Tukikeskus

HELPDESK - EU:N VAROJA KOSKEVA SOSIAALIPALVELUJEN NEUVONTAPALVELU

Slovenia

Kumppanuussopimus EY-Slovenia 2021-2027

Poliittiset tavoitteet, JTF:n erityistavoitteet tai tekninen apu. EAKR Koheesiorahaston määrärahat kansallisella tasolla JTF ESF+ EMKR:n varojen jakaminen kansallisella tasolla Yhteensä
Jakaminen kansallisella tasolla Alueen luokka Jakaminen alueluokittain Jakaminen kansallisella tasolla 3 artikla JTF:n resurssit 4 artikla JTF:n resurssitJakaminen kansallisella tasolla Alueen luokka Jakaminen alueluokittain
Politiikan tavoite 1 Kehittyneempi                              241,306,488 Kehittyneempi            727,173,813  
Vähemmän kehittynyt                       485,867,325 Vähemmän kehittynyt
Poliittinen tavoite 2 Kehittyneempi                                      111,714,305            295,533,041 Kehittyneempi               13,678,134             806,712,567  
Vähemmän kehittynyt            385,787,087 Vähemmän kehittynyt
Politiikan tavoite 3 Kehittyneempi            405,142,679 Kehittyneempi            511,031,159  
Vähemmän kehittynyt            105,888,480 Vähemmän kehittynyt
Politiikan tavoite 4 Kehittyneempi Kehittyneempi            153,307,283             769,326,617  
Vähemmän kehittynyt            129,891,813 Vähemmän kehittynyt            486,197,521
Politiikan tavoite 5 Kehittyneempi               17,627,973 Kehittyneempi                  8,897,000               94,127,785  
Vähemmän kehittynyt               67,602,812 Vähemmän kehittynyt
JTF-kohtainen tavoite            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Tekninen apu asetuksen 36 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Kehittyneempi               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Kehittyneempi                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Vähemmän kehittynyt               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Vähemmän kehittynyt                19,615,900
Yhteensä Kehittyneempi            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Kehittyneempi            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Vähemmän kehittynyt        1,216,163,830 Vähemmän kehittynyt            505,813,421
Yhteensä            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Politiikan tavoite 4: Sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa - Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttaminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin toimintasuunnitelma ja Slovenian vuoden 2030 kansallisten tavoitteiden mukaisesti toteutetaan seuraavat toimet:

 • Toteutetaan toimenpiteitä ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työelämän pidentämiseksi. ESR+-varoja käyttämällä keskitytään löytämään toimenpiteitä, joilla luodaan osallistavat ja reagoivat työmarkkinat.
 • Aktiivisilla työllisyyspoliittisilla toimenpiteillä pyritään lieventämään kriisien vaikutuksia ja vähentämään rakenteellisia eroja. Niissä keskitytään myös työmarkkinalaitosten toimintaan ja integrointiin sekä niiden palvelujen nykyaikaistamiseen. 
 • Työmarkkinoiden kuilun kurominen umpeen keskittymällä työnhakijoiden ja työntekijöiden osaamisen ja taitojen parantamiseen ja tukemalla työllistymistä. 
 • ESR+-varoilla tuetaan sellaisten tietojen ja taitojen hankkimista, jotka ovat keskeisiä yksilön menestymiselle yhteiskunnassa ja jotka on mukautettu tulevaisuuden työelämään ja maailmanlaajuisiin muutoksiin. 
 • Edistetään aikuiskoulutusta ja elinikäiseen oppimiseen osallistumisen lisäämistä kiinnittäen erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten ikääntyneisiin, mukaan lukien yli 65-vuotiaat, heikosti koulutettuihin ja vähemmän koulutettuihin jne. 
 • Organisaatiomuutoksiin panostetaan ja osallistavan ja laadukkaan koulutuksen saatavuutta parannetaan. Rahoitusta kohdennetaan tarpeiden mukaisesti molemmille koheesioalueille, mutta hieman voimakkaammin Euroopan sosiaali- ja talouskomissiolle.
 • ESR+-varojen avulla toteutetaan toimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien ryhmien, erityisesti pitkäaikaistyöttömien, työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.
 • Tuetaan sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista aktivointia koskevia ohjelmia, jotta työelämän ulkopuolella olevien tai pitkään työttömänä olleiden tilannetta voidaan helpottaa. 
 • Sosiaalihuoltopalvelujen ja yhteisöpohjaisten palvelujen kehittämis- ja tarjoamistoimenpiteet. Tämä edellyttää laitoshoitoprosessin purkamisen jatkamista ja pitkäaikaishoitopalvelujen vahvistamista. 
 • Tarjonnan, suojelun ja edistämisen integrointi sekä hoidon ja riippuvuuden ehkäisyohjelmien integrointi. 
 • Väestön terveyden parantaminen ja terveyserojen vähentäminen, perusterveydenhuollon organisatorinen ja sisällöllinen parantaminen integroimalla ennaltaehkäisytoimia ja helpottamalla kiireellisen sairaanhoidon saatavuutta. 
 • Kaikki toimet, joiden tarkoituksena on investoida sosiaali- ja terveydenhuollon infrastruktuuriin minkä tahansa poliittisen tavoitteen puitteissa, suunnitellaan tarvearvioinnin perusteella, ja ne perustuvat palvelujen ja infrastruktuurien kartoitukseen.

