Stödcenter

HELPDESK - HELPDESK FÖR SOCIALA TJÄNSTER OM EU-MEDEL

Slovenien

Partnerskapsavtal EG - Slovenien 2021 - 2027

Politiska mål, JTF-specifika mål eller tekniskt bistånd ERUF Sammanhållningsfondens anslag på nationell nivå JTF ESF+ Anslag från EMFAF på nationell nivå Totalt
Tilldelning på nationell nivå Kategori av region Fördelning per regionkategori Tilldelning på nationell nivå Artikel 3 FRO-resurser Artikel 4 FRO-resurserTilldelning på nationell nivå Kategori av region Fördelning per regionkategori
Politiskt mål 1 Mer utvecklad                              241,306,488 Mer utvecklad            727,173,813  
Mindre utvecklad                       485,867,325 Mindre utvecklad
Politiskt mål 2 Mer utvecklad                                      111,714,305            295,533,041 Mer utvecklad               13,678,134             806,712,567  
Mindre utvecklad            385,787,087 Mindre utvecklad
Politiskt mål 3 Mer utvecklad            405,142,679 Mer utvecklad            511,031,159  
Mindre utvecklad            105,888,480 Mindre utvecklad
Politiskt mål 4 Mer utvecklad Mer utvecklad            153,307,283             769,326,617  
Mindre utvecklad            129,891,813 Mindre utvecklad            486,197,521
Politiskt mål 5 Mer utvecklad               17,627,973 Mer utvecklad                  8,897,000               94,127,785  
Mindre utvecklad               67,602,812 Mindre utvecklad
JTF-specifikt mål            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Tekniskt bistånd i enlighet med artikel 36.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser Mer utvecklad               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Mer utvecklad                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Mindre utvecklad               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Mindre utvecklad                19,615,900
Totalt Mer utvecklad            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Mer utvecklad            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Mindre utvecklad        1,216,163,830 Mindre utvecklad            505,813,421
Totalt            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Politiskt mål 4: Ett mer socialt och inkluderande Europa - genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter

För att uppnå målen för Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och Sloveniens nationella mål för 2030 kommer följande åtgärder att vidtas:

 • Genomföra åtgärder främst för att minska långtidsarbetslösheten och i syfte att förlänga arbetslivet. Med hjälp av ESF+-resurser ligger fokus på att hitta åtgärder för att skapa en inkluderande och lyhörd arbetsmarknad.
 • Aktiva sysselsättningspolitiska åtgärder kommer att inriktas på att mildra effekterna av kriser och minska strukturella skillnader. De kommer också att inriktas på arbetsmarknadsinstitutionernas funktion och integration samt på modernisering av deras tjänster. 
 • Minska klyftorna på arbetsmarknaden genom att fokusera på att höja kompetensen och färdigheterna hos arbetssökande och anställda och stödja tillgången till sysselsättning. 
 • ESF+-medel kommer att användas för att stödja förvärv av kunskaper och färdigheter som är avgörande för en individs framgång i samhället, anpassade till framtidens arbete och till globala förändringar. 
 • Främja vuxenutbildning och ökat deltagande i livslångt lärande, med särskild uppmärksamhet på sårbara grupper som äldre människor, inklusive personer över 65 år, lågutbildade och mindre kvalificerade personer osv. 
 • Organisatoriska förändringar kommer att investeras i och tillgången till inkluderande och högkvalitativ utbildning kommer att förbättras. I linje med behoven kommer finansiering att fördelas i båda sammanhållningsregionerna, med en något högre intensitet i ESCR.
 • Med hjälp av ESF + -resurser kommer åtgärder att vidtas för att förbättra den sociala integrationen och förbättra sysselsättningsmöjligheterna för utsatta grupper, särskilt långtidsarbetslösa.
 • Stödja program för social integration och social aktivering för att underlätta för dem som är inaktiva eller som har varit arbetslösa under en längre period. 
 • Åtgärder för att utveckla och tillhandahålla sociala omsorgstjänster och samhällsbaserade tjänster. Detta kommer att kräva en fortsättning av avinstitutionaliseringsprocessen och en konsolidering av långtidsvården. 
 • Integrera tillhandahållande, skydd och främjande samt integrera behandling och program för förebyggande av missbruk. 
 • Förbättra befolkningens hälsa och minska ojämlikheten i hälsa, tillhandahålla organisatoriska och materiella uppgraderingar av primärvården genom att integrera förebyggande åtgärder, underlätta tillgången till akut medicinsk hjälp. 
 • Alla åtgärder som syftar till att investera i infrastruktur för social- och hälsovård inom ramen för något politiskt mål kommer att planeras i enlighet med behovsbedömningar och baseras på en kartläggning av tjänster och infrastruktur.

