Ondersteuningscentrum

HELPDESK - HELPDESK SOCIALE DIENSTEN OVER EU-FONDSEN

Slovenië

Partnerschapsovereenkomst EG - Slovenië 2021 - 2027

Beleidsdoelstellingen, specifieke JTF-doelstellingen of technische bijstand EFRO Toewijzing Cohesiefonds op nationaal niveau JTF ESF+ EMFAF-toewijzing op nationaal niveau Totaal
Toewijzing op nationaal niveau Categorie regio Toewijzing per categorie regio Toewijzing op nationaal niveau Artikel 3 Middelen van de JTF Artikel 4 JTF-middelenToewijzing op nationaal niveau Categorie regio Toewijzing per categorie regio
Beleidsdoelstelling 1 Meer ontwikkeld                              241,306,488 Meer ontwikkeld            727,173,813  
Minder ontwikkeld                       485,867,325 Minder ontwikkeld
Beleidsdoelstelling 2 Meer ontwikkeld                                      111,714,305            295,533,041 Meer ontwikkeld               13,678,134             806,712,567  
Minder ontwikkeld            385,787,087 Minder ontwikkeld
Beleidsdoelstelling 3 Meer ontwikkeld            405,142,679 Meer ontwikkeld            511,031,159  
Minder ontwikkeld            105,888,480 Minder ontwikkeld
Beleidsdoelstelling 4 Meer ontwikkeld Meer ontwikkeld            153,307,283             769,326,617  
Minder ontwikkeld            129,891,813 Minder ontwikkeld            486,197,521
Beleidsdoelstelling 5 Meer ontwikkeld               17,627,973 Meer ontwikkeld                  8,897,000               94,127,785  
Minder ontwikkeld               67,602,812 Minder ontwikkeld
JTF-specifieke doelstelling            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Technische bijstand overeenkomstig artikel 36, lid 5, van de CPR Meer ontwikkeld               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Meer ontwikkeld                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Minder ontwikkeld               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Minder ontwikkeld                19,615,900
Totaal Meer ontwikkeld            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Meer ontwikkeld            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Minder ontwikkeld        1,216,163,830 Minder ontwikkeld            505,813,421
Totaal            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Dol op RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Beleidsdoelstelling 4: Een socialer en meer solidair Europa met de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten

Om de doelstellingen van de Actieplan Europese pijler van de sociale rechten en de nationale 2030-doelstellingen van Slovenië, zullen de volgende actiepunten worden genomen:

 • Maatregelen uitvoeren die in de eerste plaats gericht zijn op het terugdringen van de langdurige werkloosheid en het verlengen van het arbeidsleven. Met behulp van ESF+-middelen wordt gezocht naar maatregelen om een inclusieve en responsieve arbeidsmarkt te creëren.
 • Actieve werkgelegenheidsmaatregelen zullen gericht zijn op het verzachten van de gevolgen van crises en het verminderen van structurele ongelijkheden. Ze zullen ook gericht zijn op het functioneren en de integratie van arbeidsmarktinstellingen en de modernisering van hun diensten. 
 • De kloof op de arbeidsmarkt dichten door de competenties en vaardigheden van werkzoekenden en werknemers te verbeteren en de toegang tot werk te ondersteunen. 
 • ESF+-middelen zullen worden gebruikt ter ondersteuning van de verwerving van kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor het succes van een individu in de samenleving, aangepast aan de toekomst van het werk en aan wereldwijde veranderingen. 
 • Volwasseneneducatie en een grotere deelname aan een leven lang leren bevorderen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen, inclusief 65-plussers, laaggeschoolden en minder gekwalificeerden, enz. 
 • Er zal worden geïnvesteerd in organisatorische veranderingen en de toegang tot inclusief onderwijs van hoge kwaliteit zal worden verbeterd. In lijn met de behoeften zal financiering worden toegewezen in beide cohesieregio's, met een iets hogere intensiteit in de ESCR.
 • Met behulp van ESF+-middelen zullen maatregelen worden genomen om de sociale inclusie te verbeteren en de werkgelegenheidskansen van kwetsbare groepen, met name langdurig werklozen, te vergroten.
 • Het ondersteunen van sociale integratie en sociale activeringsprogramma's om het gemakkelijker te maken voor mensen die inactief zijn of langdurig werkloos zijn. 
 • Maatregelen om sociale zorg en gemeenschapsdiensten te ontwikkelen en aan te bieden. Hiervoor moet het deïnstitutionaliseringsproces worden voortgezet en moeten de diensten voor langdurige zorg worden geconsolideerd. 
 • Verstrekking, bescherming en promotie integreren en programma's voor behandeling en verslavingspreventie integreren. 
 • De gezondheid van de bevolking verbeteren en ongelijkheden op gezondheidsgebied verminderen, de eerstelijnszorg organisatorisch en inhoudelijk verbeteren door preventieactiviteiten te integreren en de toegang tot medische noodhulp te vergemakkelijken. 
 • Alle acties die gericht zijn op investeringen in sociale en gezondheidszorginfrastructuur in het kader van een beleidsdoelstelling zullen worden gepland in overeenstemming met behoeftenevaluaties en zullen worden gebaseerd op het in kaart brengen van diensten en infrastructuren.

