Paramos centras

PAGALBOS TARNYBA - SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PAGALBOS TARNYBA DĖL ES FONDŲ

Slovėnija

EK ir Slovėnijos partnerystės susitarimas 2021-2027 m.

Politikos tikslai, konkretūs JTF tikslai arba techninė pagalba ERPF Sanglaudos fondo lėšų paskirstymas nacionaliniu lygmeniu JTF ESF+ EJRŽF lėšų skyrimas nacionaliniu lygmeniu Iš viso
Paskirstymas nacionaliniu lygmeniu Regiono kategorija Paskirstymas pagal regiono kategorijas Paskirstymas nacionaliniu lygmeniu 3 straipsnis JTMF ištekliai 4 straipsnis JTMF ištekliaiPaskirstymas nacionaliniu lygmeniu Regiono kategorija Paskirstymas pagal regiono kategorijas
1 politikos tikslas Labiau išvystyta                              241,306,488 Labiau išvystyta            727,173,813  
Mažiau išsivysčiusi                       485,867,325 Mažiau išsivysčiusi
2 politikos tikslas Labiau išvystyta                                      111,714,305            295,533,041 Labiau išvystyta               13,678,134             806,712,567  
Mažiau išsivysčiusi            385,787,087 Mažiau išsivysčiusi
3 politikos tikslas Labiau išvystyta            405,142,679 Labiau išvystyta            511,031,159  
Mažiau išsivysčiusi            105,888,480 Mažiau išsivysčiusi
4 politikos tikslas Labiau išvystyta Labiau išvystyta            153,307,283             769,326,617  
Mažiau išsivysčiusi            129,891,813 Mažiau išsivysčiusi            486,197,521
5 politikos tikslas Labiau išvystyta               17,627,973 Labiau išvystyta                  8,897,000               94,127,785  
Mažiau išsivysčiusi               67,602,812 Mažiau išsivysčiusi
JTF specifinis tikslas            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Techninė pagalba pagal Bendrojo reglamento 36 straipsnio 5 dalį Labiau išvystyta               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Labiau išvystyta                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Mažiau išsivysčiusi               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Mažiau išsivysčiusi                19,615,900
Iš viso Labiau išvystyta            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Labiau išvystyta            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Mažiau išsivysčiusi        1,216,163,830 Mažiau išsivysčiusi            505,813,421
Iš viso            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

4 politikos tikslas: Socialesnė ir įtraukesnė Europa, įgyvendinanti Europos socialinių teisių ramstį

Kad būtų pasiekti šie tikslai Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas ir Slovėnijos 2030 m. nacionalinius tikslus, bus imtasi šių veiksmų:

 • Įgyvendinti priemones, pirmiausia skirtas ilgalaikio nedarbo lygiui mažinti ir siekiant pailginti darbingą amžių. Naudojant ESF+ išteklius, daugiausia dėmesio skiriama priemonėms, skirtoms integracinei ir jautriai darbo rinkai sukurti.
 • Aktyviomis užimtumo politikos priemonėmis bus siekiama sušvelninti krizių poveikį ir sumažinti struktūrinius skirtumus. Jos taip pat bus skirtos darbo rinkos institucijų veikimui ir integracijai bei jų paslaugų modernizavimui. 
 • mažinti atotrūkį darbo rinkoje, daugiausia dėmesio skiriant darbo ieškančių asmenų ir darbuotojų kompetencijos ir įgūdžių ugdymui bei užimtumo galimybių didinimui. 
 • ESF+ ištekliai bus naudojami siekiant padėti įgyti žinių ir įgūdžių, kurie yra labai svarbūs asmens sėkmei visuomenėje, pritaikyti prie ateities darbo ir pasaulinių pokyčių. 
 • skatinti suaugusiųjų švietimą ir aktyvesnį dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą procese, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėms, įskaitant vyresnius nei 65 metų amžiaus asmenis, žemos kvalifikacijos ir mažiau kvalifikuotus asmenis ir kt. 
 • Bus investuojama į organizacinius pokyčius ir gerinamos galimybės gauti įtraukų ir kokybišką švietimą. Atsižvelgiant į poreikius, finansavimas bus skiriamas abiejuose sanglaudos regionuose, šiek tiek intensyviau - ESRK.
 • ESF+ lėšomis bus patvirtintos priemonės, skirtos socialinei įtraukčiai didinti ir pažeidžiamų grupių, ypač ilgalaikių bedarbių, įsidarbinimo galimybėms gerinti.
 • Remti socialinės įtraukties ir socialinio aktyvumo programas, kad neaktyviems arba ilgą laiką nedirbusiems asmenims būtų lengviau. 
 • Priemonės, skirtos socialinės priežiūros paslaugoms ir bendruomeninėms paslaugoms plėtoti ir teikti. Tam reikės tęsti deinstitucionalizacijos procesą ir konsoliduoti ilgalaikės priežiūros paslaugas. 
 • Integruoti aprūpinimą, apsaugą ir skatinimą bei integruoti gydymo ir priklausomybių prevencijos programas. 
 • gerinti gyventojų sveikatą ir mažinti sveikatos skirtumus, organizaciniu ir esminiu požiūriu modernizuoti pirminę sveikatos priežiūrą, integruojant prevencinę veiklą, palengvinti galimybę gauti skubią medicinos pagalbą. 
 • Visi veiksmai, kuriais siekiama investuoti į socialinės ir sveikatos priežiūros infrastruktūrą pagal bet kurį politikos tikslą, bus planuojami atsižvelgiant į poreikių vertinimą ir bus grindžiami paslaugų ir infrastruktūros žemėlapiu.

