Centre D’assistance

HELPDESK - SERVICES SOCIAUX HELPDESK SUR LES FONDS EUROPÉENS

Slovénie

Accord de partenariat CE - Slovénie 2021 - 2027

Objectifs politiques, objectifs spécifiques à la FOI ou assistance technique FEDER Allocation du Fonds de cohésion au niveau national JTF ESF+ Allocation de l'EMFAF au niveau national Total
Allocation au niveau national Catégorie de région Répartition par catégorie de région Allocation au niveau national Article 3 Ressources du GCC Article 4 Ressources du GCCAllocation au niveau national Catégorie de région Répartition par catégorie de région
Objectif politique 1 Plus développé                              241,306,488 Plus développé            727,173,813  
Moins développé                       485,867,325 Moins développé
Objectif politique 2 Plus développé                                      111,714,305            295,533,041 Plus développé               13,678,134             806,712,567  
Moins développé            385,787,087 Moins développé
Objectif politique 3 Plus développé            405,142,679 Plus développé            511,031,159  
Moins développé            105,888,480 Moins développé
Objectif politique 4 Plus développé Plus développé            153,307,283             769,326,617  
Moins développé            129,891,813 Moins développé            486,197,521
Objectif politique 5 Plus développé               17,627,973 Plus développé                  8,897,000               94,127,785  
Moins développé               67,602,812 Moins développé
Objectif spécifique de la FOI            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5, du RPC Plus développé               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Plus développé                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Moins développé               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Moins développé                19,615,900
Total Plus développé            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Plus développé            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Moins développé        1,216,163,830 Moins développé            505,813,421
Total            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine FSE SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul FSE SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine FSE SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks FSE SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu FSE SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. FSE HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. FSE HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine FSE HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. FSE HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused FSE HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. FSE HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform FSE HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine FSE HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. FSE JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. FSE KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks FSE SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) FSE SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad FSE JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine FSE SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. FSE SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine FSE SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine FSE SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) FSE SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Objectif politique 4: Une Europe plus sociale et plus inclusive : la mise en œuvre du pilier européen des droits sociaux

Pour atteindre les objectifs de la Plan d'action pour le pilier européen des droits sociaux et les objectifs nationaux de la Slovénie pour 2030, les mesures suivantes seront prises :

 • Mettre en œuvre des mesures visant principalement à réduire le taux de chômage de longue durée et à prolonger la vie professionnelle. En utilisant les ressources du FSE+, l'accent est mis sur la recherche de mesures visant à mettre en place un marché du travail inclusif et réactif.
 • Les mesures actives de politique de l'emploi viseront à atténuer l'impact des crises et à réduire les disparités structurelles. Elles se concentreront également sur le fonctionnement et l'intégration des institutions du marché du travail et sur la modernisation de leurs services. 
 • Combler le fossé sur le marché du travail en se concentrant sur l'amélioration des compétences et des qualifications des demandeurs d'emploi et des employés et en soutenant l'accès à l'emploi. 
 • Les ressources du FSE+ seront utilisées pour soutenir l'acquisition de connaissances et de compétences qui sont essentielles à la réussite d'un individu dans la société, adaptées à l'avenir du travail et aux changements mondiaux. 
 • Promouvoir l'éducation des adultes et une plus grande participation à l'apprentissage tout au long de la vie, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables tels que les personnes âgées, y compris les plus de 65 ans, les personnes peu ou pas qualifiées, etc. 
 • Les changements organisationnels seront investis et l'accès à une éducation inclusive et de qualité sera amélioré. En fonction des besoins, des fonds seront alloués dans les deux régions de cohésion, avec une intensité légèrement supérieure dans l'ESCR.
 • Avec l'aide des ressources du FSE+, des mesures seront adoptées pour améliorer l'inclusion sociale et les possibilités d'emploi des groupes vulnérables, en particulier les chômeurs de longue durée.
 • Soutenir l'inclusion sociale et les programmes d'activation sociale pour faciliter la vie des personnes inactives ou au chômage depuis longtemps. 
 • Mesures visant à développer et à fournir des services d'aide sociale et des services de proximité. Cela nécessitera la poursuite du processus de désinstitutionnalisation et la consolidation des services de soins de longue durée. 
 • Intégrer l'offre, la protection et la promotion, et intégrer les programmes de traitement et de prévention des dépendances. 
 • Améliorer la santé de la population et réduire les inégalités en matière de santé, en améliorant l'organisation et le contenu des soins primaires par l'intégration d'activités de prévention et en facilitant l'accès à l'aide médicale d'urgence. 
 • Toutes les actions visant à investir dans les infrastructures sociales et de soins de santé, quel que soit l'objectif politique, seront planifiées en fonction de l'évaluation des besoins et reposeront sur une cartographie des services et des infrastructures.

