Centro di supporto

HELPDESK - HELPDESK DEI SERVIZI SOCIALI SUI FONDI EUROPEI

Slovenia

Accordo di partenariato CE - Slovenia 2021 - 2027

Obiettivi politici, obiettivi specifici della JTF o assistenza tecnica. FESR Assegnazione del Fondo di coesione a livello nazionale JTF FSE+ Assegnazione del FEAMP a livello nazionale Totale
Assegnazione a livello nazionale Categoria di regione Assegnazione per categoria di regione Assegnazione a livello nazionale Articolo 3 Risorse della JTF Articolo 4 Risorse della JTFAssegnazione a livello nazionale Categoria di regione Assegnazione per categoria di regione
Obiettivo politico 1 Più sviluppato                              241,306,488 Più sviluppato            727,173,813  
Meno sviluppato                       485,867,325 Meno sviluppato
Obiettivo politico 2 Più sviluppato                                      111,714,305            295,533,041 Più sviluppato               13,678,134             806,712,567  
Meno sviluppato            385,787,087 Meno sviluppato
Obiettivo politico 3 Più sviluppato            405,142,679 Più sviluppato            511,031,159  
Meno sviluppato            105,888,480 Meno sviluppato
Obiettivo politico 4 Più sviluppato Più sviluppato            153,307,283             769,326,617  
Meno sviluppato            129,891,813 Meno sviluppato            486,197,521
Obiettivo politico 5 Più sviluppato               17,627,973 Più sviluppato                  8,897,000               94,127,785  
Meno sviluppato               67,602,812 Meno sviluppato
Obiettivo specifico della JTF            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 36(5) CPR Più sviluppato               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Più sviluppato                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Meno sviluppato               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Meno sviluppato                19,615,900
Totale Più sviluppato            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Più sviluppato            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Meno sviluppato        1,216,163,830 Meno sviluppato            505,813,421
Totale            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Affezionato RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine FSE SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul FSE SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine FSE SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks FSE SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu FSE SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. FSE HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. FSE HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine FSE HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. FSE HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused FSE HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. FSE HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform FSE HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine FSE HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine FSE HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. FSE JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. FSE KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks FSE SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) FSE SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad FSE JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine FSE SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. FSE SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine FSE SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine FSE SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) FSE SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Obiettivo politico 4: Un'Europa più sociale e inclusiva che attua il Pilastro europeo dei diritti sociali

Per raggiungere gli obiettivi del Piano d'azione del Pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi nazionali 2030 della Slovenia, saranno intraprese le seguenti azioni:

 • Attuare misure volte principalmente a ridurre il tasso di disoccupazione di lunga durata e a prolungare la vita lavorativa. Utilizzando le risorse del FSE+, l'attenzione si concentra sulla ricerca di misure per la creazione di un mercato del lavoro inclusivo e reattivo.
 • Le misure di politica attiva dell'occupazione saranno mirate a mitigare l'impatto delle crisi e a ridurre le disparità strutturali. Si concentreranno inoltre sul funzionamento e sull'integrazione delle istituzioni del mercato del lavoro e sulla modernizzazione dei loro servizi. 
 • Colmare il divario sul mercato del lavoro, concentrandosi sull'aumento delle competenze e delle abilità di chi cerca lavoro e dei lavoratori e sostenendo l'accesso all'occupazione. 
 • Le risorse del FSE+ saranno utilizzate per sostenere l'acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali per il successo dell'individuo nella società, adattate al futuro del lavoro e ai cambiamenti globali. 
 • Promuovere l'educazione degli adulti e una maggiore partecipazione all'apprendimento permanente, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili come gli anziani, compresi gli over 65, le persone poco qualificate e meno qualificate, ecc. 
 • Si investirà in cambiamenti organizzativi e si migliorerà l'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità. In linea con le esigenze, i finanziamenti saranno stanziati in entrambe le regioni della coesione, con un'intensità leggermente maggiore nella CESR.
 • Con l'aiuto delle risorse del FSE+ saranno adottate misure per migliorare l'inclusione sociale e le opportunità di lavoro dei gruppi vulnerabili, in particolare dei disoccupati di lunga durata.
 • Sostenere programmi di inclusione e attivazione sociale per agevolare le persone inattive o disoccupate per un periodo prolungato. 
 • Misure per sviluppare e fornire servizi di assistenza sociale e servizi basati sulla comunità. Ciò richiederà il proseguimento del processo di deistituzionalizzazione e il consolidamento dei servizi di assistenza a lungo termine. 
 • Integrare l'offerta, la protezione e la promozione e integrare i programmi di trattamento e prevenzione delle dipendenze. 
 • Migliorare la salute della popolazione e ridurre le disuguaglianze sanitarie, fornendo aggiornamenti organizzativi e sostanziali alle cure primarie integrando le attività di prevenzione, facilitando l'accesso all'assistenza medica di emergenza. 
 • Tutte le azioni volte a investire in infrastrutture sociali e sanitarie nell'ambito di qualsiasi obiettivo politico saranno pianificate in base alla valutazione dei bisogni e si baseranno su una mappatura dei servizi e delle infrastrutture.

