Centrum podpory

HELPDESK - HELPDESK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB O FONDOCH EÚ

Slovinsko

Dohoda o partnerstve ES - Slovinsko 2021 - 2027

Politické ciele, špecifické ciele JTF alebo technická pomoc EFRR Prideľovanie prostriedkov z Kohézneho fondu na vnútroštátnej úrovni JTF ESF+ Prideľovanie prostriedkov z EMFAF na vnútroštátnej úrovni Celkom
Prideľovanie na vnútroštátnej úrovni Kategória regiónu Rozdelenie podľa kategórie regiónu Prideľovanie na vnútroštátnej úrovni Článok 3 Zdroje JTF Článok 4 Zdroje JTFPrideľovanie na vnútroštátnej úrovni Kategória regiónu Rozdelenie podľa kategórie regiónu
Politický cieľ 1 Viac rozvinuté                              241,306,488 Viac rozvinuté            727,173,813  
Menej rozvinuté                       485,867,325 Menej rozvinuté
Politický cieľ 2 Viac rozvinuté                                      111,714,305            295,533,041 Viac rozvinuté               13,678,134             806,712,567  
Menej rozvinuté            385,787,087 Menej rozvinuté
Politický cieľ 3 Viac rozvinuté            405,142,679 Viac rozvinuté            511,031,159  
Menej rozvinuté            105,888,480 Menej rozvinuté
Politický cieľ 4 Viac rozvinuté Viac rozvinuté            153,307,283             769,326,617  
Menej rozvinuté            129,891,813 Menej rozvinuté            486,197,521
Politický cieľ 5 Viac rozvinuté               17,627,973 Viac rozvinuté                  8,897,000               94,127,785  
Menej rozvinuté               67,602,812 Menej rozvinuté
Špecifický cieľ JTF            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Technická pomoc podľa článku 36 ods. 5 nariadenia o spoločných ustanoveniach Viac rozvinuté               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Viac rozvinuté                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Menej rozvinuté               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Menej rozvinuté                19,615,900
Celkom Viac rozvinuté            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Viac rozvinuté            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Menej rozvinuté        1,216,163,830 Menej rozvinuté            505,813,421
Celkom            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Politický cieľ 4: Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa pri uplatňovaní Európskeho piliera sociálnych práv

Na dosiahnutie cieľov Akčný plán Európskeho piliera sociálnych práv a slovinské národné ciele do roku 2030, budú prijaté tieto opatrenia:

 • Vykonávanie opatrení zameraných predovšetkým na zníženie miery dlhodobej nezamestnanosti a na predĺženie pracovného života. S využitím zdrojov ESF+ sa zameriava na hľadanie opatrení na zavedenie inkluzívneho a citlivého trhu práce.
 • Opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti budú zamerané na zmiernenie vplyvu kríz a zníženie štrukturálnych rozdielov. Zamerajú sa aj na fungovanie a integráciu inštitúcií trhu práce a modernizáciu ich služieb. 
 • Odstraňovanie rozdielov na trhu práce zameraním sa na zvyšovanie kompetencií a zručností uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov a na podporu prístupu k zamestnaniu. 
 • Zdroje ESF+ sa použijú na podporu získavania vedomostí a zručností, ktoré sú kľúčové pre úspech jednotlivca v spoločnosti, prispôsobené budúcej práci a globálnym zmenám. 
 • podpora vzdelávania dospelých a väčšej účasti na celoživotnom vzdelávaní s osobitným dôrazom na zraniteľné skupiny, ako sú starší ľudia vrátane osôb nad 65 rokov, nízkokvalifikovaní a menej kvalifikovaní ľudia atď. 
 • Investuje sa do organizačných zmien a zlepší sa prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelávaniu. V súlade s potrebami budú finančné prostriedky pridelené v oboch kohéznych regiónoch, s mierne vyššou intenzitou v EŠIF.
 • S pomocou zdrojov ESF+ sa prijmú opatrenia na zlepšenie sociálneho začlenenia a zlepšenie možností zamestnania zraniteľných skupín, najmä dlhodobo nezamestnaných.
 • Podpora programov sociálnej inklúzie a sociálnej aktivácie s cieľom uľahčiť prácu tým, ktorí sú neaktívni alebo dlhodobo nezamestnaní. 
 • Opatrenia na rozvoj a poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti a komunitných služieb. To si bude vyžadovať pokračovanie procesu deinštitucionalizácie a konsolidácie služieb dlhodobej starostlivosti. 
 • Integrácia poskytovania, ochrany a podpory a integrácia programov liečby a prevencie závislostí. 
 • Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a zníženie nerovností v oblasti zdravia, organizačné a obsahové zlepšenie primárnej starostlivosti integráciou preventívnych aktivít, uľahčenie prístupu k rýchlej zdravotnej pomoci. 
 • Všetky opatrenia zamerané na investície do infraštruktúry sociálnej a zdravotnej starostlivosti v rámci ktoréhokoľvek cieľa politiky sa budú plánovať v súlade s posúdením potrieb a budú vychádzať z mapovania služieb a infraštruktúry.

