Centrul de asistență

HELPDESK - HELPDESK PENTRU SERVICII SOCIALE PRIVIND FONDURILE UE

Slovenia

Acord de parteneriat CE - Slovenia 2021 - 2027

Obiective politice, obiective specifice JTF sau asistență tehnică FEDR Alocarea Fondului de Coeziune la nivel național JTF FSE+ Alocarea EMFAF la nivel național Total
Alocarea la nivel național Categoria de regiune Alocarea pe categorii de regiuni Alocarea la nivel național Articolul 3 Resursele JTF Articolul 4 Resursele JTFAlocarea la nivel național Categoria de regiune Alocarea pe categorii de regiuni
Obiectivul de politică 1 Mai dezvoltate                              241,306,488 Mai dezvoltate            727,173,813  
Mai puțin dezvoltate                       485,867,325 Mai puțin dezvoltate
Obiectivul de politică 2 Mai dezvoltate                                      111,714,305            295,533,041 Mai dezvoltate               13,678,134             806,712,567  
Mai puțin dezvoltate            385,787,087 Mai puțin dezvoltate
Obiectivul de politică 3 Mai dezvoltate            405,142,679 Mai dezvoltate            511,031,159  
Mai puțin dezvoltate            105,888,480 Mai puțin dezvoltate
Obiectivul de politică 4 Mai dezvoltate Mai dezvoltate            153,307,283             769,326,617  
Mai puțin dezvoltate            129,891,813 Mai puțin dezvoltate            486,197,521
Obiectivul de politică 5 Mai dezvoltate               17,627,973 Mai dezvoltate                  8,897,000               94,127,785  
Mai puțin dezvoltate               67,602,812 Mai puțin dezvoltate
Obiectiv specific JTF            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Asistență tehnică în conformitate cu articolul 36 alineatul (5) din RCP Mai dezvoltate               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Mai dezvoltate                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Mai puțin dezvoltate               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Mai puțin dezvoltate                19,615,900
Total Mai dezvoltate            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Mai dezvoltate            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Mai puțin dezvoltate        1,216,163,830 Mai puțin dezvoltate            505,813,421
Total            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine FSE SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul FSE SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine FSE SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks FSE SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu FSE SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. FSE HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. FSE HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine FSE HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. FSE HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused FSE HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. FSE HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform FSE HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine FSE HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. FSE JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. FSE KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks FSE SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) FSE SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad FSE JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine FSE SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. FSE SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine FSE SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine FSE SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) FSE SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii prin punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale

Pentru a atinge obiectivele Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și obiectivele naționale ale Sloveniei pentru 2030, se vor lua următoarele măsuri:

 • Punerea în aplicare a unor măsuri care vizează, în primul rând, reducerea ratei șomajului pe termen lung și prelungirea vieții profesionale. Folosind resursele FSE+, accentul se pune pe găsirea de măsuri privind instituirea unei piețe a muncii favorabile incluziunii și receptive.
 • Măsurile active de politică de ocupare a forței de muncă vor viza atenuarea impactului crizelor și reducerea disparităților structurale. Acestea se vor concentra, de asemenea, pe funcționarea și integrarea instituțiilor de pe piața muncii și pe modernizarea serviciilor acestora. 
 • Reducerea decalajelor de pe piața forței de muncă prin concentrarea asupra creșterii competențelor și aptitudinilor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a angajaților și sprijinirea accesului la un loc de muncă. 
 • Resursele FSE+ vor fi utilizate pentru a sprijini dobândirea de cunoștințe și competențe care sunt esențiale pentru succesul unui individ în societate, adaptate la viitorul muncii și la schimbările globale. 
 • Promovarea educației adulților și a unei participări mai mari la învățarea pe tot parcursul vieții, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, inclusiv cele de peste 65 de ani, persoanele cu calificare redusă și mai puțin calificate etc. 
 • Se va investi în schimbări organizaționale și se va îmbunătăți accesul la o educație incluzivă și de înaltă calitate. În funcție de necesități, finanțarea va fi alocată în ambele regiuni de coeziune, cu o intensitate ușor mai mare în regiunea ESCR.
 • Cu ajutorul resurselor FSE+ vor fi adoptate măsuri pentru a îmbunătăți incluziunea socială și pentru a îmbunătăți oportunitățile de angajare a grupurilor vulnerabile, în special a șomerilor pe termen lung.
 • Sprijinirea incluziunii sociale și a programelor de activare socială pentru a le ușura munca celor inactivi sau care au fost șomeri pentru o perioadă îndelungată. 
 • Măsuri de dezvoltare și furnizare de servicii de asistență socială și servicii comunitare. Acest lucru va necesita continuarea procesului de dezinstituționalizare și consolidarea serviciilor de îngrijire pe termen lung. 
 • Integrarea furnizării, protecției și promovării și integrarea programelor de tratament și de prevenire a dependenței. 
 • Îmbunătățirea stării de sănătate a populației și reducerea inegalităților în materie de sănătate, furnizarea de îmbunătățiri organizaționale și de fond pentru asistența medicală primară prin integrarea activităților de prevenire, facilitarea accesului la asistența medicală de urgență. 
 • Toate acțiunile care vizează investiții în infrastructura de asistență socială și de sănătate în cadrul oricărui obiectiv de politică vor fi planificate în conformitate cu evaluările nevoilor și se vor baza pe o cartografiere a serviciilor și infrastructurilor.