Obiettivo politico 5: Un'Europa più vicina ai cittadini, promuovendo lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere e le iniziative locali.

L'obiettivo della Slovenia è continuare a promuovere i potenziali endogeni per ridurre le disparità di sviluppo. Le risorse del FESR saranno destinate alla costruzione di una società inclusiva e all'ulteriore sviluppo socio-economico globale delle aree urbane e rurali, con particolare attenzione alla riduzione del divario tra le persone e le aree socio-economicamente svantaggiate.

2. Distribuzione/ripartizione dei fondi nei programmi nazionali/regionali. Coordinamento tra programmi nazionali e regionali.

Ier quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo di partenariato in Slovenia, ci saranno coordinamento, demarcazione e complementarità tra FESR, FSE+, FC, JTF e EMFAF, nonché coordinamento tra i programmi nazionali:

 1. Programma ECP 2021-2027 (fonte: FESR, FSE+, FC, JTF); 
 2. Programma per l'eliminazione delle privazioni materiali in Slovenia 2021-2027 (fonte: FSE+) 
 3. Programma per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (fonte: EMFAF)

Questo si baserà su un approccio centralizzato fornito dall'Ufficio governativo per lo sviluppo e la politica di coesione europea (SVRK). La SVRK è l'autorità di gestione del programma ECP 2021-2027, che sarà finanziato dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione con l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo di crescita e occupazione. La SVRK è anche l'autorità di gestione di tre programmi di Cooperazione Territoriale Europea (ETC) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), l'autorità nazionale per 11 programmi ETC e il coordinatore nazionale di tutti e 13 i programmi ETC a cui la Slovenia partecipa - quattro transfrontalieri (SI-AT, SI-HU, SI-HR e IT-SI), cinque transnazionali (Alpi, Europa Centrale, Danubio, IPA ADRION, Euro-MED) e quattro interregionali (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Concentrazione tematica

Lo Stato membro soddisfa il requisito della concentrazione tematica

31.59% inclusione sociale

Programmato nell'ambito degli obiettivi specifici (h)-l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+.

Programmi FSE+ previsti.

 

1 Programma ECP 2021-2027

4,42% sostegno ai più svantaggiati

 

Programmato nell'ambito dell'obiettivo specifico (m) e in casi debitamente giustificati (l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+.

Programmi FSE+ previsti.

 

1 Programma ECP 2021-2027

 

2 Programma per l'eliminazione delle privazioni materiali in Slovenia 2021-2027 (obiettivo specifico m).

... % sostegno all'occupazione giovanile

Programmato nell'ambito degli obiettivi specifici (a), (f) e (l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+.

 

Non applicabile alla Slovenia.

Programmi FSE+ previsti.

 

1 Programma ECP 2021-2027

 

...% per affrontare la povertà infantile.

Programmato nell'ambito degli obiettivi specifici (f), (h)-(l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+.

 

Non applicabile alla Slovenia.

Programmi FSE+ previsti.

 

1 Programma ECP 2021-2027

1,8% sviluppo della capacità delle parti sociali e delle ONG

 

Programmato nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici, ad eccezione della lettera m) dell'articolo 4 del regolamento FSE+.