Beleidsdoelstelling 5: Een Europa dat dichter bij de burger staat door duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van stedelijke, plattelands- en kustgebieden en lokale initiatieven te stimuleren.

De doelstelling van Slovenië is het endogene potentieel te blijven bevorderen om ontwikkelingsverschillen te verkleinen. EFRO-middelen zullen worden toegewezen aan de opbouw van een inclusieve samenleving en aan de verdere alomvattende sociaaleconomische ontwikkeling van stedelijke en plattelandsgebieden, met bijzondere aandacht voor het verkleinen van de kloof tussen sociaaleconomisch achtergestelde mensen en gebieden.

2. Verdeling van fondsen in nationale/regionale programma's. Coördinatie tussen nationale en regionale programma's.

In verband met de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst in Slovenië worden het EFRO, het ESF+, het CF, de JTF en het EFMZV gecoördineerd en afgebakend, en zijn de nationale programma's op elkaar afgestemd:

 1. ECP 2021-2027 programma (bron: EFRO, ESF+, CF, JTF); 
 2. Programma ter uitbanning van materiële deprivatie in Slovenië 2021-2027 (bron: ESF+) 
 3. Maritiem en Visserijprogramma en Aquacultuurprogramma (bron: EMFAF)

Dit zal gebaseerd zijn op een gecentraliseerde aanpak door het Regeringsbureau voor Ontwikkeling en Europees Cohesiebeleid (SVRK). Het SVRK is de beheersautoriteit van het ECP 2021-2027-programma, dat zal worden gefinancierd door de Structuurfondsen en het Cohesiefonds met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling voor groei en werkgelegenheid. De SVRK is ook de beheersautoriteit voor drie programma's voor Europese territoriale samenwerking (ETC) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), de nationale autoriteit voor 11 ETC-programma's en de nationale coördinator van alle 13 ETC-programma's waaraan Slovenië deelneemt - vier grensoverschrijdende (SI-AT, SI-HU, SI-HR en IT-SI), vijf transnationale (Alpen, Centraal-Europa, Donau, IPA ADRION, Euro-MED) en vier interregionale (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Thematische concentratie

Lidstaat voldoet aan eis inzake thematische concentratie

31.59% sociale integratie

Geprogrammeerd in het kader van de specifieke doelstellingen (h)-(l) van artikel 4 ESF+-verordening

Geplande ESF+ programma's.

 

1 ECP-programma 2021-2027

4.42% steun aan de meest behoeftigen

 

Geprogrammeerd onder specifieke doelstelling m) en in naar behoren gemotiveerde gevallen l) van artikel 4 ESF+-verordening

Geplande ESF+ programma's.

 

1 ECP-programma 2021-2027

 

2 Programma ter uitbanning van materiële deprivatie in Slovenië 2021-2027 (specifieke doelstelling m).

... % ondersteuning van jeugdwerkgelegenheid

Geprogrammeerd in het kader van de specifieke doelstellingen a), f) en l) van artikel 4 van de ESF+-verordening.

 

Niet van toepassing op Slovenië.

Geplande ESF+ programma's.

 

1 ECP-programma 2021-2027

 

...% steun om kinderarmoede aan te pakken.

Geprogrammeerd in het kader van specifieke doelstellingen (f), (h)-(l) van artikel 4 ESF+-verordening.

 

Niet van toepassing op Slovenië.

Geplande ESF+ programma's.

 

1 ECP-programma 2021-2027

1,8% capaciteitsopbouw van sociale partners en NGO's

 

Geprogrammeerd onder alle specifieke doelstellingen behalve m) van artikel 4 ESF+-verordening.

