Tugikeskus

HELPDESK - SOTSIAALTEENUSTE KASUTAJATUGI ELI FONDIDE KOHTA

Sloveenia

Partnerlusleping EÜ - Sloveenia 2021-2027

Poliitilised eesmärgid, ühisrühma spetsiifilised eesmärgid või tehniline abi ERDF Ühtekuuluvusfondi vahendite eraldamine riiklikul tasandil JTF ESF+ EMFAFi eraldamine riiklikul tasandil Kokku
Jaotamine riiklikul tasandil Piirkonna kategooria Jaotus piirkonnakategooriate kaupa Jaotamine riiklikul tasandil Artikkel 3 JTFi vahendid Artikkel 4 JTFi vahendidJaotamine riiklikul tasandil Piirkonna kategooria Jaotus piirkonnakategooriate kaupa
Poliitiline eesmärk 1 Rohkem arenenud                              241,306,488 Rohkem arenenud            727,173,813  
Vähem arenenud                       485,867,325 Vähem arenenud
Poliitiline eesmärk 2 Rohkem arenenud                                      111,714,305            295,533,041 Rohkem arenenud               13,678,134             806,712,567  
Vähem arenenud            385,787,087 Vähem arenenud
Poliitiline eesmärk 3 Rohkem arenenud            405,142,679 Rohkem arenenud            511,031,159  
Vähem arenenud            105,888,480 Vähem arenenud
Poliitiline eesmärk 4 Rohkem arenenud Rohkem arenenud            153,307,283             769,326,617  
Vähem arenenud            129,891,813 Vähem arenenud            486,197,521
Poliitiline eesmärk 5 Rohkem arenenud               17,627,973 Rohkem arenenud                  8,897,000               94,127,785  
Vähem arenenud               67,602,812 Vähem arenenud
Ühise terrorismirühma eesmärk            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Tehniline abi vastavalt ühissätete määruse artikli 36 lõikele 5 Rohkem arenenud               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Rohkem arenenud                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Vähem arenenud               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Vähem arenenud                19,615,900
Kokku Rohkem arenenud            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Rohkem arenenud            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Vähem arenenud        1,216,163,830 Vähem arenenud            505,813,421
Kokku            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumiseeritud Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja -ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused kasutatud ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine, kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi "Settle in Estonia" pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: - Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks - Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks - Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine - Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel). ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise. Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng - CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Poliitiline eesmärk 4: Sotsiaalsem ja kaasavam Euroopa, mis rakendab Euroopa sotsiaalõiguste sammast

Eesmärkide saavutamiseks Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava ja Sloveenia 2030. aasta riiklike eesmärkide saavutamiseks võetakse järgmised meetmed:

 • Meetmete rakendamine peamiselt pikaajalise töötuse määra vähendamiseks ja tööelu pikendamiseks. ESF+ vahendeid kasutades keskendutakse meetmete leidmisele kaasava ja reageerimisvõimelise tööturu loomiseks.
 • Aktiivsed tööhõivepoliitika meetmed on suunatud kriiside mõju leevendamisele ja struktuuriliste erinevuste vähendamisele. Samuti keskendutakse tööturuasutuste toimimisele ja integreerimisele ning nende teenuste ajakohastamisele. 
 • Lõhe kaotamine tööturul, keskendudes tööotsijate ja töötajate pädevuste ja oskuste tõstmisele ning toetades juurdepääsu tööhõivele. 
 • ESF+ vahendeid kasutatakse selleks, et toetada teadmiste ja oskuste omandamist, mis on võtmetähtsusega inimese edukaks toimetulekuks ühiskonnas, mis on kohandatud tuleviku töö ja globaalsete muutustega. 
 • Täiskasvanuhariduse ja elukestvas õppes osalemise edendamine, pöörates erilist tähelepanu haavatavatele rühmadele, nagu eakad, sealhulgas üle 65-aastased, madala kvalifikatsiooniga ja vähem kvalifitseeritud inimesed jne. 
 • Investeeritakse organisatsioonilistesse muudatustesse ning parandatakse juurdepääsu kaasavale ja kvaliteetsele haridusele. Kooskõlas vajadustega eraldatakse vahendeid mõlemas ühtekuuluvuspiirkonnas, kusjuures Euroopa Sotsiaal- ja Sotsiaalnõukogus on need veidi suuremad.
 • ESF+ vahendite abil võetakse meetmeid sotsiaalse kaasatuse parandamiseks ja haavatavate rühmade, eelkõige pikaajaliste töötute tööhõivevõimaluste parandamiseks.
 • Sotsiaalse kaasamise ja sotsiaalse aktiveerimise programmide toetamine, et lihtsustada nende inimeste olukorda, kes on mitteaktiivsed või on olnud pikka aega töötud. 
 • Meetmed sotsiaalhoolekandeteenuste ja kogukonnapõhiste teenuste arendamiseks ja osutamiseks. Selleks on vaja jätkata deinstitutsionaliseerimisprotsessi ja pikaajalise hoolduse teenuste konsolideerimist. 
 • Tervishoiu, kaitse ja edendamise integreerimine ning ravi ja sõltuvuse ennetamise programmide integreerimine. 
 • elanikkonna tervise parandamine ja tervisealase ebavõrdsuse vähendamine, esmatasandi arstiabi organisatsiooniline ja sisuline ajakohastamine, integreerides ennetustegevust, hõlbustades juurdepääsu erakorralisele arstiabile. 
 • Kõik meetmed, mis on suunatud sotsiaal- ja tervishoiu infrastruktuuri investeerimiseks mis tahes poliitilise eesmärgi raames, kavandatakse vastavalt vajaduste hindamisele ning põhinevad teenuste ja infrastruktuuride kaardistamisel.