Politiskt mål 5: Ett Europa närmare medborgarna genom att främja en hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden samt lokala initiativ.

Sloveniens mål är att fortsätta att främja endogena potentialer för att minska utvecklingsskillnaderna. ERUF-medel kommer att anslås till att bygga ett inkluderande samhälle och till ytterligare omfattande socioekonomisk utveckling av stads- och landsbygdsområden, med särskild uppmärksamhet på att minska klyftan mellan socioekonomiskt missgynnade människor och områden.

2. Fördelning/uppdelning av medel i nationella/regionala program. Samordning mellan nationella och regionala program.

II samband med genomförandet av partnerskapsavtalet i Slovenien kommer det att ske samordning, avgränsning och komplementaritet mellan ERUF, ESF+, Sammanhållningsfonden, FRO och EMFAF samt samordning mellan nationella program:

 1. Programmet ECP 2021-2027 (källa: ERUF, ESF+, CF, JTF); 
 2. Program för att avskaffa materiell fattigdom i Slovenien 2021-2027 (källa: ESF+) 
 3. Programmet för havsfrågor, fiske och vattenbruk (källa: EMFAF)

Detta kommer att baseras på en centraliserad strategi som tillhandahålls av regeringskansliet för utveckling och europeisk sammanhållningspolitik (SVRK). SVRK är förvaltande myndighet för programmet ECP 2021-2027, som kommer att finansieras av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden i syfte att uppnå målet för tillväxt och sysselsättning. SVRK är också förvaltningsmyndighet för tre program för europeiskt territoriellt samarbete (SI-AT, SI-HU, SI-HR), nationell myndighet för 11 ETC-program och nationell samordnare för alla 13 ETC-program som Slovenien deltar i - fyra gränsöverskridande (SI-AT, SI-HU, SI-HR och IT-SI), fem transnationella (Alperna, Centraleuropa, Donau, IPA ADRION, Euro-MED) och fyra interregionala (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Tematisk koncentration

Medlemsstaten uppfyller kravet på tematisk koncentration

31.59% social integration

Programplaneras enligt de särskilda målen h)-l) i artikel 4 i ESF+-förordningen

Planerade ESF+-program.

 

1 ECP-program 2021-2027

4.42%-stöd till de mest missgynnade

 

Programmeras enligt det särskilda målet (m) och i vederbörligen motiverade fall (l) i artikel 4 i ESF+-förordningen

Planerade ESF+-program.

 

1 ECP-program 2021-2027

 

2 Program för att avskaffa materiell fattigdom i Slovenien 2021-2027 (särskilt mål m).

... % stöd till ungdomars sysselsättning

Programplaneras enligt de särskilda målen a, f och l i artikel 4 i ESF+-förordningen.

 

Ej tillämpligt på Slovenien.

Planerade ESF+-program.

 

1 ECP-program 2021-2027

 

...%-stöd för att bekämpa barnfattigdom.

Programplaneras enligt de särskilda målen f, h och l i artikel 4 i ESF+-förordningen.

 

Ej tillämpligt på Slovenien.

Planerade ESF+-program.

 

1 ECP-program 2021-2027

1.8% Kapacitetsuppbyggnad hos arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer

 

Programplaneras för alla särskilda mål utom m i artikel 4 i ESF+-förordningen.

