Centrum Wsparcia

HELPDESK - HELPDESK USŁUG SOCJALNYCH W ZAKRESIE FUNDUSZY UNIJNYCH

Słowenia

Umowa o partnerstwie KE - Słowenia 2021-2027

Cele polityczne, cele specyficzne dla JTF lub pomoc techniczna EFRR Przydział środków z Funduszu Spójności na poziomie krajowym JTF EFS+ Alokacja środków z EFMRA na poziomie krajowym Razem
Alokacja na poziomie krajowym Kategoria regionu Alokacja według kategorii regionu Alokacja na poziomie krajowym Artykuł 3 Zasoby FST Artykuł 4 Zasoby FSTAlokacja na poziomie krajowym Kategoria regionu Alokacja według kategorii regionu
Cel polityki 1 Bardziej rozwinięty                              241,306,488 Bardziej rozwinięty            727,173,813  
Mniej rozwinięty                       485,867,325 Mniej rozwinięty
Cel polityki 2 Bardziej rozwinięty                                      111,714,305            295,533,041 Bardziej rozwinięty               13,678,134             806,712,567  
Mniej rozwinięty            385,787,087 Mniej rozwinięty
Cel polityki 3 Bardziej rozwinięty            405,142,679 Bardziej rozwinięty            511,031,159  
Mniej rozwinięty            105,888,480 Mniej rozwinięty
Cel polityki 4 Bardziej rozwinięty Bardziej rozwinięty            153,307,283             769,326,617  
Mniej rozwinięty            129,891,813 Mniej rozwinięty            486,197,521
Cel polityki 5 Bardziej rozwinięty               17,627,973 Bardziej rozwinięty                  8,897,000               94,127,785  
Mniej rozwinięty               67,602,812 Mniej rozwinięty
Cel specyficzny dla JTF            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5 RWP Bardziej rozwinięty               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Bardziej rozwinięty                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Mniej rozwinięty               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Mniej rozwinięty                19,615,900
Razem Bardziej rozwinięty            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Bardziej rozwinięty            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Mniej rozwinięty        1,216,163,830 Mniej rozwinięty            505,813,421
Razem            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Miłość RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Cel polityki 4: Europa bardziej społeczna i sprzyjająca włączeniu społecznemu, wdrażająca Europejski filar praw socjalnych

Aby osiągnąć cele Plan działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Społecznych i krajowe cele Słowenii na 2030 r., podjęte zostaną następujące działania:

 • Wdrożenie środków mających na celu przede wszystkim zmniejszenie stopy długotrwałego bezrobocia oraz wydłużenie okresu aktywności zawodowej. Korzystając z zasobów EFS+, skupiono się na znalezieniu środków na wprowadzenie integracyjnego i elastycznego rynku pracy.
 • Środki aktywnej polityki zatrudnienia będą ukierunkowane na łagodzenie skutków kryzysów i zmniejszanie dysproporcji strukturalnych. Skupią się one również na funkcjonowaniu i integracji instytucji rynku pracy oraz modernizacji ich usług. 
 • Zmniejszenie różnic na rynku pracy poprzez skupienie się na podnoszeniu kompetencji i umiejętności osób poszukujących pracy i pracowników oraz wspieranie dostępu do zatrudnienia. 
 • Środki EFS+ będą wykorzystywane do wspierania zdobywania wiedzy i umiejętności, które są kluczowe dla sukcesu jednostki w społeczeństwie, dostosowane do przyszłości pracy i globalnych zmian. 
 • Promowanie kształcenia dorosłych i większego uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby starsze, w tym osoby powyżej 65. roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach i niższych kwalifikacjach itp. 
 • Zainwestowane zostaną zmiany organizacyjne i poprawiony zostanie dostęp do wysokiej jakości edukacji włączającej. Zgodnie z potrzebami finansowanie zostanie przydzielone w obu regionach spójności, z nieco większą intensywnością w ESCR.
 • Z pomocą środków EFS+ zostaną przyjęte środki mające na celu poprawę włączenia społecznego i zwiększenie możliwości zatrudnienia grup w trudnej sytuacji, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych.
 • Wspieranie programów integracji społecznej i aktywizacji społecznej w celu ułatwienia pracy osobom nieaktywnym lub bezrobotnym przez dłuższy czas. 
 • Środki mające na celu rozwój i świadczenie usług opieki społecznej i usług środowiskowych. Będzie to wymagało kontynuacji procesu deinstytucjonalizacji i konsolidacji usług opieki długoterminowej. 
 • Integracja zapewniania, ochrony i promocji oraz integracja programów leczenia i profilaktyki uzależnień. 
 • Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa i zmniejszenie nierówności w zdrowiu, zapewnienie organizacyjnych i merytorycznych ulepszeń podstawowej opieki zdrowotnej poprzez integrację działań profilaktycznych, ułatwienie dostępu do pomocy medycznej w nagłych wypadkach. 
 • Wszystkie działania mające na celu inwestowanie w infrastrukturę opieki społecznej i zdrowotnej w ramach dowolnego celu polityki będą planowane zgodnie z oceną potrzeb i będą oparte na mapowaniu usług i infrastruktury.