Politický cieľ 5: Európa bližšie k občanom prostredníctvom podpory udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív.

Cieľom Slovinska je naďalej podporovať endogénny potenciál na zníženie rozdielov v rozvoji. Zdroje EFRR budú vyčlenené na budovanie inkluzívnej spoločnosti a na ďalší komplexný sociálno-ekonomický rozvoj mestských a vidieckych oblastí, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať znižovaniu rozdielov medzi sociálno-ekonomicky znevýhodnenými ľuďmi a oblasťami.

2. Rozdelenie/rozdelenie finančných prostriedkov v národných/regionálnych programoch. Koordinácia medzi národnými a regionálnymi programami.

IV súvislosti s implementáciou Partnerskej dohody v Slovinsku bude prebiehať koordinácia, demarkácia a komplementarita medzi EFRR, ESF+, KF, JTF a EMFAF, ako aj koordinácia medzi národnými programami:

 1. Program ECP 2021-2027 (zdroj: EFRR, ESF+, KF, JTF); 
 2. Program na odstránenie materiálnej deprivácie v Slovinsku na roky 2021-2027 (zdroj: ESF+) 
 3. Program pre námorníctvo, rybárstvo a akvakultúru (zdroj: EMFAF)

Tento prístup bude založený na centralizovanom prístupe, ktorý zabezpečuje Úrad vlády pre rozvoj a európsku kohéznu politiku (SVRK). SVRK je riadiacim orgánom programu EKP na roky 2021 - 2027, ktorý bude financovaný zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu s cieľom dosiahnuť cieľ rastu a zamestnanosti. SVRK je tiež riadiacim orgánom pre tri programy Európskej územnej spolupráce (ETC) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), národným orgánom pre 11 programov ETC a národným koordinátorom všetkých 13 programov ETC, na ktorých sa Slovinsko zúčastňuje - štyroch cezhraničných (SI-AT, SI-HU, SI-HR a IT-SI), piatich nadnárodných (Alpy, Stredná Európa, Dunaj, IPA ADRION, Euro-MED) a štyroch medziregionálnych (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Tematická koncentrácia

Členský štát spĺňa požiadavku tematickej koncentrácie

31.59% sociálne začlenenie

Naprogramované v rámci špecifických cieľov h)-l) článku 4 nariadenia o ESF+

Plánované programy ESF+.

 

1 Program ECP 2021-2027

4.42% podpora pre najodkázanejšie osoby

 

Naprogramované v rámci špecifického cieľa m) a v riadne odôvodnených prípadoch l) článku 4 nariadenia o ESF+

Plánované programy ESF+.

 

1 Program ECP 2021-2027

 

2 Program na odstránenie materiálnej deprivácie v Slovinsku na roky 2021 - 2027 (špecifický cieľ m).

... % podpora zamestnanosti mladých ľudí

Naprogramované v rámci špecifických cieľov a), f) a l) článku 4 nariadenia o ESF+.

 

Nevzťahuje sa na Slovinsko.

Plánované programy ESF+.

 

1 Program ECP 2021-2027

 

...% na boj proti chudobe detí.

Naprogramované v rámci špecifických cieľov f), h) až l) článku 4 nariadenia o ESF+.

 

Nevzťahuje sa na Slovinsko.

Plánované programy ESF+.

 

1 Program ECP 2021-2027

1.8% Budovanie kapacít sociálnych partnerov a MVO

 

Naprogramované v rámci všetkých špecifických cieľov okrem článku 4 písm. m) nariadenia o ESF+.