5 politikos tikslas: Europa arčiau piliečių, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimo ir pakrančių vietovių plėtrą bei vietos iniciatyvas.

Slovėnijos tikslas - toliau skatinti endogeninį potencialą, kad būtų sumažinti vystymosi skirtumai. ERPF lėšos bus skiriamos įtraukios visuomenės kūrimui ir tolesniam visapusiškam miesto ir kaimo vietovių socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, ypatingą dėmesį skiriant socialiniu ir ekonominiu požiūriu nepalankioje padėtyje esančių žmonių ir vietovių atotrūkiui mažinti.

2. Lėšų paskirstymas ir (arba) paskirstymas pagal nacionalines ir (arba) regionines programas. Nacionalinių ir regioninių programų koordinavimas.

IĮgyvendinant Partnerystės susitarimą Slovėnijoje, ERPF, ESF+, SF, JTVF ir EJRŽF programos bus koordinuojamos, atribojamos ir papildomos, taip pat koordinuojamos nacionalinės programos:

 1. 2021-2027 m. EKP programa (šaltinis: ERPF, ESF+, SF, JTF); 
 2. 2021-2027 m. materialinio nepritekliaus panaikinimo Slovėnijoje programa (šaltinis: ESF+) 
 3. Jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros programa (šaltinis: EJRŽF)

Tai bus grindžiama Vyriausybės plėtros ir Europos sanglaudos politikos biuro (SVRK) centralizuotu požiūriu. SVRK yra EKP 2021-2027 m. programos, kuri bus finansuojama struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis, vadovaujančioji institucija, siekiant įgyvendinti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslą. SVRK taip pat yra trijų Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) programų (SI-AT, SI-HU, SI-HR) vadovaujančioji institucija, 11 ETB programų nacionalinė institucija ir visų 13 ETB programų, kuriose dalyvauja Slovėnija - keturių tarpvalstybinių (SI-AT, SI-HU, SI-HR ir IT-SI), penkių tarptautinių (Alpių, Vidurio Europos, Dunojaus, IPA ADRION, Euro-MED) ir keturių tarpregioninių (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT) - nacionalinis koordinatorius.

3. Teminė koncentracija

Valstybė narė laikosi teminės koncentracijos reikalavimo

31.59% socialinė įtrauktis

Planuojama pagal ESF+ reglamento 4 straipsnio h-l punktų konkrečius tikslus

Planuojamos ESF+ programos.

 

1 EKP programa 2021-2027 m.

4.42% parama labiausiai nepasiturintiems asmenims

 

Programuojama pagal ESF+ reglamento 4 straipsnio m punktą ir tinkamai pagrįstais atvejais (l).

Planuojamos ESF+ programos.

 

1 EKP programa 2021-2027 m.

 

2 2021-2027 m. materialinio nepritekliaus panaikinimo Slovėnijoje programa (m konkretus tikslas).

... % parama jaunimo užimtumui

Programuojama pagal ESF+ reglamento 4 straipsnio a, f ir l punktų konkrečius tikslus.

 

Slovėnijai netaikoma.

Planuojamos ESF+ programos.

 

1 EKP programa 2021-2027 m.

 

...% parama kovai su vaikų skurdu.

Programuojama pagal ESF+ reglamento 4 straipsnio f, h-l punktų konkrečius tikslus.

 

Slovėnijai netaikoma.

Planuojamos ESF+ programos.

 

1 EKP programa 2021-2027 m.

1.8% Socialinių partnerių ir NVO gebėjimų stiprinimas

 

Programuojama pagal visus konkrečius tikslus, išskyrus ESF+ reglamento 4 straipsnio m punktą.

Planuojamos ESF+ programos.1 EKP programa 2021-2027 m.