Cel polityki 5: Europa bliżej obywateli poprzez wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz inicjatyw lokalnych.

Celem Słowenii jest dalsze promowanie potencjału endogenicznego w celu zmniejszenia dysproporcji rozwojowych. Środki z EFRR zostaną przeznaczone na budowanie społeczeństwa integracyjnego i dalszy kompleksowy rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich i wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszania różnic między osobami i obszarami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

2. Dystrybucja/podział środków w programach krajowych/regionalnych. Koordynacja między programami krajowymi i regionalnymi.

Izwiązku z wdrażaniem Umowy Partnerstwa w Słowenii, będzie istniała koordynacja, rozgraniczenie i komplementarność między EFRR, EFS+, FS, FST i EFMRA, a także koordynacja między programami krajowymi:

 1. Program EPL 2021-2027 (źródło: EFRR, EFS+, Fundusz Spójności, FST); 
 2. Program eliminacji deprywacji materialnej w Słowenii 2021-2027 (źródło: EFS+) 
 3. Program Morski, Rybołówstwa i Akwakultury (źródło: EMFAF)

Będzie to oparte na scentralizowanym podejściu zapewnionym przez Biuro Rządu ds. Rozwoju i Europejskiej Polityki Spójności (SVRK). SVRK jest instytucją zarządzającą programem ECP 2021-2027, który będzie finansowany z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w celu osiągnięcia celu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. SVRK jest również instytucją zarządzającą dla trzech programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), instytucją krajową dla 11 programów EWT i krajowym koordynatorem wszystkich 13 programów EWT, w których uczestniczy Słowenia - czterech transgranicznych (SI-AT, SI-HU, SI-HR i IT-SI), pięciu transnarodowych (Alpy, Europa Środkowa, Dunaj, IPA ADRION, Euro-MED) i czterech międzyregionalnych (Interreg Europa, Interact, ESPON, URBACT).

3. Koncentracja tematyczna

Państwo członkowskie spełnia wymóg koncentracji tematycznej

31.59% włączenie społeczne

Programowane w ramach celów szczegółowych h)-l) art. 4 rozporządzenia EFS+

Planowane programy EFS+.

 

1 Program ECP 2021-2027

4.42% wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących

 

Programowane w ramach celu szczegółowego (m) oraz w należycie uzasadnionych przypadkach (l) art. 4 rozporządzenia EFS+

Planowane programy EFS+.

 

1 Program ECP 2021-2027

 

2 Program Eliminacji Deprywacji Materialnej w Słowenii 2021-2027 (cel szczegółowy m).

... % wsparcie zatrudnienia młodzieży

Programowane w ramach celów szczegółowych (a), (f) i (l) art. 4 rozporządzenia EFS+.

 

Nie dotyczy Słowenii.

Planowane programy EFS+.

 

1 Program ECP 2021-2027

 

...% w walce z ubóstwem dzieci.

Programowane w ramach celów szczegółowych (f), (h)-(l) art. 4 rozporządzenia EFS+.

 

Nie dotyczy Słowenii.

Planowane programy EFS+.

 

1 Program ECP 2021-2027

1.8% Budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

 

Programowane w ramach wszystkich celów szczegółowych z wyjątkiem lit. m) art. 4 rozporządzenia w sprawie EFS+.

Planowane programy EFS+.1 Program EPL na lata 2021-2027

4. Wstępny przydział środków finansowych z każdego funduszu objętego umową o partnerstwie, w podziale na cele polityczne, cele specyficzne dla FST i pomoc techniczną, na szczeblu krajowym i, w stosownych przypadkach, regionalnym.