Poliitiline eesmärk 5: Kodanikele lähemal olev Euroopa, edendades linna-, maa- ja rannikualade säästvat ja integreeritud arengut ning kohalikke algatusi.

Sloveenia eesmärk on jätkata sisemise potentsiaali edendamist, et vähendada arenguerinevusi. ERFi vahendid eraldatakse kaasava ühiskonna ülesehitamiseks ning linna- ja maapiirkondade edasiseks terviklikuks sotsiaalmajanduslikuks arenguks, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalmajanduslikult ebasoodsas olukorras olevate inimeste ja piirkondade vahelise lõhe vähendamisele.

2. Rahaliste vahendite jaotamine/jaotus riiklikes/piirkondlikes programmides. Riiklike ja piirkondlike programmide vaheline koordineerimine.

ISeoses partnerluslepingu rakendamisega Sloveenias toimub koordineerimine, piiritlemine ja vastastikune täiendavus ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi, ühise tehnoloogiaalgatuse ja EMFAFi vahel, samuti koordineerimine riiklike programmide vahel:

 1. ECP 2021-2027 programm (allikas: ERF, ESF+, CF, JTF); 
 2. Materiaalse puuduse kaotamise programm Sloveenias 2021-2027 (allikas: ESF+) 
 3. Merendus-, kalandus- ja vesiviljelusprogramm (allikas: EMFAF)

See põhineb valitsuse arengu- ja Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ameti (SVRK) pakutaval tsentraliseeritud lähenemisel. SVRK on programmi ECP 2021-2027 korraldusasutus, mida rahastatakse struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist eesmärgiga saavutada majanduskasvu ja tööhõive eesmärk. SVRK on ka kolme Euroopa territoriaalse koostöö programmi (SI-AT, SI-HU, SI-HR) korraldusasutus, 11 ETK programmi riiklik asutus ja kõigi 13 ETK programmi riiklik koordinaator, milles Sloveenia osaleb - neli piiriülest (SI-AT, SI-HU, SI-HR ja IT-SI), viis riikidevahelist (Alpid, Kesk-Euroopa, Doonau, IPA ADRION, Euro-MED) ja neli piirkondadevahelist (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Temaatiline kontsentratsioon

Liikmesriik täidab temaatilise koondumise nõuet

31.59% sotsiaalne kaasatus

Programmeeritud ESF+ määruse artikli 4 erieesmärkide h-l alusel.

Kavandatud ESF+ programmid.

 

1 ECP programm 2021-2027

4.42% toetus enim puudustkannatavatele isikutele

 

Programmeeritud ESF+ määruse artikli 4 erieesmärgi m ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel l) alusel.

Kavandatud ESF+ programmid.

 

1 ECP programm 2021-2027

 

2 Programm materiaalse puuduse kaotamiseks Sloveenias 2021-2027 (erieesmärk m).

... % toetus noorte tööhõivele

Programmeeritud ESF+ määruse artikli 4 erieesmärkide a, f ja l alusel.

 

Ei kohaldata Sloveenia suhtes.

Kavandatud ESF+ programmid.

 

1 ECP programm 2021-2027

 

...% toetus laste vaesuse vastu võitlemiseks.

Programmeeritud ESF+ määruse artikli 4 erieesmärkide f, h-l alusel.

 

Ei kohaldata Sloveenia suhtes.

Kavandatud ESF+ programmid.

 

1 ECP programm 2021-2027

1.8% Sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste organisatsioonide suutlikkuse suurendamine

 

Programmeeritud kõigi erieesmärkide raames, välja arvatud ESF+ määruse artikli 4 punkt m.

