Centro de Apoio

HELPDESK - SERVIÇOS SOCIAIS HELPDESK SOBRE FUNDOS COMUNITÁRIOS

Eslovénia

Acordo de parceria CE - Eslovénia 2021 - 2027

Objectivos políticos, objectivos específicos do FTJ ou assistência técnica FEDER Afetação do Fundo de Coesão a nível nacional JTF FSE+ Afetação do FEAMPA a nível nacional Total
Atribuição a nível nacional Categoria da região Repartição por categoria de região Atribuição a nível nacional Artigo 3.º Recursos do FTJ Artigo 4.º Recursos do FTJAtribuição a nível nacional Categoria da região Repartição por categoria de região
Objetivo político 1 Mais desenvolvido                              241,306,488 Mais desenvolvido            727,173,813  
Menos desenvolvido                       485,867,325 Menos desenvolvido
Objetivo político 2 Mais desenvolvido                                      111,714,305            295,533,041 Mais desenvolvido               13,678,134             806,712,567  
Menos desenvolvido            385,787,087 Menos desenvolvido
Objetivo político 3 Mais desenvolvido            405,142,679 Mais desenvolvido            511,031,159  
Menos desenvolvido            105,888,480 Menos desenvolvido
Objetivo político 4 Mais desenvolvido Mais desenvolvido            153,307,283             769,326,617  
Menos desenvolvido            129,891,813 Menos desenvolvido            486,197,521
Objetivo político 5 Mais desenvolvido               17,627,973 Mais desenvolvido                  8,897,000               94,127,785  
Menos desenvolvido               67,602,812 Menos desenvolvido
Objetivo específico do JTF            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Assistência técnica nos termos do nº 5 do artigo 36º do RDC Mais desenvolvido               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Mais desenvolvido                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Menos desenvolvido               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Menos desenvolvido                19,615,900
Total Mais desenvolvido            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Mais desenvolvido            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Menos desenvolvido        1,216,163,830 Menos desenvolvido            505,813,421
Total            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine FSE SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul FSE SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine FSE SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks FSE SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu FSE SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. FSE HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. FSE HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine FSE HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. FSE HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused FSE HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. FSE HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform FSE HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine FSE HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. FSE JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. FSE KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks FSE SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) FSE SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad FSE JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine FSE SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. FSE SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine FSE SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine FSE SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) FSE SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Objetivo político 4: Uma Europa mais social e inclusiva: aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais

Para atingir os objectivos do Pilar Europeu do Plano de Acção dos Direitos Sociais e os objectivos nacionais da Eslovénia para 2030, serão tomadas as seguintes medidas:

 • Implementação de medidas com o objetivo principal de reduzir a taxa de desemprego de longa duração e de prolongar a vida ativa. Utilizando recursos do FSE+, a tónica é colocada na procura de medidas para criar um mercado de trabalho inclusivo e reativo.
 • As medidas activas de política de emprego serão orientadas para atenuar o impacto das crises e reduzir as disparidades estruturais. Centrar-se-ão igualmente no funcionamento e na integração das instituições do mercado de trabalho e na modernização dos seus serviços. 
 • Colmatar as disparidades no mercado de trabalho, colocando a tónica no aumento das competências e aptidões dos candidatos a emprego e dos trabalhadores e apoiando o acesso ao emprego. 
 • Os recursos do FSE+ serão utilizados para apoiar a aquisição de conhecimentos e competências que são fundamentais para o sucesso de um indivíduo na sociedade, adaptados ao futuro do trabalho e às mudanças globais. 
 • Promover a educação de adultos e uma maior participação na aprendizagem ao longo da vida, prestando especial atenção aos grupos vulneráveis, como os idosos, incluindo as pessoas com mais de 65 anos, as pessoas pouco qualificadas e menos qualificadas, etc. 
 • Investir-se-á em mudanças organizacionais e melhorar-se-á o acesso a uma educação inclusiva e de elevada qualidade. De acordo com as necessidades, o financiamento será afetado em ambas as regiões da coesão, com uma intensidade ligeiramente superior no ESCR.
 • Com a ajuda dos recursos do FSE+, serão adoptadas medidas para melhorar a inclusão social e melhorar as oportunidades de emprego dos grupos vulneráveis, especialmente os desempregados de longa duração.
 • Apoiar a inclusão social e os programas de ativação social para facilitar a vida das pessoas inactivas ou desempregadas há muito tempo. 
 • Medidas para desenvolver e prestar serviços de assistência social e serviços baseados na comunidade. Para o efeito, será necessário prosseguir o processo de desinstitucionalização e consolidar os serviços de cuidados prolongados. 
 • Integrar a prestação, a proteção e a promoção e integrar os programas de tratamento e de prevenção da dependência. 
 • Melhorar a saúde da população e reduzir as desigualdades em matéria de saúde, proporcionando melhorias organizacionais e substanciais aos cuidados primários através da integração de actividades de prevenção, facilitando o acesso à assistência médica de emergência. 
 • Todas as acções destinadas a investir em infra-estruturas sociais e de cuidados de saúde no âmbito de qualquer objetivo político serão planeadas de acordo com avaliações das necessidades e basear-se-ão num levantamento dos serviços e infra-estruturas.

