Centrum podpory

HELPDESK - HELPDESK PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY K FONDŮM EU

Slovinsko

Dohoda o partnerství ES - Slovinsko 2021 - 2027

Politické cíle, specifické cíle JTF nebo technická pomoc ERDF Přidělování prostředků z Fondu soudržnosti na vnitrostátní úrovni JTF ESF+ Přidělování prostředků z EMFAF na vnitrostátní úrovni Celkem
Přidělování na národní úrovni Kategorie regionu Přidělení podle kategorie regionu Přidělování na národní úrovni Článek 3 Zdroje JTF Článek 4 Zdroje JTFPřidělování na národní úrovni Kategorie regionu Přidělení podle kategorie regionu
Cíl politiky 1 Rozvinutější                              241,306,488 Rozvinutější            727,173,813  
Méně rozvinuté                       485,867,325 Méně rozvinuté
Cíl politiky 2 Rozvinutější                                      111,714,305            295,533,041 Rozvinutější               13,678,134             806,712,567  
Méně rozvinuté            385,787,087 Méně rozvinuté
Cíl politiky 3 Rozvinutější            405,142,679 Rozvinutější            511,031,159  
Méně rozvinuté            105,888,480 Méně rozvinuté
Cíl politiky 4 Rozvinutější Rozvinutější            153,307,283             769,326,617  
Méně rozvinuté            129,891,813 Méně rozvinuté            486,197,521
Cíl politiky 5 Rozvinutější               17,627,973 Rozvinutější                  8,897,000               94,127,785  
Méně rozvinuté               67,602,812 Méně rozvinuté
Specifický cíl JTF            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Technická pomoc podle čl. 36 odst. 5 nařízení o společných ustanoveních Rozvinutější               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Rozvinutější                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Méně rozvinuté               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Méně rozvinuté                19,615,900
Celkem Rozvinutější            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Rozvinutější            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Méně rozvinuté        1,216,163,830 Méně rozvinuté            505,813,421
Celkem            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Cíl politiky 4: Sociálnější a inkluzivnější Evropa při provádění evropského pilíře sociálních práv

K dosažení cílů Akční plán evropského pilíře sociálních práv a slovinských národních cílů do roku 2030 budou přijata následující opatření:

 • Provádění opatření zaměřených především na snížení dlouhodobé nezaměstnanosti a na prodloužení pracovního života. S využitím prostředků ESF+ se zaměřuje na hledání opatření na zavedení inkluzivního a pružného trhu práce.
 • Opatření aktivní politiky zaměstnanosti budou zaměřena na zmírnění dopadů krizí a snížení strukturálních rozdílů. Zaměří se rovněž na fungování a integraci institucí trhu práce a modernizaci jejich služeb. 
 • Snižování rozdílů na trhu práce zaměřením se na zvyšování kompetencí a dovedností uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců a na podporu přístupu k zaměstnání. 
 • Prostředky ESF+ budou využity na podporu získávání znalostí a dovedností, které jsou klíčové pro úspěch jednotlivce ve společnosti, přizpůsobené budoucnosti práce a globálním změnám. 
 • podpora vzdělávání dospělých a větší účasti na celoživotním učení, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat zranitelným skupinám, jako jsou starší lidé, včetně osob starších 65 let, osoby s nízkou kvalifikací a méně kvalifikované osoby atd. 
 • Bude investováno do organizačních změn a zlepší se přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání. V souladu s potřebami budou finanční prostředky přiděleny v obou regionech soudržnosti, s mírně vyšší intenzitou v EÚS.
 • S pomocí prostředků ESF+ budou přijata opatření ke zlepšení sociálního začlenění a zlepšení pracovních příležitostí zranitelných skupin, zejména dlouhodobě nezaměstnaných.
 • Podpora programů sociálního začleňování a sociální aktivizace, které usnadní život neaktivním nebo dlouhodobě nezaměstnaným osobám. 
 • Opatření k rozvoji a poskytování služeb sociální péče a komunitních služeb. To bude vyžadovat pokračování procesu deinstitucionalizace a konsolidace služeb dlouhodobé péče. 
 • Integrace poskytování, ochrany a propagace a integrace programů léčby a prevence závislostí. 
 • Zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva a snižování nerovností v oblasti zdraví, organizační a věcné posílení primární péče integrací preventivních aktivit, usnadnění přístupu k lékařské pohotovostní pomoci. 
 • Všechny akce zaměřené na investice do sociální a zdravotní infrastruktury v rámci jakéhokoli cíle politiky budou plánovány v souladu s posouzením potřeb a budou vycházet z mapování služeb a infrastruktury.

Cíl politiky 5: Evropa blíže občanům podporou udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ.

Cílem Slovinska je pokračovat v podpoře endogenních potenciálů, aby se snížily rozdíly v rozvoji. Prostředky z EFRR budou přiděleny na budování inkluzivní společnosti a na další komplexní socioekonomický rozvoj městských a venkovských oblastí, přičemž zvláštní pozornost bude věnována snižování rozdílů mezi socioekonomicky znevýhodněnými osobami a oblastmi.

2. Rozdělení finančních prostředků v národních/regionálních programech. Koordinace mezi národními a regionálními programy.