Kavandatud ESF+ programmid.1 ECP programm 2021-2027

4. Esialgne rahaline eraldis igast partnerluslepinguga hõlmatud fondist poliitiliste eesmärkide, ühiste terrorismirühmade erieesmärkide ja tehnilise abi kaupa riiklikul ja vajaduse korral piirkondlikul tasandil.

Tabel 2

5. Olemasolevad ja tulevased algatused, mille eesmärk on hõlbustada juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele.

ELi ühtekuuluvuspoliitika (2021-2027) rakendamise puhul käsitletakse juhtimise kvaliteedi valdkonda üksikasjalikumalt konkreetse tegevuskava "Hea valitsemistava ja haldussuutlikkuse tugevdamine ühtekuuluvuspoliitika 2021-2027 jaoks" raames. Partnerluslepinguga paralleelse dokumendina tuleneb tegevuskava komisjoni praktilisest töövahendist "haldussuutlikkuse suurendamise teekaardid", mis põhineb maksimaalse haldussuutlikkuse suurendamise katsemeetmetest saadud õppetundidel. Tulevikus kasutatakse vajaduse korral tehnilise abi vahendeid kindlasummalise abi vormis ja keskendutakse peamiselt juhtimis- ja kontrolliülesandeid täitvate üksuste, üksuste ja muude osalejate, kellele täitmis- ja kontrolliasutused on delegeerinud ülesandeid, ning muude Euroopa ühtekuuluvuspoliitika rakendamisega seotud üksuste koolitamisele ja koolitusele, pidades silmas tõhusat ja tulemuslikku rakendamist, järelevalvet ja juhtimist. Tehnilise abi vahendeid kasutatakse ka selleks, et tagada piisav haldussuutlikkus nii ühtekuuluvuspiirkondades kui ka muude üksuste seas, et nad suudaksid paremini kasutada vahendeid piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ning pakkuda välisekspertiisi (valdkonnaspetsiifilised eksperdid projektide paremaks ettevalmistamiseks ja rakendamiseks).

Kavandatud investeeringud.

Tööturumeetmed: 

 • Programmid, mille eesmärk on hoida tööturul need rühmad, kelle tööhõive või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine on ohustatud või ajutine, vähendada ja ennetada ebakindlat tööd ning ennetada ebatüüpiliste töövormide või ebakindla tööga silmitsi seisvate sihtrühmade tagasipöördumist tööturule.
 • Meetmed tööturuasutuste ja -teenuste tugevdamiseks või nende teenuste ajakohastamiseks, et tõhusamalt tegeleda tööturu sihtrühmadega, 
 • Lühi-, kesk- ja pikaajalise pädevuse prognoosimise riikliku vahendi väljatöötamine, loomine ja kasutamine - PNK, 
 • Meetmed töötervishoiu ja tööohutuse parandamiseks, teadlikkuse tõstmiseks põlvkondadevahelise koostöö tähtsusest ja põlvkondadevaheliste stereotüüpide vastu võitlemiseks, 
 • Meetmed tööelu pikendamiseks ja põlvkondadevahelise teadmussiirde edendamiseks.

Meetmed hariduse ja koolituse valdkonnas: 

 • noortele mõeldud karjäärikeskused, sealhulgas õppijate karjäärinõustamine, o õppijate võtmepädevuste tugevdamine, nagu digipädevus, keeleoskus, loovus, meediapädevus, kriitiline mõtlemine, ettevõtlikkus, loovus, tervislik enesehinnang, vägivalla ja sõltuvuse ennetamine, kultuuriteadlikkus ja -väljendusoskus ning talentide edendamine.
 • Hariduse ja tööturu koostöö tugevdamine kutse- ja tehnikakoolides, kõrgkoolides Õpilaste/õpilaste - teadmisasutuste - ettevõtete/mittevaldkonna (PKP) võrgustikuprogrammid,
 • Toetava keskkonna loomine kõrghariduses, 
 • spetsialistide ja juhtide pädevuse tugevdamine hariduses ja koolituses, 
 • Meetmed elukestva õppe edendamiseks.
 • IKT-seadmete ja infrastruktuuritingimuste tagamine
 • Stipendiumid. 
 • Meetmed ebasoodsas olukorras olevate elanikkonnarühmade sotsiaalmajandusliku kaasamise valdkonnas, edendades nende aktiivset kaasamist ühiskonda ja suurendades nende tööalast konkurentsivõimet ning vaesuse ennetamist, sealhulgas eluaseme- ja sotsiaalteenused.

6. Kasulikud ressursid

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.