet            727,173,813  
Mindre udviklet                       485,867,325 Mindre udviklet
Politisk mål 2 Mere udviklet                                      111,714,305            295,533,041 Mere udviklet               13,678,134             806,712,567  
Mindre udviklet            385,787,087 Mindre udviklet
Politisk mål 3 Mere udviklet            405,142,679 Mere udviklet            511,031,159  
Mindre udviklet            105,888,480 Mindre udviklet
Politisk mål 4 Mere udviklet Mere udviklet            153,307,283             769,326,617  
Mindre udviklet            129,891,813 Mindre udviklet            486,197,521
Politisk mål 5 Mere udviklet               17,627,973 Mere udviklet                  8,897,000               94,127,785  
Mindre udviklet               67,602,812 Mindre udviklet
JTF-specifikt mål            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Teknisk bistand i henhold til artikel 36, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser Mere udviklet               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Mere udviklet                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Mindre udviklet               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Mindre udviklet                19,615,900
I alt Mere udviklet            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Mere udviklet            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Mindre udviklet        1,216,163,830 Mindre udviklet            505,813,421
I alt            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Politisk mål 4: Et mere socialt og inkluderende Europa, der implementerer den europæiske søjle for sociale rettigheder

For at nå målene for Handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder og Sloveniens nationale 2030-mål, vil følgende handlingspunkter blive taget:

 • Implementering af foranstaltninger, der primært har til formål at reducere langtidsledigheden og forlænge arbejdslivet. Ved hjælp af ESF+-midler er der fokus på at finde foranstaltninger til at skabe et inkluderende og lydhørt arbejdsmarked.
 • Aktive beskæftigelsespolitiske foranstaltninger vil være rettet mod at afbøde krisens virkninger og reducere strukturelle forskelle. De vil også fokusere på arbejdsmarkedsinstitutionernes funktion og integration og modernisering af deres tjenester. 
 • At lukke kløften på arbejdsmarkedet ved at fokusere på at øge kompetencer og færdigheder hos jobsøgende og ansatte og støtte adgangen til beskæftigelse. 
 • ESF+-midlerne vil blive brugt til at støtte tilegnelsen af viden og færdigheder, der er afgørende for den enkeltes succes i samfundet, og som er tilpasset fremtidens arbejde og de globale forandringer. 
 • Fremme voksenuddannelse og større deltagelse i livslang læring med særlig opmærksomhed på sårbare grupper som ældre, herunder personer over 65 år, lavtuddannede og mindre kvalificerede osv. 
 • Der vil blive investeret i organisatoriske ændringer, og adgangen til inkluderende uddannelse af høj kvalitet vil blive forbedret. I overensstemmelse med behovene vil der blive tildelt midler i begge samhørighedsregioner, med en lidt højere intensitet i ESCR.
 • Ved hjælp af ESF+-midler vil der blive truffet foranstaltninger til at forbedre den sociale integration og beskæftigelsesmulighederne for sårbare grupper, især langtidsledige.
 • Støtte til social inklusion og sociale aktiveringsprogrammer for at gøre det lettere for dem, der er inaktive, eller som har været arbejdsløse i en længere periode. 
 • Foranstaltninger til at udvikle og levere sociale plejeydelser og samfundsbaserede ydelser. Dette vil kræve en fortsættelse af deinstitutionaliseringsprocessen og en konsolidering af langtidsplejen. 
 • Integrering af tilbud, beskyttelse og fremme, og integrering af behandlings- og afhængighedsforebyggelsesprogrammer. 
 • Forbedring af befolkningens sundhed og reduktion af uligheder på sundhedsområdet, organisatorisk og indholdsmæssig opgradering af den primære sundhedspleje ved at integrere forebyggelsesaktiviteter og lette adgangen til akut lægehjælp. 
 • Alle tiltag, der sigter mod at investere i social- og sundhedsinfrastruktur under et hvilket som helst politisk mål, vil blive planlagt i overensstemmelse med behovsvurderinger og vil være baseret på en kortlægning af tjenester og infrastrukturer.

Politisk mål 5: Et Europa tættere på borgerne ved at fremme bæredygtig og integreret udvikling af by-, land- og kystområder og lokale initiativer.

Sloveniens mål er at fortsætte med at fremme endogene potentialer for at reducere udviklingsforskelle. EFRU-midlerne vil blive brugt til at opbygge et inkluderende samfund og til yderligere omfattende socioøkonomisk udvikling af by- og landområder, med særlig opmærksomhed på at reducere kløften mellem socioøkonomisk dårligt stillede mennesker og områder.

2. Fordeling/opdeling af midler i nationale/regionale programmer. Koordinering mellem nationale og regionale programmer.

II forbindelse med implementeringen af partnerskabsaftalen i Slovenien vil der være koordinering, afgrænsning og komplementaritet mellem EFRU, ESF+, CF, JTF og EMFAF samt koordinering mellem de nationale programmer:

 1. ECP 2021-2027 program (kilde: EFRU, ESF+, CF, JTF); 
 2. Program til afskaffelse af materielle afsavn i Slovenien 2021-2027 (kilde: ESF+) 
 3. Hav- og fiskeri- og akvakulturprogrammet (kilde: EMFAF)

Dette vil være baseret på en centraliseret tilgang, der leveres af regeringskontoret for udvikling og europæisk samhørighedspolitik (SVRK). SVRK er forvaltningsmyndighed for ECP 2021-2027-programmet, som vil blive finansieret af strukturfondene og Samhørighedsfonden med det formål at nå målet om vækst og beskæftigelse. SVRK er også forvaltningsmyndighed for tre programmer for europæisk territorialt samarbejde (ETC) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), den nationale myndighed for 11 ETC-programmer og den nationale koordinator for alle 13 ETC-programmer, som Slovenien deltager i - fire grænseoverskridende (SI-AT, SI-HU, SI-HR og IT-SI), fem transnationale (Alperne, Centraleuropa, Donau, IPA ADRION, Euro-MED) og fire interregionale (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Tematisk koncentration

Medlemsstaten opfylder kravet om tematisk koncentration

31.59% social inklusion

Programmeret under de specifikke mål (h)-(l) i artikel 4 i ESF+-forordningen

Planlagte ESF+-programmer.