Objetivo político 5: Uma Europa mais próxima dos cidadãos através da promoção do desenvolvimento sustentável e integrado das zonas urbanas, rurais e costeiras e das iniciativas locais.

O objetivo da Eslovénia é continuar a promover os potenciais endógenos para reduzir as disparidades de desenvolvimento. Os recursos do FEDER serão atribuídos à construção de uma sociedade inclusiva e à continuação do desenvolvimento socioeconómico global das zonas urbanas e rurais, com especial atenção para a redução do fosso entre as pessoas e as zonas socioeconomicamente desfavorecidas.

2. Distribuição/ repartição dos fundos nos programas nacionais/regionais. Coordenação entre programas nacionais e regionais.

INo que respeita à execução do Acordo de Parceria na Eslovénia, haverá coordenação, delimitação e complementaridade entre o FEDER, o FSE+, o FC, o FTJ e o FEAMPA, bem como coordenação entre os programas nacionais:

 1. Programa ECP 2021-2027 (fonte: FEDER, FSE+, FC, FTJ); 
 2. Programa para Eliminar a Privação Material na Eslovénia 2021-2027 (fonte: FSE+) 
 3. Programa Marítimo, Pescas e Aquicultura (fonte: EMFAF)

Este será baseado numa abordagem centralizada fornecida pelo Gabinete Governamental para o Desenvolvimento e a Política de Coesão Europeia (SVRK). O SVRK é a autoridade de gestão do programa ECP 2021-2027, que será financiado pelos Fundos Estruturais e pelo Fundo de Coesão com o objetivo de alcançar o objetivo de crescimento e emprego. O SVRK é também a autoridade de gestão de três programas de Cooperação Territorial Europeia (CTE) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), a autoridade nacional de 11 programas de CTE e o coordenador nacional de todos os 13 programas de CTE em que a Eslovénia participa - quatro transfronteiriços (SI-AT, SI-HU, SI-HR e IT-SI), cinco transnacionais (Alpes, Europa Central, Danúbio, IPA ADRION, Euro-MED) e quatro inter-regionais (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Concentração temática

O Estado-Membro cumpre o requisito de concentração temática

31.59% inclusão social

Programado no âmbito dos objectivos específicos h)-l) do artigo 4.º do Regulamento FSE+

Programas do FSE+ planeados.

 

1 Programa ECP 2021-2027

4.42% apoio às pessoas mais carenciadas

 

Programado no âmbito do objetivo específico (m) e em casos devidamente justificados (l) do artigo 4.º do Regulamento FSE+

Programas do FSE+ planeados.

 

1 Programa ECP 2021-2027

 

2 Programa para Eliminar a Privação Material na Eslovénia 2021-2027 (objetivo específico m).

... % apoio ao emprego dos jovens

Programado no âmbito dos objectivos específicos (a), (f) e (l) do artigo 4.º do Regulamento FSE+.

 

Não aplicável à Eslovénia.

Programas do FSE+ planeados.

 

1 Programa ECP 2021-2027

 

...% apoio à luta contra a pobreza infantil.

Programado no âmbito dos objectivos específicos (f), (h)-(l) do artigo 4.º do Regulamento FSE+.

 

Não aplicável à Eslovénia.

Programas do FSE+ planeados.

 

1 Programa ECP 2021-2027

1.8% reforço das capacidades dos parceiros sociais e das ONG

 

Programado no âmbito de todos os objectivos específicos, exceto a alínea m) do artigo 4.º do Regulamento FSE+.