4. Preliminarus finansinis paskirstymas iš kiekvieno fondo, kuriam taikomas Partnerystės susitarimas, pagal politikos tikslą, JTF konkretų tikslą ir techninę pagalbą nacionaliniu ir, jei reikia, regioniniu lygiu.

2 lentelė

5. Esamos ir būsimos iniciatyvos, kuriomis siekiama palengvinti prieigą prie ES lėšų

Įgyvendinant 2021-2027 m. ES sanglaudos politiką, valdymo kokybės sritis bus išsamiau nagrinėjama specialiame plane "Gero valdymo ir administracinių gebėjimų stiprinimas 2021-2027 m. sanglaudos politikos srityje". Šis veiksmų planas, kuris yra lygiagretus partnerystės susitarimui dokumentas, kyla iš Komisijos praktinių priemonių rinkinio "Administracinių gebėjimų stiprinimo veiksmų planai", pagrįsto patirtimi, įgyta vykdant bandomuosius veiksmus, susijusius su maksimaliu administracinių gebėjimų stiprinimu. Ateityje techninės pagalbos ištekliai prireikus bus skiriami fiksuotosios normos forma, o daugiausia dėmesio bus skiriama valdymo ir kontrolės užduotis atliekančių subjektų, subjektų ir kitų subjektų, kuriems veiklos ir kontrolės institucijos perdavė užduotis, ir kitų subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant Europos sanglaudos politiką, švietimui ir mokymui, siekiant veiksmingo ir efektyvaus įgyvendinimo, stebėsenos ir valdymo. Techninės pagalbos lėšos taip pat bus naudojamos siekiant užtikrinti tinkamus administracinius gebėjimus abiejuose sanglaudos regionuose ir tarp kitų subjektų, kad jie galėtų geriau įsisavinti lėšas regioniniu ir vietos lygmeniu, taip pat išorės ekspertams (konkrečios srities ekspertams, kad būtų geriau rengiami ir įgyvendinami projektai).

Planuojamos investicijos.

Darbo rinkos priemonės: 

 • Programos, skirtos išlaikyti darbo rinkoje tas grupes, kurių užimtumui ar savarankiškam darbui gresia pavojus arba kurios dirba laikinai, mažinti nesaugų darbą ir užkirsti jam kelią bei užkirsti kelią tikslinių grupių, susiduriančių su netipinėmis darbo formomis ar nesaugiu darbu, grįžimui į bedarbystę.
 • Priemonės, skirtos darbo rinkos institucijoms ir tarnyboms stiprinti arba jų paslaugoms modernizuoti, kad būtų veiksmingiau dirbama su tikslinėmis darbo rinkos grupėmis, 
 • Nacionalinės trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių kompetencijų prognozavimo priemonės sukūrimas, įdiegimas ir veikimas - PNK, 
 • Priemonės, kuriomis siekiama gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą, didinti informuotumą apie kartų bendradarbiavimo svarbą ir kovoti su kartų stereotipais, 
 • Priemonės, kuriomis siekiama pailginti darbingą amžių ir skatinti žinių perdavimą iš kartos į kartą.

Veiksmai švietimo ir mokymo srityje: 

 • Jaunimo karjeros centrai, įskaitant besimokančiųjų profesinį orientavimą, o Pagrindinių besimokančiųjų kompetencijų, pavyzdžiui, skaitmeninių kompetencijų, kalbų mokėjimo, kūrybiškumo, medijų raštingumo, kritinio mąstymo, verslumo, kūrybiškumo, sveikos savivertės, smurto ir priklausomybių prevencijos, kultūrinio sąmoningumo ir saviraiškos, talentų skatinimo, stiprinimas.
 • Švietimo ir darbo rinkos bendradarbiavimo stiprinimas profesinėse ir techninėse mokyklose, aukštosiose mokyklose Mokinių/studentų - žinių institucijų - verslo ir ne verslo (PKP) tinklų kūrimo programos,
 • Palankios aplinkos kūrimas aukštojo mokslo sistemoje, 
 • Švietimo ir mokymo specialistų ir vadovų kompetencijų stiprinimas, 
 • Mokymosi visą gyvenimą skatinimo priemonės.
 • IRT įrangos ir infrastruktūros sąlygų užtikrinimas
 • Stipendijos. 
 • Priemonės socialiai ir ekonomiškai nepalankioje padėtyje esančių grupių socialinės ir ekonominės įtraukties srityje, skatinančios jų aktyvią integraciją į visuomenę, didinančios jų įsidarbinimo galimybes ir skurdo prevenciją, įskaitant būsto ir socialines paslaugas.

6. Naudingi ištekliai

HELPDESK palaikymas

Iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos. Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išsakytos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

HELPDESK palaikymas

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išsakytos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.