Programmi FSE+ previsti.1 Programma ECP 2021-2027

4. Assegnazione finanziaria preliminare di ciascun fondo coperto dall'Accordo di partenariato, per obiettivo politico, obiettivo specifico della JTF e assistenza tecnica, a livello nazionale e, se del caso, regionale.

Tabella 2

5. Iniziative esistenti e future volte a facilitare l'accesso ai fondi UE

Per l'attuazione della politica di coesione dell'UE 2021-2027, l'area della qualità della governance sarà affrontata in modo più dettagliato nell'ambito della specifica tabella di marcia "Rafforzamento della buona governance e della capacità amministrativa per la politica di coesione 2021-2027". Come documento parallelo all'accordo di partenariato, la tabella di marcia deriva dal pacchetto di strumenti pratici della Commissione "Tabelle di marcia per il rafforzamento della capacità amministrativa", che si basa sugli insegnamenti tratti dall'azione pilota sul rafforzamento della capacità amministrativa massima. In futuro, le risorse per l'assistenza tecnica saranno impegnate, se del caso, sotto forma di un tasso forfettario e si concentreranno principalmente sull'istruzione e la formazione degli enti che svolgono compiti di gestione e controllo, degli enti e degli altri soggetti a cui gli organi di gestione e controllo hanno delegato compiti e di altri enti coinvolti nell'attuazione della politica di coesione europea, al fine di un'attuazione, un monitoraggio e una gestione efficaci ed efficienti. I fondi per l'assistenza tecnica saranno utilizzati anche per garantire un'adeguata capacità amministrativa nelle regioni della coesione e tra gli altri enti, in modo che siano maggiormente in grado di assorbire i fondi a livello regionale e locale, e per fornire competenze esterne (esperti specifici per area per una migliore preparazione e attuazione dei progetti).

Investimenti previsti.

Misure per il mercato del lavoro: 

 • Programmi per mantenere nel mercato del lavoro quei gruppi il cui impiego o lavoro autonomo è minacciato o temporaneo, per ridurre e prevenire il lavoro precario e per evitare la transizione verso la disoccupazione per i gruppi target che affrontano forme di lavoro atipico o precario.
 • Misure volte a rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro o a modernizzare i loro servizi per affrontare in modo più efficace i gruppi target del mercato del lavoro, 
 • Sviluppo, creazione e gestione di uno strumento nazionale per la previsione delle competenze a breve, medio e lungo termine - PNK, 
 • Misure per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, sensibilizzare sull'importanza della cooperazione intergenerazionale e affrontare gli stereotipi intergenerazionali, 
 • Misure per prolungare la vita lavorativa e promuovere il trasferimento intergenerazionale delle conoscenze.

Azioni nel campo dell'istruzione e della formazione: 

 • Centri di carriera per i giovani, compreso l'orientamento professionale per gli studenti, o Rafforzamento delle competenze chiave degli studenti, come le competenze digitali, le competenze linguistiche, la creatività, l'alfabetizzazione mediatica, il pensiero critico, l'imprenditorialità, la creatività, la sana autostima, la prevenzione della violenza e delle dipendenze, la consapevolezza e l'espressione culturale e la promozione dei talenti.
 • Rafforzare la cooperazione tra istruzione e mercato del lavoro nelle scuole professionali e tecniche, nell'istruzione superiore Programmi di collegamento in rete alunni/studenti - istituzioni della conoscenza - imprese/non imprese (PKP),
 • Creazione di un ambiente favorevole nell'istruzione terziaria, 
 • Rafforzare le competenze di professionisti e manager nel campo dell'istruzione e della formazione, 
 • Misure per promuovere l'apprendimento permanente.
 • Fornitura di attrezzature e infrastrutture ICT
 • Borse di studio. 
 • Misure nel campo dell'inclusione socio-economica dei gruppi svantaggiati, promuovendo la loro inclusione attiva nella società e aumentando la loro occupabilità e la prevenzione della povertà, compresi gli alloggi e i servizi sociali.

6. Risorse utili

Supporto HELPDESK

Co-finanziato dall'Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

Finanziato dall'Unione europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'autorità che concede il finanziamento possono essere ritenuti responsabili.

Supporto HELPDESK

Finanziato dall'Unione europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'autorità che concede il finanziamento possono essere ritenuti responsabili.