 

1 ECP-program 2021-2027

4.42%-støtte til de dårligst stillede

 

Programmeret under specifikt mål (m) og i behørigt begrundede tilfælde (l) i artikel 4 i ESF+-forordningen.

Planlagte ESF+-programmer.

 

1 ECP-program 2021-2027

 

2 Program til afskaffelse af materielle afsavn i Slovenien 2021-2027 (specifikt mål m).

... %-støtte til ungdomsbeskæftigelse

Programmeret under specifikke mål (a), (f) og (l) i artikel 4 i ESF+-forordningen.

 

Ikke relevant for Slovenien.

Planlagte ESF+-programmer.

 

1 ECP-program 2021-2027

 

...%-støtte til bekæmpelse af børnefattigdom.

Programmeret under specifikke mål (f), (h)-(l) i artikel 4 i ESF+-forordningen.

 

Ikke relevant for Slovenien.

Planlagte ESF+-programmer.

 

1 ECP-program 2021-2027

1.8% kapacitetsopbygning af arbejdsmarkedets parter og NGO'er

 

Programmeret under alle specifikke mål undtagen (m) i artikel 4 i ESF+-forordningen.

Planlagte ESF+-programmer.1 ECP-program 2021-2027

4. Foreløbig finansiel tildeling fra hver fond, der er omfattet af partnerskabsaftalen, efter politisk mål, FRO-specifikt mål og teknisk bistand på nationalt og, hvor det er relevant, regionalt niveau.

Tabel 2

5. Eksisterende og fremtidige initiativer, der har til formål at lette adgangen til EU-midler

I forbindelse med gennemførelsen af EU's samhørighedspolitik 2021-2027 vil området forvaltningskvalitet blive behandlet mere detaljeret i den specifikke køreplan "Styrkelse af god regeringsførelse og administrativ kapacitet i forbindelse med samhørighedspolitikken 2021-2027". Som et parallelt dokument til partnerskabsaftalen udspringer køreplanen af Kommissionens praktiske værktøjskasse "Køreplaner for administrativ kapacitetsopbygning", som er baseret på erfaringerne fra pilotaktionen om maksimal administrativ kapacitetsopbygning. I fremtiden vil ressourcer til teknisk bistand, hvor det er relevant, blive anvendt i form af en fast sats og vil primært fokusere på uddannelse og træning af enheder, der udfører forvaltnings- og kontrolopgaver, enheder og andre aktører, som resultat- og kontrolorganerne har uddelegeret opgaver til, og andre enheder, der er involveret i gennemførelsen af den europæiske samhørighedspolitik med henblik på effektiv og effektiv implementering, overvågning og forvaltning. Midler til teknisk bistand vil også blive brugt til at sikre tilstrækkelig administrativ kapacitet i begge samhørighedsregioner og blandt andre enheder, så de er bedre i stand til at absorbere midler på regionalt og lokalt niveau, og til at levere ekstern ekspertise (områdespecifikke eksperter til bedre projektforberedelse og implementering).

Planlagte investeringer.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger: 

 • Programmer til at fastholde de grupper på arbejdsmarkedet, hvis ansættelse eller selvstændige virksomhed er truet eller midlertidig, til at reducere og forhindre usikkert arbejde og til at forhindre overgangen tilbage til arbejdsløshed for målgrupper, der står over for atypiske former for arbejde eller usikkert arbejde.
 • Foranstaltninger til at styrke arbejdsmarkedsinstitutioner og -tjenester eller til at modernisere deres tjenester, så de henvender sig mere effektivt til målgrupper på arbejdsmarkedet, 
 • Udvikling, etablering og drift af et nationalt værktøj til kort-, mellem- og langsigtet kompetenceprognose - PNK, 
 • Foranstaltninger til at forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, øge bevidstheden om vigtigheden af samarbejde mellem generationerne og tackle stereotyper mellem generationerne, 
 • Foranstaltninger til at forlænge arbejdslivet og fremme vidensoverførsel mellem generationerne.

Aktioner inden for uddannelse og træning: 

 • Karrierecentre for unge, herunder karrierevejledning for elever, o Styrkelse af elevernes nøglekompetencer, såsom digitale kompetencer, sprogkompetencer, kreativitet, mediekendskab, kritisk tænkning, iværksætteri, kreativitet, sundt selvværd, forebyggelse af vold og afhængighed, kulturel bevidsthed og udtryk samt fremme af talenter.
 • Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelse og arbejdsmarked på erhvervsskoler og tekniske skoler, videregående uddannelser og netværksprogrammer for elever/studerende - vidensinstitutioner - virksomheder/ikke-virksomheder (PKP),
 • Etablering af et støttende miljø på videregående uddannelser, 
 • Styrkelse af kompetencerne hos fagfolk og ledere inden for uddannelse og træning, 
 • Foranstaltninger til fremme af livslang læring.
 • Tilvejebringelse af IKT-udstyr og infrastrukturforhold
 • Stipendier. 
 • Foranstaltninger inden for socioøkonomisk inklusion af dårligt stillede grupper, der fremmer deres aktive inklusion i samfundet og øger deres beskæftigelsesegnethed og forebyggelse af fattigdom, herunder boliger og sociale ydelser.

6. Nyttige ressourcer

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.