Planerade ESF+-program.1 ECP-program 2021-2027

4. Preliminära finansiella anslag från varje fond som omfattas av partnerskapsöverenskommelsen, per politiskt mål, FRO-specifikt mål och tekniskt stöd, på nationell och i förekommande fall regional nivå

Tabell 2

5. Befintliga och framtida initiativ som syftar till att underlätta tillgången till EU-medel

För genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027 kommer området styrningskvalitet att behandlas mer ingående i den särskilda färdplanen "Att stärka god samhällsstyrning och administrativ kapacitet för sammanhållningspolitiken 2021-2027". Färdplanen, som är ett parallellt dokument till partnerskapsavtalet, bygger på kommissionens praktiska verktygslåda "Färdplaner för administrativ kapacitetsuppbyggnad", som bygger på lärdomarna från pilotåtgärden om maximal administrativ kapacitetsuppbyggnad. I framtiden kommer resurserna för tekniskt stöd i tillämpliga fall att anslås i form av en schablonsats och främst inriktas på utbildning av enheter som utför förvaltnings- och kontrolluppgifter, enheter och andra aktörer till vilka resultat- och kontrollorganen har delegerat uppgifter samt andra enheter som deltar i genomförandet av den europeiska sammanhållningspolitiken, i syfte att uppnå ett ändamålsenligt och effektivt genomförande, övervakning och förvaltning. Medel för tekniskt stöd kommer också att användas för att säkerställa tillräcklig administrativ kapacitet i båda sammanhållningsregionerna och bland andra enheter så att de bättre kan absorbera medel på regional och lokal nivå, och för att tillhandahålla extern expertis (områdesspecifika experter för bättre projektförberedelser och genomförande).

Planerade investeringar.

Arbetsmarknadsåtgärder: 

 • Program för att hålla kvar på arbetsmarknaden de grupper vars anställning eller egenföretagande är hotad eller tillfällig, för att minska och förebygga otrygga anställningar och för att förhindra återgång till arbetslöshet för målgrupper med atypiska arbetsformer eller otrygga anställningar.
 • Åtgärder för att stärka arbetsmarknadsinstitutioner och arbetsmarknadstjänster eller för att modernisera deras tjänster så att de på ett mer effektivt sätt riktar sig till målgrupper på arbetsmarknaden, 
 • Utveckling, etablering och drift av ett nationellt verktyg för kompetensprognoser på kort, medellång och lång sikt - PNK, 
 • Åtgärder för att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, öka medvetenheten om vikten av samarbete mellan generationerna och bekämpa stereotyper mellan generationerna, 
 • Åtgärder för att förlänga arbetslivet och främja kunskapsöverföring mellan generationerna.

Åtgärder på utbildningsområdet: 

 • Karriärcentrum för ungdomar, inklusive karriärvägledning för elever, o Stärka elevernas nyckelkompetenser, t.ex. digital kompetens, språkkunskaper, kreativitet, mediekompetens, kritiskt tänkande, entreprenörskap, kreativitet, sund självkänsla, förebyggande av våld och missbruk, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck samt främjande av talanger.
 • Förstärkning av samarbetet mellan utbildning och arbetsmarknad i yrkesskolor och tekniska skolor, högre utbildningsprogram för nätverksbyggande mellan elever/studenter - kunskapsinstitutioner - företag/icke-företag (PKP),
 • Upprättande av en stödjande miljö inom högre utbildning, 
 • Stärka kompetensen hos yrkesverksamma och chefer inom utbildning och yrkesutbildning, 
 • Åtgärder för att främja livslångt lärande.
 • Tillhandahållande av IKT-utrustning och infrastrukturvillkor
 • Stipendier. 
 • Åtgärder för socioekonomisk integration av missgynnade grupper, för att främja deras aktiva integration i samhället och öka deras anställbarhet samt för att förebygga fattigdom, inbegripet bostäder och sociala tjänster.

6. Användbara resurser

Stöd för HELPDESK

Samfinansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Stöd för HELPDESK

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.