Obiectivul de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă, precum și a inițiativelor locale.

Obiectivul Sloveniei este de a continua să promoveze potențialul endogen pentru a reduce disparitățile de dezvoltare. Resursele FEDR vor fi alocate pentru construirea unei societăți favorabile incluziunii și pentru continuarea dezvoltării socio-economice cuprinzătoare a zonelor urbane și rurale, acordându-se o atenție deosebită reducerii decalajelor dintre persoanele și zonele defavorizate din punct de vedere socio-economic.

2. Distribuirea/repartizarea fondurilor în cadrul programelor naționale/regionale. 3. Coordonarea între programele naționale și regionale.

In ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de parteneriat în Slovenia, va exista coordonare, demarcație și complementaritate între FEDER, FSE+, FC, JTF și EMFAF, precum și coordonare între programele naționale:

 1. Programul ECP 2021-2027 (sursa: FEDR, FSE+, FC, JTF); 
 2. Programul de eliminare a deprivării materiale în Slovenia 2021-2027 (sursa: FSE+) 
 3. Programul pentru pescuit, pescuit și acvacultură (sursa: EMFAF)

Aceasta se va baza pe o abordare centralizată oferită de Biroul guvernamental pentru dezvoltare și politica de coeziune europeană (SVRK). SVRK este autoritatea de gestionare a programului ECP 2021-2027, care va fi finanțat din fondurile structurale și din Fondul de coeziune în vederea atingerii obiectivului pentru creștere economică și locuri de muncă. SVRK este, de asemenea, autoritatea de management pentru trei programe de cooperare teritorială europeană (CTE) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), autoritatea națională pentru 11 programe CTE și coordonatorul național al tuturor celor 13 programe CTE la care participă Slovenia - patru transfrontaliere (SI-AT, SI-HU, SI-HR și IT-SI), cinci transnaționale (Alpi, Europa Centrală, Dunăre, IPA ADRION, Euro-MED) și patru interregionale (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Concentrarea tematică

Statul membru respectă cerința privind concentrarea tematică

31.59% incluziune socială

Programat în cadrul obiectivelor specifice (h)-(l) de la articolul 4 din Regulamentul FSE+.

Programe FSE+ planificate.

 

1 Programul ECP 2021-2027

4.42% sprijin pentru cei mai defavorizați

 

Programat în cadrul obiectivului specific (m) și în cazuri justificate corespunzător (l) de la articolul 4 din Regulamentul FSE+.

Programe FSE+ planificate.

 

1 Programul ECP 2021-2027

 

2 Programul de eliminare a deprivării materiale în Slovenia 2021-2027 (obiectivul specific m).

... % sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Programat în cadrul obiectivelor specifice (a), (f) și (l) de la articolul 4 din Regulamentul FSE+.

 

Nu se aplică în Slovenia.

Programe FSE+ planificate.

 

1 Programul ECP 2021-2027

 

...% sprijin pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor.

Programat în cadrul obiectivelor specifice (f), (h)-(l) de la articolul 4 din Regulamentul FSE+.

 

Nu se aplică în Slovenia.

Programe FSE+ planificate.