IV souvislosti s prováděním Dohody o partnerství ve Slovinsku bude probíhat koordinace, vymezení a komplementarita mezi EFRR, ESF+, FS, JTS a EMFAF, jakož i koordinace mezi národními programy:

 1. Program ECP 2021-2027 (zdroj: EFRR, ESF+, FS, JTF); 
 2. Program na odstranění materiální deprivace ve Slovinsku 2021-2027 (zdroj: ESF+) 
 3. Program pro námořní záležitosti a rybolov a akvakulturu (zdroj: EMFAF)

Ta bude založena na centralizovaném přístupu zajišťovaném Úřadem vlády pro rozvoj a evropskou politiku soudržnosti (SVRK). SVRK je řídicím orgánem programu EÚS 2021-2027, který bude financován ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti s cílem dosáhnout cíle Růst a zaměstnanost. SVRK je rovněž řídicím orgánem tří programů Evropské územní spolupráce (EÚS) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), národním orgánem 11 programů EÚS a národním koordinátorem všech 13 programů EÚS, kterých se Slovinsko účastní - čtyř přeshraničních (SI-AT, SI-HU, SI-HR a IT-SI), pěti nadnárodních (Alpy, Střední Evropa, Dunaj, IPA ADRION, Euro-MED) a čtyř meziregionálních (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Tematické zaměření

Členský stát splňuje požadavek tematické koncentrace

31.59% sociální začlenění

Programováno v rámci specifických cílů h)-l) článku 4 nařízení o ESF+.

Plánované programy ESF+.

 

1 Program ECP 2021-2027

4.42% podpora nejchudším osobám

 

Programováno v rámci specifického cíle m) a v řádně odůvodněných případech l) článku 4 nařízení o ESF+.

Plánované programy ESF+.

 

1 Program ECP 2021-2027

 

2 Program odstranění materiální deprivace ve Slovinsku 2021-2027 (specifický cíl m).

... % podpora zaměstnanosti mladých lidí

Programováno v rámci specifických cílů a), f) a l) článku 4 nařízení o ESF+.

 

Nevztahuje se na Slovinsko.

Plánované programy ESF+.

 

1 Program ECP 2021-2027

 

...% na boj proti dětské chudobě.

Programováno v rámci specifických cílů f), h) až l) článku 4 nařízení o ESF+.

 

Nevztahuje se na Slovinsko.

Plánované programy ESF+.

 

1 Program ECP 2021-2027

1.8% Budování kapacit sociálních partnerů a nevládních organizací

 

Naprogramováno v rámci všech specifických cílů s výjimkou písmene m) článku 4 nařízení o ESF+.

Plánované programy ESF+.1 Program ECP 2021-2027

4. Předběžné přidělení finančních prostředků z každého fondu, na který se vztahuje dohoda o partnerství, podle cíle politiky, specifického cíle JTF a technické pomoci na národní a případně regionální úrovni.

Tabulka 2

5. Stávající a budoucí iniciativy zaměřené na usnadnění přístupu k fondům EU

Pro provádění politiky soudržnosti EU v letech 2021-2027 bude oblast kvality správy věcí veřejných podrobněji řešena v rámci zvláštního plánu "Posílení řádné správy věcí veřejných a správní kapacity pro politiku soudržnosti v letech 2021-2027". Tento plán, který je paralelním dokumentem k dohodě o partnerství, vychází z praktického souboru nástrojů Komise "Plány pro budování správní kapacity", který je založen na zkušenostech získaných z pilotní akce zaměřené na maximální budování správní kapacity. Zdroje technické pomoci budou v budoucnu případně zapojeny formou paušální sazby a budou zaměřeny především na vzdělávání a odbornou přípravu subjektů, které plní úkoly v oblasti řízení a kontroly, subjektů a dalších aktérů, na které výkonné a kontrolní orgány delegovaly úkoly, a dalších subjektů zapojených do provádění evropské politiky soudržnosti s cílem účinného a efektivního provádění, monitorování a řízení. Prostředky na technickou pomoc budou rovněž využity k zajištění odpovídající administrativní kapacity v obou regionech soudržnosti a mezi dalšími subjekty, aby byly schopny lépe čerpat finanční prostředky na regionální a místní úrovni, a k zajištění externích odborných znalostí (odborníci na konkrétní oblasti pro lepší přípravu a provádění projektů).

Plánované investice.

Opatření na trhu práce: 

 • Programy na udržení na trhu práce těch skupin, jejichž zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost jsou ohroženy nebo dočasné, na snížení a prevenci nejisté práce a na prevenci přechodu zpět do nezaměstnanosti u cílových skupin, které čelí atypickým formám práce nebo nejisté práci.
 • Opatření k posílení institucí a služeb trhu práce nebo k modernizaci jejich služeb s cílem účinněji oslovit cílové skupiny na trhu práce, 
 • Vývoj, zavedení a provoz národního nástroje pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé prognózování kompetencí - PNK, 
 • Opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvýšení povědomí o významu mezigenerační spolupráce a řešení mezigeneračních stereotypů, 
 • Opatření na prodloužení pracovního života a podporu mezigeneračního přenosu znalostí.

Akce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy: 

 • kariérní centra pro mladé lidi, včetně kariérního poradenství pro žáky, o posilování klíčových kompetencí žáků, jako jsou digitální kompetence, jazykové kompetence, kreativita, mediální gramotnost, kritické myšlení, podnikavost, kreativita, zdravé sebevědomí, prevence násilí a závislostí, kulturní povědomí a vyjádření a podpora talentů.
 • Posílení spolupráce mezi vzděláváním a trhem práce v odborných a technických školách, vysokých školách Programy propojení žáků/studentů - znalostní instituce - podniky/nepodniky (PKP),
 • Vytvoření podpůrného prostředí v terciárním vzdělávání, 
 • Posilování kompetencí odborníků a manažerů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 
 • Opatření na podporu celoživotního učení.
 • Zajištění vybavení ICT a podmínek infrastruktury
 • Stipendia. 
 • Opatření v oblasti socioekonomického začleňování znevýhodněných skupin, podpora jejich aktivního začlenění do společnosti a zvýšení jejich zaměstnatelnosti a prevence chudoby, včetně bydlení a sociálních služeb.

6. Užitečné zdroje

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.