Atbalsta centrs

PALĪDZĪBAS DIENESTS - SOCIĀLO PAKALPOJUMU PALĪDZĪBAS DIENESTS PAR ES FONDIEM

Slovēnija

Partnerattiecību nolīgums EK - Slovēnija 2021 - 2027

Politikas mērķi, JTF specifiskie mērķi vai tehniskā palīdzība ERAF Kohēzijas fonda līdzekļu piešķiršana valsts līmenī JTF ESF+ EJZF piešķīrums valsts līmenī Kopā
Piešķiršana valsts līmenī Reģiona kategorija Piešķīrums pa reģionu kategorijām Piešķiršana valsts līmenī pants JTF resursi pants JTF resursiPiešķiršana valsts līmenī Reģiona kategorija Piešķīrums pa reģionu kategorijām
Politikas mērķis Nr. 1 Vairāk attīstīts                              241,306,488 Vairāk attīstīts            727,173,813  
Mazāk attīstīta                       485,867,325 Mazāk attīstīta
Politikas mērķis Nr. 2 Vairāk attīstīts                                      111,714,305            295,533,041 Vairāk attīstīts               13,678,134             806,712,567  
Mazāk attīstīta            385,787,087 Mazāk attīstīta
Politikas mērķis Nr. 3 Vairāk attīstīts            405,142,679 Vairāk attīstīts            511,031,159  
Mazāk attīstīta            105,888,480 Mazāk attīstīta
Politikas mērķis 4 Vairāk attīstīts Vairāk attīstīts            153,307,283             769,326,617  
Mazāk attīstīta            129,891,813 Mazāk attīstīta            486,197,521
Politikas mērķis Nr. 5 Vairāk attīstīts               17,627,973 Vairāk attīstīts                  8,897,000               94,127,785  
Mazāk attīstīta               67,602,812 Mazāk attīstīta
JTF specifiskais mērķis            248,773,600            108,931,414            139,842,186            248,773,600  
Tehniskā palīdzība saskaņā ar KNR 36. panta 5. punktu Vairāk attīstīts               12,972,706               17,516,893                9,950,943 Vairāk attīstīts                  6,244,291                  1,354,507            108,871,553  
Mazāk attīstīta               41,126,313                  4,357,256                  5,593,687 Mazāk attīstīta                19,615,900
Kopā Vairāk attīstīts            383,621,472            718,192,613            258,724,543 Vairāk attīstīts            159,551,574               23,929,641        3,265,997,094  
Mazāk attīstīta        1,216,163,830 Mazāk attīstīta            505,813,421
Kopā            1,599,785,302              718,192,613              258,724,543                      665,364,995                23,929,641          3,265,997,094  
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused
Nimetus Eri-ees-märk Meede Sekkumised Fond RA EL toetuse eelarve
Sotsiaalsem Eesti a Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine ESF SOM RTK 52 444 320
a Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul ESF SOM RTK 2 485 950
d Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine ESF SOM RTK 31 991 245
d Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks ESF SOM RTK 5 085 755
d Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu ESF SOM RTK 973 000
e Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. ESF HTM RTK 39 469 458
e Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. ESF HTM RTK 87 708 324
e Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine ESF HTM RTK 4 903 335
f Noortevaldkonna arendamine Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. ESF HTM RTK 8 846 597
f Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Hariduse tugiteenused ESF HTM RTK 20 642 061
g Õpivõimalused ja hariduse korraldus Täiskasvanute mitteformaalses  õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine,  kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. ESF HTM RTK 68 445 860
g Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed Kutsesüsteemi reform ESF HTM RTK 13 800 000
h Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 21 000 000
h Noortevaldkonna arendamine Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine ESF HTM RTK 2 607 397
h Keelevaldkonna arendamine Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine ESF HTM RTK 11 190 000
h Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. ESF JUM RTK 6 658 729
h Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Avalikkuse teavitamine rände-, lõimumis-, sh kohanemisteemadel; Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. ESF KUM RTK 35 368 926
h Ennetav ja turvaline elukeskkond Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: •     Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks •      Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks •    Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine •     Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF SIM RTK 2 195 788
h Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) ESF SIM RTK 1 401 098
h Karistuste täideviimise korraldamine Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise.  Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad ESF JUM RTK 1 770 000
h Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine ESF SOM RTK 30 852 834
k Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. ESF SOM RTK 38 660 000
k Kogukonna juhitud kohalik areng – CLLD Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine  sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine ESF SOM RTK 5 000 000
k Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine ESF SOM RTK 4 500 000
m Sotsiaalkindlustuse programm Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) ESF SOM RTK 15 612 147

