Център за поддръжка

ПОМОЩНА СЛУЖБА - ПОМОЩНА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТНОСНО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС

Словения

Споразумение за партньорство ЕС - Словения 2021-2027 г.

Цели на политиката, специфични цели на JTF или техническа помощ ЕФРР Разпределение на средствата от Кохезионния фонд на национално равнище JTF ESF+ Отпускане на средства от ЕФМДР на национално равнище Общо
Разпределение на национално равнище Категория на региона Разпределение по категории региони Разпределение на национално равнище Член 3 Ресурси на МГТ Член 4 Ресурси на МГТРазпределение на национално равнище Категория на региона Разпределение по категории региони
Цел на политиката 1 По-развити                              241,306,488 По-развити            727,173,813  
По-слабо развит                       485,867,325 По-слабо развит
Цел на политиката 2 По-развити                                      111,714,305            295,533,041 По-развити               13,678,134             806,712,567  
По-слабо развит            385,787,087 По-слабо развит
Цел на политиката 3 По-развити            405,142,679 По-развити            511,031,159  
По-слабо развит            105,888,480 По-слабо развит
Цел на политиката 4 По-развити По-развити            153,307,283             769,326,617  
По-слабо развит            129,891,813 По-слабо развит            486,197,521
Цел на политиката 5 По-развити               17,627,973 По-развити                  8,897,000               94,127,785  
По-слабо развит               67,602,812 По-слабо развит
Специфична цел на JTF            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Техническа помощ съгласно член 36, параграф 5 от Регламента за общоприложимите разпоредби По-развити               12,972,706               17,516,893                9,950,943 По-развити                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
По-слабо развит               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 По-слабо развит                19,615,900
Общо По-развити            383,621,472            718,192,613            258,724,543 По-развити            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
По-слабо развит        1,216,163,830 По-слабо развит            505,813,421
Общо            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Любопитен RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Цел на политиката 4: По-социална и приобщаваща Европа в изпълнение на Европейския стълб на социалните права

За постигане на целите на План за действие по Европейския стълб на социалните права и националните цели на Словения за 2030 г., ще бъдат предприети следните действия:

 • Прилагане на мерки, насочени предимно към намаляване на равнището на дългосрочната безработица и с цел удължаване на трудовия живот. Използвайки ресурсите на ЕСФ+, фокусът е върху намирането на мерки за въвеждане на приобщаващ и гъвкав пазар на труда.
 • Мерките на активната политика по заетостта ще бъдат насочени към смекчаване на въздействието на кризите и намаляване на структурните различия. Те ще бъдат насочени и към функционирането и интеграцията на институциите на пазара на труда и модернизирането на техните услуги. 
 • Преодоляване на различията на пазара на труда чрез насочване на вниманието към повишаване на компетенциите и уменията на търсещите работа и наетите лица и подпомагане на достъпа до заетост. 
 • Ресурсите на ЕСФ+ ще бъдат използвани в подкрепа на придобиването на знания и умения, които са от ключово значение за успеха на индивида в обществото, адаптирани към бъдещето на труда и към глобалните промени. 
 • Насърчаване на образованието за възрастни и на по-широкото участие в ученето през целия живот, като се обръща специално внимание на уязвимите групи, като например възрастните хора, включително хората над 65 години, нискоквалифицираните и по-малко квалифицираните лица и др. 
 • Ще се инвестира в организационни промени и ще се подобри достъпът до приобщаващо и висококачествено образование. В съответствие с потребностите финансирането ще бъде разпределено и в двата региона на сближаване, с малко по-висок интензитет в ЕССР.
 • С помощта на средствата от ЕСФ+ ще бъдат приети мерки за подобряване на социалното приобщаване и възможностите за заетост на уязвимите групи, особено на дългосрочно безработните.
 • Подкрепа на програмите за социално включване и социална активизация, за да се улеснят хората, които са неактивни или са били безработни за продължителен период от време. 
 • Мерки за развитие и предоставяне на услуги за социални грижи и услуги в общността. Това ще изисква продължаване на процеса на деинституционализация и консолидиране на услугите за дългосрочни грижи. 
 • Интегриране на предоставянето, защитата и насърчаването и интегриране на програмите за лечение и превенция на пристрастяването. 
 • Подобряване на здравето на населението и намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, осигуряване на организационно и съдържателно надграждане на първичната медицинска помощ чрез интегриране на дейности по превенция, улесняване на достъпа до спешна медицинска помощ. 
 • Всички действия, насочени към инвестиране в социална и здравна инфраструктура в рамките на която и да е цел на политиката, ще бъдат планирани в съответствие с оценките на потребностите и ще се основават на картографиране на услугите и инфраструктурите.

Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи.

Целта на Словения е да продължи да насърчава ендогенния потенциал за намаляване на различията в развитието. Ресурсите на ЕФРР ще бъдат разпределени за изграждане на приобщаващо общество и за по-нататъшното цялостно социално-икономическо развитие на градските и селските райони, като особено внимание ще бъде отделено на намаляването на различията между хората и районите в неравностойно социално-икономическо положение.

2. Разпределение/разбивка на средствата по национални/регионални програми. Координация между националните и регионалните програми.

IВъв връзка с изпълнението на Споразумението за партньорство в Словения ще има координация, демаркация и допълване между ЕФРР, ЕСФ+, КФ, МТС и ЕМФАР, както и координация между националните програми:

 1. Програма на ЕСП за периода 2021-2027 г. (източник: ЕФРР, ЕСФ+, КФ, СКФ); 
 2. Програма за премахване на материалните лишения в Словения 2021-2027 г. (източник: ЕСФ+) 
 3. Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (източник: ЕФМДР)

Това ще се основава на централизиран подход, осигурен от Правителствената служба за развитие и европейска кохезионна политика (SVRK). SVRK е управляващият орган на програмата ECP 2021-2027, която ще се финансира от структурните фондове и Кохезионния фонд с цел постигане на целта за растеж и заетост. SVRK е също така управляващ орган на три програми за европейско териториално сътрудничество (ЕТС) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), национален орган на 11 програми за ЕТС и национален координатор на всички 13 програми за ЕТС, в които Словения участва - четири трансгранични (SI-AT, SI-HU, SI-HR и IT-SI), пет транснационални (Алпи, Централна Европа, Дунав, ИПП ADRION, Euro-MED) и четири междурегионални (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Тематична концентрация

Държавата-членка спазва изискването за тематична концентрация

31.59% социално приобщаване

Програмирани по специфични цели з)-л) на член 4 от Регламента за ЕСФ+

Планирани програми на ЕСФ+.

 

1 Програма на ЕСП за 2021-2027 г.

4.42% подкрепа за най-нуждаещите се

 

Програмирани по специфична цел м) и в надлежно обосновани случаи л) на член 4 от Регламента за ЕСФ+

Планирани програми на ЕСФ+.

 

1 Програма на ЕСП за 2021-2027 г.

 

2 Програма за премахване на материалните лишения в Словения 2021-2027 г. (специфична цел м).

... % подкрепа за младежката заетост

Програмирани по специфични цели а), е) и л) на член 4 от Регламента за ЕСФ+.

 

Не е приложимо за Словения.

Планирани програми на ЕСФ+.

 

1 Програма на ЕСП за 2021-2027 г.

 

...% за справяне с детската бедност.

Програмирани по специфични цели е), з)-л) на член 4 от Регламента за ЕСФ+.

 

Не е приложимо за Словения.

Планирани програми на ЕСФ+.

 

1 Програма на ЕСП за 2021-2027 г.

1.8% Изграждане на капацитет на социалните партньори и НПО

 

Програмирани по всички специфични цели, с изключение на буква м) от член 4 от Регламента за ЕСФ+.