Politiikan tavoite 5: Eurooppa lähemmäs kansalaisia edistämällä kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueiden kestävää ja yhdennettyä kehitystä sekä paikallisia aloitteita.

Slovenian tavoitteena on jatkaa sisäisten mahdollisuuksien edistämistä kehityserojen vähentämiseksi. EAKR:n varoja kohdennetaan osallistavan yhteiskunnan rakentamiseen ja kaupunki- ja maaseutualueiden kattavaan sosioekonomiseen kehitykseen kiinnittäen erityistä huomiota sosiaalis-taloudellisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten ja alueiden välisten erojen kaventamiseen.

2. Varojen jakaminen/jakautuminen kansallisiin/alueellisiin ohjelmiin. Kansallisten ja alueellisten ohjelmien välinen koordinointi.

ISlovenian kumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston, yhteisen tukikehyksen, yhteisen teknologiayhteisön ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmia koordinoidaan, rajataan ja täydennetään sekä koordinoidaan kansallisia ohjelmia:

 1. ECP 2021-2027 -ohjelma (lähde: EAKR, ESR+, koheesiorahasto, YTF); 
 2. Aineellisen puutteen poistamista Sloveniassa koskeva ohjelma 2021-2027 (lähde: ESR+). 
 3. Merenkulku-, kalastus- ja vesiviljelyohjelma (lähde: EMFAF).

Tämä perustuu keskitettyyn lähestymistapaan, jonka tarjoaa valtioneuvoston kehitysyhteistyöstä ja Euroopan koheesiopolitiikasta vastaava virasto (SVRK). SVRK on hallintoviranomainen ECP 2021-2027 -ohjelmassa, jota rahoitetaan rakennerahastoista ja koheesiorahastosta kasvun ja työllisyyden tavoitteen saavuttamiseksi. SVRK on myös hallintoviranomainen kolmessa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmassa (SI-AT, SI-HU, SI-HR), kansallinen viranomainen 11:ssä Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmassa ja kansallinen koordinaattori kaikissa 13:ssa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmassa, joihin Slovenia osallistuu. Kyseessä on neljä rajatylittävää ohjelmaa (SI-AT, SI-HU, SI-HU, SI-HR ja IT-SI), viisi valtioiden välistä ohjelmaa (Alppeja, Keski-Eurooppaa, Tonavaa, IPA ADRION, Euro-MED) ja neljä alueiden välistä ohjelmaa (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Temaattinen keskittyminen

Jäsenvaltio täyttää temaattista keskittymistä koskevan vaatimuksen

31.59% sosiaalinen osallisuus

Ohjelmat ESR+-asetuksen 4 artiklan h-l alakohdan erityistavoitteiden mukaisesti.

Suunnitellut ESR+-ohjelmat.

 

1 ECP-ohjelma 2021-2027

4.42% tuki vähävaraisimmille väestöryhmille

 

Ohjelmoidaan ESR+-asetuksen 4 artiklan m alakohdan erityistavoitteen ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa l alakohdan mukaisesti.

Suunnitellut ESR+-ohjelmat.

 

1 ECP-ohjelma 2021-2027

 

2 Ohjelma aineellisen puutteen poistamiseksi Sloveniassa 2021-2027 (erityistavoite m).

... % tuki nuorten työllistämiselle

Ohjelmoidaan ESR+-asetuksen 4 artiklan a, f ja l alakohdan erityistavoitteiden mukaisesti.

 

Ei sovelleta Sloveniaan.

Suunnitellut ESR+-ohjelmat.

 

1 ECP-ohjelma 2021-2027

 

...%-tuki lasten köyhyyden torjumiseksi.

Ohjelmoidaan ESR+-asetuksen 4 artiklan erityistavoitteiden f, h-l mukaisesti.

 

Ei sovelleta Sloveniaan.

Suunnitellut ESR+-ohjelmat.

 

1 ECP-ohjelma 2021-2027

1.8% Työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen valmiuksien kehittäminen

 

Ohjelmoidaan kaikkien erityistavoitteiden mukaisesti lukuun ottamatta ESR+-asetuksen 4 artiklan m alakohtaa.

