Centro de asistencia

HELPDESK - HELPDESK DE SERVICIOS SOCIALES SOBRE FONDOS DE LA UE

Eslovenia

Acuerdo de asociación CE - Eslovenia 2021 - 2027

Objetivos políticos, objetivos específicos de la JTF o asistencia técnica FEDER Asignación del Fondo de Cohesión a nivel nacional JTF FSE Asignación del EMFAF a nivel nacional Total
Asignación a nivel nacional Categoría de región Asignación por categoría de región Asignación a nivel nacional Artículo 3 Recursos de la JTF Artículo 4 Recursos de la JTFAsignación a nivel nacional Categoría de región Asignación por categoría de región
Objetivo político 1 Más desarrollados                              241,306,488 Más desarrollados            727,173,813  
Menos desarrollados                       485,867,325 Menos desarrollados
Objetivo político 2 Más desarrollados                                      111,714,305            295,533,041 Más desarrollados               13,678,134             806,712,567  
Menos desarrollados            385,787,087 Menos desarrollados
Objetivo político 3 Más desarrollados            405,142,679 Más desarrollados            511,031,159  
Menos desarrollados            105,888,480 Menos desarrollados
Objetivo político 4 Más desarrollados Más desarrollados            153,307,283             769,326,617  
Menos desarrollados            129,891,813 Menos desarrollados            486,197,521
Objetivo político 5 Más desarrollados               17,627,973 Más desarrollados                  8,897,000               94,127,785  
Menos desarrollados               67,602,812 Menos desarrollados
Objetivo específico de la JTF            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Asistencia técnica de conformidad con el artículo 36, apartado 5, del RPC Más desarrollados               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Más desarrollados                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Menos desarrollados               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Menos desarrollados                19,615,900
Total Más desarrollados            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Más desarrollados            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Menos desarrollados        1,216,163,830 Menos desarrollados            505,813,421
Total            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine FSE SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul FSE SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine FSE SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks FSE SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu FSE SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. FSE HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. FSE HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine FSE HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. FSE HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused FSE HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. FSE HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform FSE HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine FSE HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. FSE JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. FSE KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks FSE SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) FSE SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad FSE JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine FSE SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. FSE SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine FSE SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine FSE SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) FSE SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Objetivo político 4: Una Europa más social e integradora mediante la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales

Para alcanzar los objetivos de la Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y los objetivos nacionales de Eslovenia para 2030, se adoptarán las siguientes medidas:

 • Aplicar medidas destinadas principalmente a reducir la tasa de desempleo de larga duración y a prolongar la vida laboral. Utilizando los recursos del FSE+, la atención se centra en encontrar medidas para poner en marcha un mercado laboral inclusivo y receptivo.
 • Las medidas activas de política de empleo tendrán por objeto atenuar el impacto de las crisis y reducir las disparidades estructurales. También se centrarán en el funcionamiento y la integración de las instituciones del mercado laboral y en la modernización de sus servicios. 
 • Reducir las diferencias en el mercado laboral centrándose en mejorar las competencias y cualificaciones de los solicitantes de empleo y los trabajadores, y apoyando el acceso al empleo. 
 • Los recursos del FSE+ se utilizarán para apoyar la adquisición de conocimientos y competencias clave para el éxito del individuo en la sociedad, adaptados al futuro del trabajo y a los cambios globales. 
 • Promover la educación de adultos y una mayor participación en el aprendizaje permanente, prestando especial atención a grupos vulnerables como las personas mayores, incluidos los mayores de 65 años, las personas poco cualificadas y menos cualificadas, etc. 
 • Se invertirá en cambios organizativos y se mejorará el acceso a una educación inclusiva y de alta calidad. En consonancia con las necesidades, se asignarán fondos en ambas regiones de cohesión, con una intensidad ligeramente superior en la RCDE.
 • Con la ayuda de los recursos del FSE+ se adoptarán medidas para mejorar la inclusión social y las oportunidades de empleo de los grupos vulnerables, especialmente los parados de larga duración.
 • Apoyar los programas de inclusión social y activación social para facilitar el trabajo a las personas inactivas o que llevan mucho tiempo desempleadas. 
 • Medidas para desarrollar y prestar servicios de asistencia social y servicios basados en la comunidad. Para ello será necesario proseguir el proceso de desinstitucionalización y consolidar los servicios de cuidados de larga duración. 
 • Integrar la prestación, la protección y la promoción, e integrar los programas de tratamiento y prevención de adicciones. 
 • Mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades sanitarias, proporcionando mejoras organizativas y sustantivas a la atención primaria mediante la integración de actividades de prevención, facilitando el acceso a la asistencia médica de urgencia. 
 • Todas las acciones destinadas a invertir en infraestructuras sociales y sanitarias en el marco de cualquier objetivo político se planificarán de acuerdo con las evaluaciones de las necesidades y se basarán en una cartografía de los servicios y las infraestructuras.