Geplande ESF+ programma's.1 ECP-programma 2021-2027

4. Voorlopige financiële toewijzing uit elk fonds dat onder de partnerschapsovereenkomst valt, per beleidsdoelstelling, specifieke JTF-doelstelling en technische bijstand, op nationaal en waar nodig regionaal niveau.

Tabel 2

5. Bestaande en toekomstige initiatieven om de toegang tot EU-fondsen te vergemakkelijken

Voor de uitvoering van het cohesiebeleid van de EU voor de periode 2021-2027 zal de kwaliteit van het bestuur nader worden behandeld in de specifieke routekaart "Versterking van goed bestuur en bestuurlijke capaciteit voor het cohesiebeleid 2021-2027". De routekaart is een parallel document met de partnerschapsovereenkomst en vloeit voort uit de praktische toolbox van de Commissie "Routekaarten voor bestuurlijke capaciteitsopbouw", die is gebaseerd op de lessen die zijn getrokken uit de proefactie voor maximale bestuurlijke capaciteitsopbouw. In de toekomst zullen de middelen voor technische bijstand, waar van toepassing, worden aangewend in de vorm van een vast bedrag en zullen zij in de eerste plaats gericht zijn op de opleiding en scholing van entiteiten die beheers- en controletaken uitvoeren, entiteiten en andere actoren waaraan de uitvoerings- en controleorganen taken hebben gedelegeerd, en andere entiteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van het Europese cohesiebeleid met het oog op een doeltreffende en efficiënte uitvoering, monitoring en beheer. De middelen voor technische bijstand zullen ook worden gebruikt om te zorgen voor voldoende administratieve capaciteit in beide cohesieregio's en bij andere entiteiten, zodat zij beter in staat zijn om de middelen op regionaal en lokaal niveau te absorberen, en om externe expertise te verstrekken (gebiedsspecifieke deskundigen voor een betere projectvoorbereiding en -uitvoering).

Geplande investeringen.

Arbeidsmarktmaatregelen: 

 • Programma's om die groepen op de arbeidsmarkt te houden van wie het werk als werknemer of zelfstandige bedreigd wordt of tijdelijk is, om onzeker werk te verminderen en te voorkomen en om de overgang terug naar werkloosheid te voorkomen voor doelgroepen die te maken hebben met atypische vormen van werk of onzeker werk.
 • Maatregelen om de arbeidsmarktinstellingen en -diensten te versterken of hun diensten te moderniseren om doelgroepen op de arbeidsmarkt effectiever te kunnen benaderen, 
 • Ontwikkeling, oprichting en werking van een nationaal instrument voor competentieprognoses op korte, middellange en lange termijn - PNK, 
 • Maatregelen om de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren, het bewustzijn van het belang van samenwerking tussen generaties te vergroten en stereotypen tussen generaties aan te pakken, 
 • Maatregelen om het beroepsleven te verlengen en kennisoverdracht tussen generaties te bevorderen.

Acties op het gebied van onderwijs en opleiding: 

 • Loopbaancentra voor jongeren, met inbegrip van loopbaanbegeleiding voor lerenden, o Versterking van de sleutelcompetenties van lerenden, zoals digitale competenties, taalcompetenties, creativiteit, mediageletterdheid, kritisch denken, ondernemerschap, creativiteit, gezond zelfbeeld, preventie van geweld en verslaving, cultureel bewustzijn en culturele expressie, en bevordering van talenten.
 • Versterking van de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt in beroeps- en technische scholen, hoger onderwijs Leerlingen/studenten - kennisinstellingen - bedrijven/niet-bedrijven (PKP) netwerkprogramma's,
 • Het creëren van een ondersteunende omgeving in het tertiair onderwijs, 
 • De competenties van professionals en managers in onderwijs en opleiding versterken, 
 • Maatregelen ter bevordering van levenslang leren.
 • Levering van ICT-apparatuur en infrastructurele voorwaarden
 • Beurzen. 
 • Maatregelen op het gebied van sociaaleconomische integratie van kansarme groepen, ter bevordering van hun actieve integratie in de samenleving en ter vergroting van hun inzetbaarheid en armoedepreventie, met inbegrip van huisvesting en sociale diensten.

6. Nuttige bronnen

HELPDESK Ondersteuning

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

HELPDESK Ondersteuning

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.