Tabela 2

5. Istniejące i przyszłe inicjatywy mające na celu ułatwienie dostępu do funduszy UE

W celu wdrożenia polityki spójności UE na lata 2021-2027 obszar jakości zarządzania zostanie omówiony bardziej szczegółowo w ramach konkretnego planu działania "Wzmocnienie dobrego rządzenia i potencjału administracyjnego na potrzeby polityki spójności na lata 2021-2027". Jako dokument równoległy do Umowy Partnerstwa, plan działania wynika z praktycznego zestawu narzędzi Komisji "Plany działania na rzecz budowania potencjału administracyjnego", który opiera się na wnioskach wyciągniętych z działania pilotażowego w zakresie budowania maksymalnego potencjału administracyjnego. W przyszłości zasoby pomocy technicznej będą, w stosownych przypadkach, angażowane w formie stawki ryczałtowej i będą koncentrować się przede wszystkim na kształceniu i szkoleniu podmiotów wykonujących zadania w zakresie zarządzania i kontroli, podmiotów i innych podmiotów, którym organy wykonawcze i kontrolne przekazały zadania, oraz innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie europejskiej polityki spójności w celu skutecznego i wydajnego wdrażania, monitorowania i zarządzania. Fundusze pomocy technicznej zostaną również wykorzystane do zapewnienia odpowiedniego potencjału administracyjnego zarówno w regionach objętych Funduszem Spójności, jak i wśród innych podmiotów, tak aby były one w stanie lepiej absorbować fundusze na poziomie regionalnym i lokalnym, a także do zapewnienia zewnętrznej wiedzy specjalistycznej (eksperci ds. poszczególnych obszarów w celu lepszego przygotowania i realizacji projektów).

Planowane inwestycje.

Środki dotyczące rynku pracy: 

 • Programy mające na celu utrzymanie na rynku pracy tych grup, których zatrudnienie lub samozatrudnienie jest zagrożone lub tymczasowe, ograniczenie i zapobieganie niepewności zatrudnienia oraz zapobieganie powrotowi do bezrobocia dla grup docelowych borykających się z nietypowymi formami pracy lub niepewnością zatrudnienia.
 • Środki mające na celu wzmocnienie instytucji i usług rynku pracy lub modernizację ich usług w celu skuteczniejszego dotarcia do grup docelowych na rynku pracy, 
 • Opracowanie, ustanowienie i obsługa krajowego narzędzia do krótko-, średnio- i długoterminowego prognozowania kompetencji - PNK, 
 • Środki mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, podnoszenie świadomości na temat znaczenia współpracy międzypokoleniowej i zwalczanie stereotypów międzypokoleniowych, 
 • Środki mające na celu przedłużenie życia zawodowego i promowanie międzypokoleniowego transferu wiedzy.

Działania w dziedzinie edukacji i szkoleń: 

 • Centra kariery dla młodych ludzi, w tym doradztwo zawodowe dla osób uczących się, o Wzmacnianie kluczowych kompetencji osób uczących się, takich jak kompetencje cyfrowe, kompetencje językowe, kreatywność, umiejętność korzystania z mediów, krytyczne myślenie, przedsiębiorczość, kreatywność, zdrowa samoocena, zapobieganie przemocy i uzależnieniom, świadomość i ekspresja kulturalna oraz promowanie talentów.
 • Wzmocnienie współpracy w zakresie edukacji i rynku pracy w szkołach zawodowych i technicznych, szkolnictwie wyższym Uczniowie/studenci - instytucje wiedzy - biznes/pozabiznesowe (PKP) programy sieciowe,
 • Stworzenie wspierającego środowiska w szkolnictwie wyższym, 
 • Wzmocnienie kompetencji specjalistów i menedżerów w dziedzinie edukacji i szkoleń, 
 • Środki promujące uczenie się przez całe życie.
 • Zapewnienie sprzętu ICT i warunków infrastrukturalnych
 • Stypendia. 
 • Środki w dziedzinie społeczno-ekonomicznego włączenia grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, promujące ich aktywną integrację w społeczeństwie i zwiększające ich szanse na zatrudnienie oraz zapobiegające ubóstwu, w tym mieszkalnictwo i usługi socjalne.

6. Przydatne zasoby

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Wsparcie HELPDESK

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.