Objetivo político 5: Una Europa más cercana a los ciudadanos mediante el fomento del desarrollo sostenible e integrado de las zonas urbanas, rurales y costeras y de las iniciativas locales.

El objetivo de Eslovenia es seguir fomentando los potenciales endógenos para reducir las disparidades de desarrollo. Los recursos del FEDER se destinarán a la construcción de una sociedad integradora y a un mayor desarrollo socioeconómico global de las zonas urbanas y rurales, prestando especial atención a la reducción de las diferencias entre las personas y las zonas desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico.

2. Distribución/desglose de fondos en programas nacionales/regionales. 3. Coordinación entre programas nacionales y regionales.

In relación con la aplicación del Acuerdo de Asociación en Eslovenia, habrá coordinación, delimitación y complementariedad entre el FEDER, el FSE+, el FC, el FCP y el FEMP, así como coordinación entre los programas nacionales:

 1. Programa ECP 2021-2027 (fuente: FEDER, FSE+, FC, JTF); 
 2. Programa para eliminar la privación material en Eslovenia 2021-2027 (fuente: FSE+) 
 3. Programa Marítimo y de Pesca y Acuicultura (fuente: EMFAF)

Esto se basará en un enfoque centralizado proporcionado por la Oficina Gubernamental para el Desarrollo y la Política de Cohesión Europea (SVRK). El SVRK es la autoridad de gestión del programa ECP 2021-2027, que será financiado por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión con el fin de alcanzar el Objetivo de Crecimiento y Empleo. El SVRK es también la autoridad de gestión de tres programas de Cooperación Territorial Europea (CTE) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), la autoridad nacional de once programas de CTE y el coordinador nacional de los trece programas de CTE en los que participa Eslovenia: cuatro transfronterizos (SI-AT, SI-HU, SI-HR e IT-SI), cinco transnacionales (Alpes, Europa Central, Danubio, IPA ADRION, Euro-MED) y cuatro interregionales (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Concentración temática

El Estado miembro cumple el requisito de concentración temática

31.59% inclusión social

Programado con arreglo a los objetivos específicos (h)-(l) del artículo 4 del Reglamento FSE+.

Programas previstos del FSE+.

 

1 Programa PEC 2021-2027

4.42% ayuda a los más desfavorecidos

 

Programado en virtud del objetivo específico m) y en casos debidamente justificados l) del artículo 4 del Reglamento FSE+.

Programas previstos del FSE+.

 

1 Programa PEC 2021-2027

 

2 Programa para Eliminar la Privación Material en Eslovenia 2021-2027 (objetivo específico m).

... % apoyo al empleo juvenil

Programado con arreglo a los objetivos específicos a), f) y l) del artículo 4 del Reglamento FSE+.

 

No aplicable a Eslovenia.

Programas previstos del FSE+.

 

1 Programa PEC 2021-2027

 

...% de apoyo a la lucha contra la pobreza infantil.

Programado con arreglo a los objetivos específicos (f), (h)-(l) del artículo 4 del Reglamento FSE+.

 

No aplicable a Eslovenia.

Programas previstos del FSE+.

 

1 Programa PEC 2021-2027

1,8% refuerzo de las capacidades de los interlocutores sociales y las ONG

 

Programado en el marco de todos los objetivos específicos excepto (m) del artículo 4 del Reglamento FSE+.