Toetusmeede

Rakendus-asutus

Rakendusüksus

Taotleja

Rahaline maht

Toetusmäär

Vooru avanemise prognoos

Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine

Sotsiaal-ministeerium

RTK

Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana

5 miljonit eurot

100%

eelduslikult III kvartal

Politikas mērķis 4: Sociālāka un iekļaujošāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Lai sasniegtu mērķus Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns un Slovēnijas 2030. gada nacionālajiem mērķiem, tiks īstenoti šādi rīcības punkti:

 • īstenot pasākumus, kas galvenokārt vērsti uz ilgtermiņa bezdarba līmeņa samazināšanu un ar mērķi paildzināt darba mūžu. Izmantojot ESF+ resursus, galvenā uzmanība tiek pievērsta tādu pasākumu meklēšanai, kas vērsti uz iekļaujoša un atsaucīga darba tirgus ieviešanu.
 • Aktīvie nodarbinātības politikas pasākumi būs vērsti uz krīžu ietekmes mazināšanu un strukturālo atšķirību mazināšanu. Tie būs vērsti arī uz darba tirgus iestāžu darbību un integrāciju un to pakalpojumu modernizāciju. 
 • Atšķirību mazināšana darba tirgū, koncentrējoties uz darba meklētāju un darba ņēmēju kompetenču un prasmju paaugstināšanu un atbalstot piekļuvi nodarbinātībai. 
 • ESF+ resursi tiks izmantoti, lai atbalstītu tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas ir svarīgas, lai indivīds gūtu panākumus sabiedrībā, pielāgotos darba nākotnei un globālajām pārmaiņām. 
 • Veicināt pieaugušo izglītību un plašāku līdzdalību mūžizglītībā, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām grupām, piemēram, vecākiem cilvēkiem, tostarp cilvēkiem, kas vecāki par 65 gadiem, mazkvalificētiem un mazāk kvalificētiem cilvēkiem utt. 
 • Tiks veiktas organizatoriskas izmaiņas un uzlabota piekļuve iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai. Atbilstoši vajadzībām finansējums tiks piešķirts abos kohēzijas reģionos, bet nedaudz intensīvāk - ESCR.
 • Ar ESF+ līdzekļu palīdzību tiks pieņemti pasākumi, lai uzlabotu sociālo iekļaušanu un uzlabotu neaizsargāto grupu, jo īpaši ilgstošo bezdarbnieku, nodarbinātības iespējas.
 • Atbalstīt sociālās iekļaušanas un sociālās aktivizācijas programmas, lai atvieglotu dzīvi tiem, kas ir neaktīvi vai ilgstoši bez darba. 
 • Pasākumi sociālās aprūpes pakalpojumu un sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai. Tādēļ būs jāturpina deinstitucionalizācijas process un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu konsolidācija. 
 • integrēt nodrošināšanu, aizsardzību un veicināšanu, kā arī integrēt ārstēšanas un atkarības profilakses programmas. 
 • Uzlabot iedzīvotāju veselību un mazināt nevienlīdzību veselības jomā, organizatoriski un saturiski uzlabot primāro aprūpi, integrējot profilakses pasākumus, atvieglojot neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību. 
 • Visas darbības, kas vērstas uz ieguldījumiem sociālās un veselības aprūpes infrastruktūrā saskaņā ar jebkuru politikas mērķi, tiks plānotas saskaņā ar vajadzību novērtējumu un balstītas uz pakalpojumu un infrastruktūras kartēšanu.

Politikas mērķis Nr. 5: Eiropa tuvāk pilsoņiem, veicinot ilgtspējīgu un integrētu pilsētu, lauku un piekrastes teritoriju un vietējo iniciatīvu attīstību.