 

1 Programul ECP 2021-2027

1.8% consolidarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor

 

Programat în cadrul tuturor obiectivelor specifice, cu excepția articolului 4 litera (m) din Regulamentul FSE+.

Programe FSE+ planificate.1 Programul ECP 2021-2027

4. Alocarea financiară preliminară din fiecare fond reglementat de Acordul de parteneriat, pe obiective de politică, obiective specifice JTF și asistență tehnică, la nivel național și, după caz, regional

Tabelul 2

5. Inițiative existente și viitoare menite să faciliteze accesul la fondurile UE

Pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune a UE 2021-2027, domeniul calității guvernanței va fi abordat mai detaliat în cadrul foii de parcurs specifice "Consolidarea bunei guvernanțe și a capacității administrative pentru politica de coeziune 2021-2027". Fiind un document paralel cu acordul de parteneriat, foaia de parcurs rezultă din setul de instrumente practice "Foi de parcurs pentru consolidarea capacității administrative" al Comisiei, care se bazează pe lecțiile învățate din acțiunea pilot privind consolidarea maximă a capacității administrative. În viitor, resursele de asistență tehnică vor fi angajate, acolo unde este cazul, sub forma unei rate forfetare și se vor concentra în principal pe educația și formarea entităților care îndeplinesc sarcini de gestionare și control, a entităților și a altor actori cărora organismele de performanță și control le-au delegat sarcini, precum și a altor entități implicate în punerea în aplicare a politicii europene de coeziune, în vederea unei puneri în aplicare, monitorizări și gestionări eficace și eficiente. Fondurile de asistență tehnică vor fi, de asemenea, utilizate pentru a asigura o capacitate administrativă adecvată atât în regiunile de coeziune, cât și în rândul altor entități, astfel încât acestea să fie mai în măsură să absoarbă mai bine fondurile la nivel regional și local, precum și pentru a oferi expertiză externă (experți specifici pentru fiecare zonă în parte pentru o mai bună pregătire și implementare a proiectelor).

Investiții planificate.

Măsuri privind piața muncii: 

 • Programe de menținere pe piața muncii a acelor grupuri ale căror locuri de muncă sau activități independente sunt amenințate sau temporare, de reducere și de prevenire a muncii precare și de prevenire a tranziției înapoi la șomaj pentru grupurile țintă care se confruntă cu forme atipice de muncă sau cu muncă precară.
 • Măsuri de consolidare a instituțiilor și serviciilor de pe piața muncii sau de modernizare a serviciilor acestora pentru a se adresa mai eficient grupurilor țintă de pe piața muncii, 
 • Dezvoltarea, crearea și operarea unui instrument național de prognoză a competențelor pe termen scurt, mediu și lung - PNK, 
 • Măsuri de îmbunătățire a sănătății și siguranței la locul de muncă, de sensibilizare cu privire la importanța cooperării între generații și de combatere a stereotipurilor între generații, 
 • Măsuri de prelungire a vieții profesionale și de promovare a transferului de cunoștințe între generații.

Acțiuni în domeniul educației și formării profesionale: 

 • Centre de carieră pentru tineri, inclusiv orientare profesională pentru cursanți, o Consolidarea competențelor-cheie ale cursanților, cum ar fi competențele digitale, competențele lingvistice, creativitatea, competențele media, gândirea critică, spiritul antreprenorial, creativitatea, stima de sine sănătoasă, prevenirea violenței și a dependenței, conștientizarea și exprimarea culturală și promovarea talentelor.
 • Consolidarea cooperării între educație și piața muncii în școlile profesionale și tehnice, în învățământul superior Programe de relaționare între elevi/studenți - instituții de cunoaștere - mediul de afaceri/non-întreprinderi (PKP),
 • Crearea unui mediu favorabil în învățământul terțiar, 
 • Consolidarea competențelor profesioniștilor și managerilor din domeniul educației și formării, 
 • Măsuri de promovare a învățării pe tot parcursul vieții.
 • Furnizarea de echipamente și condiții de infrastructură TIC
 • Burse. 
 • Măsuri în domeniul incluziunii socio-economice a grupurilor defavorizate, promovând incluziunea activă a acestora în societate și sporind capacitatea lor de inserție profesională și de prevenire a sărăciei, inclusiv în ceea ce privește locuințele și serviciile sociale.

6. Resurse utile

Suport HELPDESK

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă ajutorul nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Suport HELPDESK

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.