Suunnitellut ESR+-ohjelmat.1 ECP-ohjelma 2021-2027

4. Alustava määrärahojen jako kustakin kumppanuussopimuksen piiriin kuuluvasta rahastosta poliittisen tavoitteen, yhteisen työryhmän erityistavoitteen ja teknisen avun mukaan kansallisella ja tarvittaessa alueellisella tasolla.

Taulukko 2

5. Nykyiset ja tulevat aloitteet, joilla pyritään helpottamaan EU:n varojen saantia.

EU:n koheesiopolitiikan täytäntöönpanon yhteydessä vuosina 2021-2027 hallinnon laatua käsitellään yksityiskohtaisemmin erityisessä etenemissuunnitelmassa "Hyvän hallintotavan ja hallinnollisten valmiuksien lujittaminen koheesiopolitiikkaa varten 2021-2027". Etenemissuunnitelma on kumppanuussopimuksen rinnakkaisasiakirja, ja se perustuu komission käytännönläheiseen "Hallinnollisten valmiuksien kehittämisen etenemissuunnitelmat" -työkalupakettiin, joka perustuu hallinnollisten valmiuksien kehittämistä koskevasta pilottitoimesta saatuihin kokemuksiin. Tulevaisuudessa teknisen avun resursseja käytetään tarvittaessa kiinteämääräisinä määrärahoina, ja niissä keskitytään ensisijaisesti hallinto- ja valvontatehtäviä hoitavien yksiköiden, yksiköiden ja muiden toimijoiden, joille suoritus- ja valvontaelimet ovat siirtäneet tehtäviä, sekä muiden Euroopan koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon osallistuvien yksiköiden koulutukseen ja harjoitteluun tehokkaan ja tuloksellisen täytäntöönpanon, seurannan ja hallinnoinnin varmistamiseksi. Teknisen avun varoja käytetään myös varmistamaan riittävät hallinnolliset valmiudet sekä koheesioalueilla että muissa yksiköissä, jotta ne pystyvät paremmin hyödyntämään varoja alueellisella ja paikallisella tasolla, ja tarjoamaan ulkopuolista asiantuntemusta (aluekohtaisia asiantuntijoita hankkeiden parempaa valmistelua ja täytäntöönpanoa varten).

Suunnitellut investoinnit.

Työmarkkinatoimenpiteet: 

 • Ohjelmat, joilla pyritään pitämään työmarkkinoilla ne ryhmät, joiden työllistyminen tai itsenäinen ammatinharjoittaminen on uhanalaista tai tilapäistä, vähentämään ja ehkäisemään epävarmaa työtä ja estämään epätyypillisiä työmuotoja tai epävarmaa työtä tekevien kohderyhmien siirtyminen takaisin työttömyyteen.
 • Toimenpiteet, joilla vahvistetaan työmarkkinalaitoksia ja -palveluja tai nykyaikaistetaan niiden palveluja, jotta työmarkkinoiden kohderyhmät voidaan kohdistaa tehokkaammin, 
 • Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin osaamisennusteiden kansallisen välineen kehittäminen, perustaminen ja käyttö - PNK, 
 • Toimenpiteet, joilla parannetaan työterveyttä ja -turvallisuutta, lisätään tietoisuutta sukupolvien välisen yhteistyön merkityksestä ja torjutaan sukupolvien välisiä stereotypioita, 
 • Toimenpiteet työuran pidentämiseksi ja sukupolvien välisen tiedonsiirron edistämiseksi.

Koulutuksen alalla toteutettavat toimet: 

 • Nuorten urakeskukset, mukaan lukien oppijoiden uraohjaus, o Oppijoiden avaintaitojen, kuten digitaalisten taitojen, kielitaidon, luovuuden, medialukutaidon, kriittisen ajattelun, yrittäjyyden, luovuuden, terveen itsetunnon, väkivallan ja riippuvuuden ehkäisyn, kulttuuritietoisuuden ja -ilmaisun sekä lahjakkuuksien edistämisen vahvistaminen.
 • Koulutuksen ja työmarkkinoiden yhteistyön vahvistaminen ammatillisissa ja teknillisissä oppilaitoksissa, korkea-asteen koulutuksessa Oppilaat/opiskelijat - osaamislaitokset - yritykset/ei-yritykset (PKP) -verkosto-ohjelmat,
 • Kannustavan ympäristön luominen korkea-asteen koulutukseen, 
 • Koulutuksen ammattilaisten ja johtajien osaamisen vahvistaminen, 
 • Toimenpiteet elinikäisen oppimisen edistämiseksi.
 • Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja infrastruktuurin tarjoaminen
 • Apurahat. 
 • Toimenpiteet, jotka koskevat heikommassa asemassa olevien ryhmien sosioekonomista osallisuutta, edistävät heidän aktiivista osallisuuttaan yhteiskunnassa ja parantavat heidän työllistettävyyttään sekä ehkäisevät köyhyyttä, mukaan luettuina asumis- ja sosiaalipalvelut.

6. Hyödylliset resurssit

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.