Slovēnijas mērķis ir turpināt veicināt endogēno potenciālu, lai mazinātu attīstības atšķirības. ERAF līdzekļi tiks piešķirti iekļaujošas sabiedrības veidošanai un turpmākai visaptverošai pilsētu un lauku apvidu sociālekonomiskai attīstībai, īpašu uzmanību pievēršot sociālekonomiski nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju un teritoriju atšķirību mazināšanai.

2. Līdzekļu sadale/ sadalījums valsts/reģionālajās programmās. Koordinācija starp valsts un reģionālajām programmām.

ISaistībā ar Partnerattiecību nolīguma īstenošanu Slovēnijā tiks nodrošināta koordinācija, norobežošana un papildināmība starp ERAF, ESF+, KF, KJP un EJZF, kā arī koordinācija starp valstu programmām:

 1. ECP 2021-2027 programma (avots: ERAF, ESF+, KF, JTF); 
 2. Materiālās nenodrošinātības izskaušanas programma Slovēnijā 2021-2027 (avots: ESF+) 
 3. Jūras un zivsaimniecības un akvakultūras programma (avots: EMFAF)

Tas balstīsies uz centralizētu pieeju, ko nodrošina valdības Attīstības un Eiropas kohēzijas politikas birojs (SVRK). SVRK ir vadošā iestāde ECP 2021-2027 programmai, ko finansēs no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda, lai sasniegtu izaugsmes un nodarbinātības mērķi. SVRK ir arī vadošā iestāde trim Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programmām (SI-AT, SI-HU, SI-HR), valsts iestāde 11 ETS programmām un valsts koordinators visām 13 ETS programmām, kurās piedalās Slovēnija - četrām pārrobežu (SI-AT, SI-HU, SI-HR un IT-SI), piecām starptautiskajām (Alpi, Centrāleiropa, Donava, IPA ADRION, Euro-MED) un četrām starpreģionu (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).

3. Tematiskā koncentrācija

Dalībvalsts atbilst tematiskās koncentrācijas prasībai

31.59% sociālā iekļaušana

Plāno saskaņā ar ESF+ regulas 4. panta h)-l) punkta īpašajiem mērķiem

Plānotās ESF+ programmas.

 

1 ECP programma 2021-2027

4.42% atbalsts vistrūcīgākajām personām

 

Plāno saskaņā ar ESF+ regulas 4. panta m) specifisko mērķi un pienācīgi pamatotos gadījumos (l) punktā.

Plānotās ESF+ programmas.

 

1 ECP programma 2021-2027

 

2 Programma materiālās nenodrošinātības izskaušanai Slovēnijā 2021-2027 (m specifiskais mērķis).

... % atbalsts jauniešu nodarbinātībai

Plānots saskaņā ar ESF+ regulas 4. panta a), f) un l) specifiskajiem mērķiem.

 

Nav piemērojams Slovēnijai.

Plānotās ESF+ programmas.

 

1 ECP programma 2021-2027

 

...% atbalsts bērnu nabadzības apkarošanai.

Plānots saskaņā ar ESF+ regulas 4. panta f), h)-l) punkta īpašajiem mērķiem.

 

Nav piemērojams Slovēnijai.

Plānotās ESF+ programmas.

 

1 ECP programma 2021-2027

1.8% Sociālo partneru un NVO spēju veidošana

 

Plānots saskaņā ar visiem konkrētajiem mērķiem, izņemot ESF+ regulas 4. panta m) punktu.

Plānotās ESF+ programmas.1 ECP programma 2021-2027

4. Provizorisks finanšu piešķīrums no katra fonda, uz ko attiecas partnerības nolīgums, sadalījumā pa politikas mērķiem, īpašajiem JTF mērķiem un tehniskajai palīdzībai valsts un attiecīgā gadījumā reģionālā līmenī.