Plánované programy ESF+.1 Program ECP 2021-2027

4. Predbežné pridelenie finančných prostriedkov z každého fondu, na ktorý sa vzťahuje dohoda o partnerstve, podľa cieľa politiky, špecifického cieľa JTF a technickej pomoci na vnútroštátnej a prípadne regionálnej úrovni

Tabuľka 2

5. Existujúce a budúce iniciatívy zamerané na uľahčenie prístupu k fondom EÚ

Na účely vykonávania politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 - 2027 sa bude oblasť kvality správy vecí verejných podrobnejšie riešiť v rámci osobitného plánu "Posilnenie dobrej správy vecí verejných a administratívnych kapacít pre politiku súdržnosti na roky 2021 - 2027". Tento plán ako paralelný dokument k dohode o partnerstve vychádza z praktického súboru nástrojov Komisie "Plány budovania administratívnych kapacít", ktorý je založený na skúsenostiach získaných z pilotnej akcie zameranej na maximálne budovanie administratívnych kapacít. V budúcnosti budú zdroje technickej pomoci v relevantných prípadoch zapojené formou paušálnej sadzby a budú zamerané predovšetkým na vzdelávanie a odbornú prípravu subjektov vykonávajúcich úlohy v oblasti riadenia a kontroly, subjektov a iných aktérov, na ktoré výkonné a kontrolné orgány delegovali úlohy, a ďalších subjektov zapojených do vykonávania európskej kohéznej politiky s cieľom účinného a efektívneho vykonávania, monitorovania a riadenia. Prostriedky technickej pomoci sa použijú aj na zabezpečenie primeraných administratívnych kapacít v kohéznych regiónoch aj medzi ostatnými subjektmi, aby boli schopné lepšie čerpať finančné prostriedky na regionálnej a miestnej úrovni, a na zabezpečenie externých odborných znalostí (odborníci na jednotlivé oblasti na lepšiu prípravu a realizáciu projektov).

Plánované investície.

Opatrenia na trhu práce: 

 • Programy na udržanie na trhu práce tých skupín, ktorých zamestnanie alebo samostatná zárobková činnosť sú ohrozené alebo dočasné, na zníženie a prevenciu neistej práce a na prevenciu prechodu späť do nezamestnanosti pre cieľové skupiny, ktoré čelia atypickým formám práce alebo neistej práci.
 • Opatrenia na posilnenie inštitúcií a služieb trhu práce alebo na modernizáciu ich služieb s cieľom účinnejšie osloviť cieľové skupiny na trhu práce, 
 • Vývoj, zavedenie a prevádzka národného nástroja na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé prognózovanie kompetencií - PNK, 
 • Opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvýšenie povedomia o význame medzigeneračnej spolupráce a riešenie medzigeneračných stereotypov, 
 • Opatrenia na predĺženie pracovného života a podporu prenosu vedomostí medzi generáciami.

Činnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy: 

 • kariérne centrá pre mladých ľudí vrátane kariérneho poradenstva pre žiakov, o posilňovanie kľúčových kompetencií žiakov, ako sú digitálne kompetencie, jazykové kompetencie, kreativita, mediálna gramotnosť, kritické myslenie, podnikanie, tvorivosť, zdravé sebavedomie, prevencia násilia a závislostí, kultúrne povedomie a vyjadrovanie a podpora talentov.
 • Posilnenie spolupráce medzi vzdelávaním a trhom práce v odborných a technických školách, vysokých školách Programy sieťovania žiak/student - vedomostné inštitúcie - podnikatelia/nepodnikatelia (PKP),
 • Vytvorenie podporného prostredia v terciárnom vzdelávaní, 
 • Posilnenie kompetencií odborníkov a manažérov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
 • Opatrenia na podporu celoživotného vzdelávania.
 • Poskytovanie zariadení IKT a podmienok infraštruktúry
 • Štipendiá. 
 • Opatrenia v oblasti sociálno-ekonomického začlenenia znevýhodnených skupín, podpora ich aktívneho začlenenia do spoločnosti a zvýšenie ich zamestnateľnosti a predchádzanie chudobe vrátane bývania a sociálnych služieb.

6. Užitočné zdroje

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Podpora HELPDESK

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.