Programas FSE+ previstos.1 Programa PEC 2021-2027

4. Asignación financiera preliminar de cada fondo cubierto por el Acuerdo de Asociación, por objetivo político, objetivo específico del Grupo Mixto de Trabajo y asistencia técnica, a nivel nacional y, en su caso, regional.

Cuadro 2

5. Iniciativas actuales y futuras para facilitar el acceso a los fondos de la UE

Para la aplicación de la política de cohesión de la UE 2021-2027, el ámbito de la calidad de la gobernanza se abordará con más detalle en el marco de la hoja de ruta específica "Refuerzo de la buena gobernanza y la capacidad administrativa para la política de cohesión 2021-2027". Como documento paralelo al Acuerdo de Asociación, la hoja de ruta surge de la caja de herramientas práctica de la Comisión "Hojas de ruta para el desarrollo de la capacidad administrativa", que se basa en las lecciones aprendidas de la acción piloto sobre el máximo desarrollo de la capacidad administrativa. En el futuro, los recursos de asistencia técnica se comprometerán, cuando proceda, en forma de importe a tanto alzado y se centrarán principalmente en la educación y la formación de las entidades que desempeñan tareas de gestión y control, las entidades y otros agentes en los que los organismos de ejecución y control han delegado tareas, y otras entidades implicadas en la aplicación de la política de cohesión europea con vistas a una ejecución, un seguimiento y una gestión eficaces y eficientes. Los fondos de asistencia técnica también se utilizarán para garantizar una capacidad administrativa adecuada tanto en las regiones de cohesión como entre otras entidades, a fin de que puedan absorber mejor los fondos a escala regional y local, y para proporcionar asesoramiento externo (expertos específicos de la zona para una mejor preparación y ejecución de los proyectos).

Inversiones previstas.

Medidas relativas al mercado laboral: 

 • Programas para mantener en el mercado laboral a los grupos cuyo empleo o autoempleo está amenazado o es temporal, para reducir y prevenir el trabajo precario y evitar la transición de vuelta al desempleo para los grupos destinatarios que se enfrentan a formas atípicas de trabajo o al trabajo precario.
 • Medidas para reforzar las instituciones y servicios del mercado laboral o modernizar sus servicios para dirigirse a los grupos destinatarios del mercado laboral con mayor eficacia, 
 • Desarrollo, establecimiento y funcionamiento de una herramienta nacional de previsión de competencias a corto, medio y largo plazo - PNK, 
 • Medidas para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, sensibilizar sobre la importancia de la cooperación intergeneracional y hacer frente a los estereotipos intergeneracionales, 
 • Medidas para prolongar la vida laboral y fomentar la transferencia intergeneracional de conocimientos.

Acciones en el ámbito de la educación y la formación: 

 • o Refuerzo de las competencias clave de los alumnos, como las competencias digitales, las competencias lingüísticas, la creatividad, la alfabetización mediática, el pensamiento crítico, el espíritu empresarial, la creatividad, una autoestima sana, la prevención de la violencia y las adicciones, la conciencia y la expresión culturales, y la promoción de los talentos.
 • Refuerzo de la cooperación entre la educación y el mercado laboral en los centros de formación profesional y técnica y en la enseñanza superior Programas de creación de redes de alumnos/estudiantes - instituciones del conocimiento - empresas/no empresas (PKP),
 • Establecimiento de un entorno propicio en la enseñanza terciaria, 
 • Reforzar las competencias de los profesionales y gestores de la educación y la formación, 
 • Medidas para fomentar el aprendizaje permanente.
 • Suministro de equipos TIC y condiciones de infraestructura
 • Becas. 
 • Medidas en el ámbito de la inclusión socioeconómica de los grupos desfavorecidos, promoviendo su inclusión activa en la sociedad y aumentando su empleabilidad y la prevención de la pobreza, incluidos la vivienda y los servicios sociales.

6. Recursos útiles

Soporte HELPDESK

Cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.

Soporte HELPDESK

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.