Programas do FSE+ planeados.1 Programa ECP 2021-2027

4. Dotação financeira preliminar de cada fundo abrangido pelo Acordo de Parceria, por objetivo político, objetivo específico do FTJ e assistência técnica, a nível nacional e, se for caso disso, regional

Quadro 2

5. Iniciativas actuais e futuras destinadas a facilitar o acesso aos fundos da UE

Para a execução da política de coesão da UE 2021-2027, o domínio da qualidade da governação será abordado mais pormenorizadamente no âmbito do roteiro específico "Reforço da boa governação e da capacidade administrativa para a política de coesão 2021-2027". Enquanto documento paralelo ao Acordo de Parceria, o roteiro decorre da caixa de ferramentas prática "Roteiros para o reforço das capacidades administrativas" da Comissão, que se baseia nos ensinamentos retirados da ação-piloto sobre o reforço máximo das capacidades administrativas. No futuro, os recursos de assistência técnica serão, se for caso disso, utilizados sob a forma de uma taxa fixa e centrar-se-ão principalmente na educação e na formação das entidades que desempenham tarefas de gestão e de controlo, das entidades e de outros intervenientes nos quais os organismos de desempenho e de controlo tenham delegado tarefas e de outras entidades envolvidas na execução da política de coesão europeia, com vista a uma execução, um acompanhamento e uma gestão eficazes e eficientes. Os fundos de assistência técnica serão igualmente utilizados para assegurar uma capacidade administrativa adequada nas regiões da coesão e entre outras entidades, de modo a que estas possam absorver melhor os fundos a nível regional e local, e para fornecer conhecimentos externos (peritos específicos da área para uma melhor preparação e execução dos projectos).

Investimentos planeados.

Medidas relativas ao mercado de trabalho: 

 • Programas para manter no mercado de trabalho os grupos cujo emprego ou autoemprego está ameaçado ou é temporário, para reduzir e prevenir o trabalho precário e para evitar a transição de volta ao desemprego para grupos-alvo que enfrentam formas atípicas de trabalho ou trabalho precário.
 • Medidas destinadas a reforçar as instituições e os serviços do mercado de trabalho ou a modernizar os seus serviços, a fim de abordar mais eficazmente os grupos-alvo no mercado de trabalho, 
 • Desenvolvimento, criação e funcionamento de uma ferramenta nacional de previsão de competências a curto, médio e longo prazo - PNK, 
 • Medidas para melhorar a saúde e a segurança no trabalho, sensibilizar para a importância da cooperação intergeracional e combater os estereótipos intergeracionais, 
 • Medidas para prolongar a vida ativa e promover a transferência intergeracional de conhecimentos.

Acções no domínio da educação e da formação: 

 • Centros de carreira para jovens, incluindo orientação profissional para aprendentes, o Reforço das competências-chave dos aprendentes, tais como competências digitais, competências linguísticas, criatividade, literacia mediática, pensamento crítico, empreendedorismo, criatividade, autoestima saudável, prevenção da violência e da dependência, consciência e expressão culturais e promoção de talentos.
 • Reforço da cooperação entre a educação e o mercado de trabalho nas escolas profissionais e técnicas, no ensino superior Programas de ligação em rede entre alunos/estudantes - instituições de conhecimento - empresas/não empresas (PKP),
 • Criação de um ambiente de apoio no ensino superior, 
 • Reforçar as competências dos profissionais e dos gestores no domínio da educação e da formação, 
 • Medidas para promover a aprendizagem ao longo da vida.
 • Fornecimento de equipamento TIC e condições de infra-estruturas
 • Bolsas de estudo. 
 • Medidas no domínio da inclusão socioeconómica de grupos desfavorecidos, promovendo a sua inclusão ativa na sociedade e aumentando a sua empregabilidade e a prevenção da pobreza, incluindo habitação e serviços sociais.

6. Recursos úteis

Apoio HELPDESK

Co-financiado pela União Europeia. As opiniões e opiniões expressas são, no entanto, apenas do(s) autor(es) e não reflectem necessariamente as da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por elas.

Financiado pela União Europeia. As opiniões e opiniões expressas são, no entanto, apenas as do(s) autor(es) e não reflectem necessariamente as da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por elas.

Apoio HELPDESK

Financiado pela União Europeia. As opiniões e opiniões expressas são, no entanto, apenas as do(s) autor(es) e não reflectem necessariamente as da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por elas.