Objectif politique 5: Une Europe plus proche des citoyens en encourageant le développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières ainsi que les initiatives locales.

L'objectif de la Slovénie est de continuer à promouvoir les potentiels endogènes afin de réduire les disparités de développement. Les ressources du FEDER seront allouées à la construction d'une société inclusive et à la poursuite du développement socio-économique global des zones urbaines et rurales, en accordant une attention particulière à la réduction de l'écart entre les personnes et les zones défavorisées sur le plan socio-économique.

2. Distribution/répartition des fonds dans les programmes nationaux/régionaux. Coordination entre les programmes nationaux et régionaux.

IDans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat en Slovénie, il y aura une coordination, une délimitation et une complémentarité entre le FEDER, le FSE+, le FC, la FOI et le FEAMP, ainsi qu'une coordination entre les programmes nationaux :

 1. Programme ECP 2021-2027 (source : FEDER, FSE+, FC, FOI) ; 
 2. Programme d'élimination de la privation matérielle en Slovénie 2021-2027 (source : FSE+) 
 3. Programme maritime, pêche et aquaculture (source : EMFAF)

Il s'appuiera sur une approche centralisée fournie par l'Office gouvernemental pour le développement et la politique de cohésion européenne (SVRK). Le SVRK est l'autorité de gestion du programme ECP 2021-2027, qui sera financé par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion dans le but d'atteindre l'objectif de croissance et d'emploi. La SVRK est également l'autorité de gestion de trois programmes de coopération territoriale européenne (CTE) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), l'autorité nationale de 11 programmes de CTE et le coordinateur national des 13 programmes de CTE auxquels la Slovénie participe - quatre programmes transfrontaliers (SI-AT, SI-HU, SI-HR et IT-SI), cinq programmes transnationaux (Alpes, Europe centrale, Danube, IPA ADRION, Euro-MED) et quatre programmes interrégionaux (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Concentration thématique

L'État membre respecte l'exigence de concentration thématique

31.59% inclusion sociale

Programmé au titre des objectifs spécifiques (h)-(l) de l'article 4 du règlement FSE+.

Programmes FSE+ prévus.

 

1 Programme PEC 2021-2027

4.42% soutien aux plus démunis

 

Programmé au titre de l'objectif spécifique (m) et dans des cas dûment justifiés (l) de l'article 4 du règlement FSE+.

Programmes FSE+ prévus.

 

1 Programme PEC 2021-2027

 

2 Programme d'élimination de la privation matérielle en Slovénie 2021-2027 (objectif spécifique m).

... % soutien à l'emploi des jeunes

Programmé au titre des objectifs spécifiques (a), (f) et (l) de l'article 4 du règlement FSE+.

 

Non applicable à la Slovénie.

Programmes FSE+ prévus.

 

1 Programme PEC 2021-2027

 

...% pour lutter contre la pauvreté des enfants.

Programmé au titre des objectifs spécifiques (f), (h)-(l) de l'article 4 du règlement FSE+.

 

Non applicable à la Slovénie.

Programmes FSE+ prévus.

 

1 Programme PEC 2021-2027

1.8% Renforcement des capacités des partenaires sociaux et des ONG

 

Programmé au titre de tous les objectifs spécifiques, à l'exception du point m) de l'article 4 du règlement FSE+.