2. tabula

5. Esošās un turpmākās iniciatīvas, kuru mērķis ir atvieglot piekļuvi ES fondiem

ES kohēzijas politikas 2021-2027 īstenošanai pārvaldības kvalitātes joma tiks sīkāk aplūkota īpašajā ceļvedī "Labas pārvaldības un administratīvās spējas stiprināšana kohēzijas politikas 2021-2027 vajadzībām". Šis ceļvedis, kas ir paralēls dokuments partnerības nolīgumam, izriet no Komisijas praktiskā "Ceļveži administratīvās veiktspējas uzlabošanai" instrumentu kopuma, kura pamatā ir pieredze, kas gūta, īstenojot pilotpasākumu par maksimālas administratīvās veiktspējas uzlabošanu. Turpmāk tehniskās palīdzības resursi vajadzības gadījumā tiks piesaistīti vienotas likmes veidā, un galvenā uzmanība tiks pievērsta to struktūru izglītošanai un apmācībai, kuras veic pārvaldības un kontroles uzdevumus, struktūru un citu dalībnieku, kuriem izpildes un kontroles struktūras ir deleģējušas uzdevumus, kā arī citu Eiropas kohēzijas politikas īstenošanā iesaistīto struktūru izglītošanai un apmācībai, lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu īstenošanu, uzraudzību un pārvaldību. Tehniskās palīdzības līdzekļi tiks izmantoti arī, lai nodrošinātu pietiekamu administratīvo spēju gan kohēzijas reģionos, gan citās struktūrās, lai tās spētu labāk apgūt līdzekļus reģionālā un vietējā līmenī, un lai nodrošinātu ārējo ekspertu (konkrētās jomas ekspertu, lai uzlabotu projektu sagatavošanu un īstenošanu).

Plānotie ieguldījumi.

Darba tirgus pasākumi: 

 • Programmas, kuru mērķis ir noturēt darba tirgū tās grupas, kuru nodarbinātība vai pašnodarbinātība ir apdraudēta vai ir pagaidu, samazināt un novērst nestabilu darbu un novērst pāreju atpakaļ uz bezdarbu mērķa grupām, kas saskaras ar netipiskām darba formām vai nestabilu darbu.
 • Pasākumi darba tirgus iestāžu un pakalpojumu stiprināšanai vai to pakalpojumu modernizēšanai, lai efektīvāk uzrunātu mērķa grupas darba tirgū, 
 • Nacionālā īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa kompetenču prognozēšanas rīka - PNK - izstrāde, izveide un darbība, 
 • Pasākumi, lai uzlabotu drošību un veselības aizsardzību darbā, veicinātu izpratni par paaudžu sadarbības nozīmi un novērstu stereotipus, kas valda starp paaudzēm, 
 • Pasākumi, lai pagarinātu darba mūžu un veicinātu zināšanu nodošanu no paaudzes paaudzē.

Darbības izglītības un apmācības jomā: 

 • Karjeras centri jauniešiem, tostarp izglītojamo profesionālā orientācija, o izglītojamo pamatkompetenču stiprināšana, piemēram, digitālās kompetences, valodu kompetences, radošums, medijpratība, kritiskā domāšana, uzņēmējdarbība, radošums, veselīga pašapziņa, vardarbības un atkarību novēršana, kultūras izpratne un izpausme, talantu veicināšana.
 • Izglītības un darba tirgus sadarbības stiprināšana profesionālajās un tehniskajās skolās, augstākajā izglītībā Skolēnu/studentu - zināšanu iestāžu - uzņēmējdarbības/neuzņēmējdarbības (PKP) tīklu veidošanas programmas,
 • Veidot atbalstošu vidi augstākajā izglītībā, 
 • Stiprināt izglītības un apmācības speciālistu un vadītāju kompetenci, 
 • Mūžizglītības veicināšanas pasākumi.
 • IKT aprīkojuma un infrastruktūras nosacījumu nodrošināšana
 • Stipendijas. 
 • Pasākumi nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālekonomiskās integrācijas jomā, veicinot viņu aktīvu iekļaušanos sabiedrībā un palielinot viņu nodarbinātības iespējas un nabadzības novēršanu, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā.

6. Noderīgi resursi

HELPDESK atbalsts

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

HELPDESK atbalsts

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.