Планирани програми по ЕСФ+.1 Програма за ЕСП 2021-2027 г.

4. Предварително разпределение на финансовите средства от всеки фонд, обхванат от Споразумението за партньорство, по цели на политиката, специфични цели на МГТ и техническа помощ, на национално и, когато е целесъобразно, на регионално равнище

Таблица 2

5. Съществуващи и бъдещи инициативи, насочени към улесняване на достъпа до фондовете на ЕС

За изпълнението на политиката на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. областта на качеството на управлението ще бъде разгледана по-подробно в рамките на конкретната пътна карта "Укрепване на доброто управление и административния капацитет за политиката на сближаване за периода 2021-2027 г.". Като паралелен документ на Споразумението за партньорство, пътната карта произтича от практическия инструментариум на Комисията "Пътни карти за изграждане на административен капацитет", който се основава на поуките, извлечени от пилотното действие за изграждане на максимален административен капацитет. В бъдеще ресурсите за техническа помощ, когато е уместно, ще бъдат ангажирани под формата на единна ставка и ще бъдат насочени предимно към образованието и обучението на структурите, изпълняващи задачи по управление и контрол, структурите и другите участници, на които органите по изпълнение и контрол са делегирали задачи, и други структури, участващи в изпълнението на европейската политика на сближаване, с оглед на ефективното и ефикасно изпълнение, мониторинг и управление. Средствата за техническа помощ ще се използват и за осигуряване на подходящ административен капацитет както в регионите на сближаване, така и сред други субекти, за да могат те да усвояват по-добре средствата на регионално и местно равнище, и за осигуряване на външна експертиза (експерти, специализирани в съответната област, за по-добра подготовка и изпълнение на проектите).

Планирани инвестиции.

Мерки на пазара на труда: 

 • Програми за задържане на пазара на труда на групите, чиято заетост или самостоятелна заетост е застрашена или временна, за намаляване и предотвратяване на несигурната работа и за предотвратяване на прехода към безработица за целевите групи, които са изправени пред нетипични форми на работа или несигурна работа.
 • Мерки за укрепване на институциите и службите на пазара на труда или за модернизиране на техните услуги, за да се обърнат по-ефективно към целевите групи на пазара на труда, 
 • Разработване, създаване и функциониране на национален инструмент за краткосрочно, средносрочно и дългосрочно прогнозиране на компетенциите - PNK, 
 • Мерки за подобряване на здравето и безопасността на работното място, повишаване на осведомеността относно значението на сътрудничеството между поколенията и преодоляване на стереотипите между поколенията, 
 • Мерки за удължаване на професионалния живот и насърчаване на трансфера на знания между поколенията.

Действия в областта на образованието и обучението: 

 • кариерни центрове за млади хора, включително кариерно ориентиране за учащи се, o укрепване на ключовите компетентности на учащите се, като например цифрови компетентности, езикови компетентности, креативност, медийна грамотност, критично мислене, предприемачество, креативност, здравословно самочувствие, превенция на насилието и пристрастяването, културна осведоменост и изразяване и насърчаване на талантите.
 • Засилване на сътрудничеството между образованието и пазара на труда в професионалните и техническите училища, висшето образование Програми за създаване на мрежи от ученици/студенти - институции за знания - бизнес/небизнес (PKP),
 • Създаване на подкрепяща среда във висшето образование, 
 • Укрепване на компетенциите на професионалистите и ръководителите в областта на образованието и обучението, 
 • Мерки за насърчаване на ученето през целия живот.
 • Осигуряване на ИКТ оборудване и инфраструктурни условия
 • Стипендии. 
 • Мерки в областта на социално-икономическото приобщаване на групите в неравностойно положение, насърчаване на активното им включване в обществото и повишаване на пригодността им за заетост и предотвратяване на бедността, включително жилищни и социални услуги.

6. Полезни ресурси

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.