Programmes FSE+ prévus.1 Programme PEC 2021-2027

4. Allocation financière préliminaire de chaque fonds couvert par l'accord de partenariat, par objectif politique, objectif spécifique de la FOI et assistance technique, au niveau national et, le cas échéant, régional.

Tableau 2

5. Initiatives existantes et futures visant à faciliter l'accès aux fonds de l'UE

Pour la mise en œuvre de la politique de cohésion de l'UE 2021-2027, le domaine de la qualité de la gouvernance sera abordé plus en détail dans le cadre de la feuille de route spécifique "Renforcement de la bonne gouvernance et de la capacité administrative pour la politique de cohésion 2021-2027". En tant que document parallèle à l'accord de partenariat, la feuille de route découle de la boîte à outils pratique de la Commission intitulée "Feuilles de route pour le renforcement des capacités administratives", qui est basée sur les leçons tirées de l'action pilote sur le renforcement maximal des capacités administratives. À l'avenir, les ressources d'assistance technique seront, le cas échéant, engagées sous la forme d'un taux forfaitaire et se concentreront principalement sur l'éducation et la formation des entités exécutant des tâches de gestion et de contrôle, des entités et autres acteurs auxquels les organes de performance et de contrôle ont délégué des tâches, et d'autres entités impliquées dans la mise en œuvre de la politique de cohésion européenne en vue d'une mise en œuvre, d'un suivi et d'une gestion efficaces et efficients. Les fonds d'assistance technique seront également utilisés pour garantir une capacité administrative adéquate dans les deux régions de cohésion et parmi les autres entités afin qu'elles soient mieux à même d'absorber les fonds au niveau régional et local, et pour fournir une expertise externe (experts spécifiques pour une meilleure préparation et mise en œuvre des projets).

Investissements prévus.

Mesures relatives au marché du travail : 

 • Programmes visant à maintenir sur le marché du travail les groupes dont l'emploi ou le travail indépendant est menacé ou temporaire, à réduire et à prévenir le travail précaire et à empêcher le retour au chômage pour les groupes cibles confrontés à des formes atypiques de travail ou à un travail précaire.
 • Mesures visant à renforcer les institutions et les services du marché du travail ou à moderniser leurs services afin de répondre plus efficacement aux besoins des groupes cibles sur le marché du travail, 
 • Développement, mise en place et exploitation d'un outil national de prévision des compétences à court, moyen et long terme - PNK, 
 • Mesures visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, à sensibiliser à l'importance de la coopération entre les générations et à lutter contre les stéréotypes intergénérationnels, 
 • Mesures visant à prolonger la vie professionnelle et à promouvoir le transfert de connaissances entre générations.

Actions dans le domaine de l'éducation et de la formation : 

 • o Renforcer les compétences clés des apprenants, telles que les compétences numériques, les compétences linguistiques, la créativité, la maîtrise des médias, l'esprit critique, l'esprit d'entreprise, la créativité, l'estime de soi, la prévention de la violence et de la toxicomanie, la sensibilisation et l'expression culturelles, et la promotion des talents.
 • Renforcer la coopération entre l'éducation et le marché du travail dans les écoles professionnelles et techniques, l'enseignement supérieur, les programmes de mise en réseau élèves/étudiants - institutions de la connaissance - entreprises/non-entreprises (PKP),
 • Mise en place d'un environnement favorable dans l'enseignement supérieur, 
 • Renforcer les compétences des professionnels et des gestionnaires de l'éducation et de la formation, 
 • Mesures visant à promouvoir l'éducation et la formation tout au long de la vie.
 • Mise à disposition d'équipements et d'infrastructures TIC
 • Bourses d'études. 
 • Mesures dans le domaine de l'inclusion socio-économique des groupes défavorisés, de la promotion de leur inclusion active dans la société et de l'amélioration de leur employabilité et de la prévention de la pauvreté, y compris le logement et les services sociaux.

6. Ressources utiles

Un service d'assistance

Cofinancé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenues pour responsables.

Financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que le(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité concédante ne peuvent en être tenues responsables.

Un service d'assistance

Financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que le(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité concédante ne peuvent en être tenues responsables.